Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

PROJECTE TECTÒNIC 3. Gestió de costos, viabilitat del projecte i l'edificació

Descripció
1.1. Codi: YY029 1.2. Tipus d´assignatura: Obligatòria 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 3 1.5. Professor responsable: 1.6. Idioma: Català - Castellà – Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius

· Capacitat per a aproximar el cost d'una construcció utilitzant mètodes empírics identificant i quantificant les dades econòmiques i aplicar-los a la realitat del moment.

· Elaborar informes i documents tècnics de valoracions i costos.

· Decidir sobre les diferents formes de finançament del projecte, així com en l'elaboració de plans financers i de pressupostos.

· Capacitat de cerca, anàlisi i selecció de la informació econòmica.

Continguts

CONCEPTES GENERALS

Conceptes Generals. Béns Mobles i Immobles. Sistema Econòmic. Marc jurídic Vigent. Valor de Mercat. Característiques del Mercat Immobiliari.

PARÀMETRES FÍSICS I GEOMÈTRICS IMMOBILIARIS

Paràmetres Físics i Geomètrics Immobiliaris: Conceptes Generals.

Característiques i Qualitats Constructives.

Superfície i Volum Construïts, Útils i Edificats. Edificabilitat.

METODOLOGIA DE LA TAXACIÓ

Procediments preliminars a la taxació. Captació de dades.

Estudis de mercat.

Documentació de l'informe de taxació.

Fonts d'informació.

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA

Procés. Selecció d'Agents intervinents. Conceptes del procés immobiliari. Costos dels agents.

ESTUDI DE VIABILITAT IMMOBILIÀRIA.

Conceptes Generals.

Mètode.

Valoració de la Promoció Immobiliària.

OBJECTIUS I DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ DE PROJECTES EN LES FASES PRÈVIES I PRELIMINARS.

Objectius de la Fase. Definició de l'estructura del Cost en la Fase preliminar i prèvia.

Determinació del Cash-flow del projecte

Estudis geotècnics, topogràfics, especialistes

Condicionants i riscos de les fases.

Metodologia

Classes de problemes i exercicis

Pràctiques laborals preprofessionals

Seminari

Aprenentatge al ritme propi - Self Paced Learning

Classe invertida - Flipped Classroom

Gamificació Ludificació

Ensenyament entre parells - Peer Instruction

Esdeveniments reals

Aprenentatge basat en reptes

Avaluació
Criteris avaluació

Exàmens

Treballs

Informes intern/extern

Presentacions grupal/individual

Autoavaluació

Participació/seguiment a classe

Correccions tribunal/jurat

Bibliografia bàsica
Material complementari