El Pla d’Acció Tutorial (PAT) és un document de gestió institucional, a mitjà o llarg termini, que explicita l’organització de les tutories en una institució. El PAT de La Salle Campus Barcelona és un instrument que s’ha elaborat amb la participació de tot l’equip de tutors del campus, i és un instrument dinàmic que haurà d’evolucionar en el transcurs de la seva aplicació seguint els principis de disseny, implantació, avaluació i millora.

El PAT de La Salle Campus Barcelona es composa dels següents apartats:

 1. Justificació de la tutoria Lasal·liana.
 2. Finalitat i perfil de sortida de l’alumnat en relació amb la tutoria.
 3. Objectius del PAT.
 4. Quadre de Comandament.
 5. Estructura organitzativa i gestió de la informació.
 6. Matriu de planificació.
 7. Funcions de la tutoria.

1. JUSTIFICACIÓ DE LA TUTORIA lASAL·LIANA

La Tradició Lasal·liana ofereix un estil educatiu propi que, en relació amb els centres universitaris, queda específicament recollit en el document “Identitat d’una institució Universitària Lasal·liana Europea”.

Per atenció als principis continguts en el document indicat, la tutoria és concebuda com un factor de qualitat institucional i un dret de l’estudiant. El nostre deure és ajudar-lo a fi que assoleixi els seus objectius acadèmics, personals i professionals en el context de la vida universitària del campus.

2. FINALITAT I PERFIL DE SORTIDA DE L’ALUMNAT EN RELACIÓ AMB LA TUTORIA

La tutoria és un dret de l’estudiant, que té com a finalitat ajudar-lo a assolir els seus objectius acadèmics, personals i professionals en el context de la vida universitària del campus.

L’alumne, un cop hagi finalitzat el seu procés formatiu a La Salle, ha de ser capaç de:

 • Planificar el seu desenvolupament professional i personal.
 • Ser una persona íntegra, defensar el valor i dignitat de la persona, i actuar amb consciència comunitària.
 • Saber prendre decisions amb responsabilitat i criteri.
 • Contribuir a que la societat sigui més humana, es preocupi pels més dèbils, i sigui respectuosa amb l’entorn, oberta a la innovació, responsable i solidària.

L’acció tutorial ha d’incidir en el desenvolupament de les competències que potenciïn la seva autonomia i iniciativa personal, li afavoreixin el fet de viure en comunitat i li estimulin el desig i la voluntat permanent d’aprendre a  aprendre.

3. OBJECTIUS DEL PAT

L’objectiu general del PAT de la Salle Campus Barcelona és donar suport i guiar l’alumnat en el seu creixement personal per tal d'ajudar-lo a assolir els seus objectius acadèmics, personals i professionals en el context de la vida universitària del campus.

Aquest objectiu general es descompon en 3 objectius estratègics per ser dut a terme:

 • OE.1 Facilitar la integració de l’estudiant dins de la institució, servint de pont amb els diversos àmbits i serveis universitaris.
 • OE.2 Personalitzar l’experiència universitària, donant recolzament a l’estudiant en el seu procés de formació tant acadèmica com personal, fent èmfasis en aquells estudiants que presentin més dificultats.
 • OE.3. Orientar l’estudiant en les seves possibles sortides professionals i laborals un cop hagi acabat els estudis.

4. QUADRE DE COMANDAMENT

Per tal de poder assolir l’objectiu general indicat al punt anterior, s’ha desenvolupat un Quadre de Comandament on s’especifica l’estratègia a seguir, detallant els objectius estratègics i operatius que es deriven de l’objectiu general, així com les seves línies d’actuació i les corresponents activitats, tant individuals com grupals.

5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

Per tal de poder dur a terme amb eficàcia i eficiència el PAT, l’organització estructural de la Unitat de Coordinació Pedagògica (de la qual depèn tota l’acció tutorial) és la següent: Hi ha un responsable de l’àrea de Coordinació Pedagògica. Aquesta figura coordina als caps/responsables dels tutors de les diferents àrees de coneixement que conviuen al Campus: Enginyeria, Animació i arts digitals, Arquitectura i Business. A la seva vegada, cada responsable de tutors té al seu càrrec tots els tutors de la seva àrea de coneixement (tutors “de primer” i tutors “verticals”, entenent aquest segon grup de tutors com aquells que tutoritzen els alumnes que estan matriculats a partir de segon curs fins a l’últim curs).

El responsable de Coordinació Pedagògica es reuneix periòdicament amb els coordinadors de tutors per gestionar l’acció tutorial i mantenir la coordinació en l’actuació de tots els tutors del campus. Per la seva banda, els coordinadors també es reuneixen periòdicament amb els seus tutors de l’àrea corresponent per supervisar i gestionar l’activitat tutorial.

Tota l’activitat tutorial realitzada amb els alumnes queda registrada, per part dels tutors, en un sistema d’informació informàtic dissenyat amb la finalitat de facilitar la tasca dels tutors. Aquest sistema permet el seguiment adequat, per part de tutors i coordinadors, de tots els alumnes del campus.

6. MATRIU DE PLANIFICACIÓ

En aquest apartat del PAT es fa referència a diferents aspectes:

 • El criteri d’assignació dels alumnes a cada grup en primer curs és per atzar, respectant l’idioma escollit.
 • El responsable de Coordinació Pedagògica i els coordinadors de tutors de cada àrea són els responsables de seleccionar als tutors segons el seu perfil. Les característiques desitjades en un tutor són:
  • Clara vocació d’educador.
  • Alineat amb els valors Lasal·lians.
  • Mà esquerra i dialogant.
  • Empàtic, comprensiu i pacient.
  • Amb recursos per ajudar a planificar el treball als alumnes.
  • Amb recursos per animar i motivar els seus alumnes.
  • El tutor d’un grup de primer curs ha de ser un dels professors que imparteixi classe en aquell grup.
  • El tutor “vertical” d’una titulació o especialitat concreta ha de ser un professor que imparteixi classe en alguna assignatura d’aquesta titulació o especialitat.

7. FUNCIONS DE LA TUTORIA

A partir de tot el que s’ha detallat anteriorment es poden extreure les funcions que els diferents actors de l’equip de tutors han de realitzar d’acord amb el PAT. Algunes les han de desenvolupar els tutors, d’altres els coordinadors de tutors o el responsable de Coordinació Pedagògica, i n’hi ha algunes altres que són comunes.

Funcions dels tutors:

 • Realitzar entrevistes individuals amb els alumnes.
 • Realitzar sessions de tutoria grupal.
 • Conèixer la història i la situació real de l’alumne.
 • Efectuar el seguiment de l’alumnat en les assignatures i articular les mesures de suport necessàries.
 • Afavorir en els alumnes l’autoestima positiva i ajudar-los a superar els fracassos davant de qualsevol tipus de dificultat.
 • Ajudar els alumnes en l’orientació dels estudis i professional.
 • Assistir a les Juntes d’Avaluació aportant informació dels alumnes.

Funcions del responsable de Coordinació Pedagògica i dels coordinadors de tutors:

 • Promoure i coordinar l’acció tutorial.
 • Seleccionar els tutors.
 • Convocar reunions de tutors.
 • Vetllar pel correcte desplegament del PAT.
 • Identificar millores en l’acció tutorial i incorporar-les al PAT en el futur.

Funcions compartides entre els tutors, el responsable de Coordinació Pedagògica  i els coordinadors:

 • Fer de mediador en conflictes professor-alumne.
 • Atendre les queixes i suggeriments dels alumnes.

Assistir a la reunió de pares d’alumnes del primer trimestre del curs per informar de les funcions de la tutoria universitària.