La Salle-URL ofereix voluntàriament una relació actualitzada de les subvencions i d’altres ajudes durant l’exercici pressupostari, amb la indicació del seva finalitat i la descripció de les condicions per a ser beneficiari d’aquestes.