NORMATIVA

1.MATRICULACIÓ

El Treball Final de Grau (TFG) s’ha de matricular dins del període de matriculació de la titulació. El TFG només es pot presentar després d’haver aprovat totes les assignatures que conformen la titulació que s’està cursant.

La matrícula del TFG inclou la possible presentació del mateix en dues convocatòries: una presentació en la convocatòria ordinària o una presentació en la convocatòria extraordinària.

Convocatòria extraordinària

Només en el cas que el/la estudiant ho sol·liciti i estigui dins del marc que estipula la normativa de l’Escola (tenir pendent en el moment de la matrícula, juntament amb el TFG, como a màxim dues assignatures troncals de la titulació, les quals han de ser assignatures que s’estan repetint), l’estudiant tindrà una tercera opció extraordinària de presentació del TFG al febrer..

Incompatibilidades para la defensa del TFG

La defensa del TFG només es pot realitzar una vegada s’hagin aprovat totes les assignatures de la titulació. Así doncs, per a poder-se matricular és necessari haver cursat o haver-se matriculat al mateix temps de totes les assignatures que configuren el títol (tenint en compte les restriccions de matriculació que puguin existir).

 

2.DIRECCIÓ DE TFG

Tot professor/a que exerceixi de director/a de TFG ha de pertànyer al Claustre de professorat de La Salle – Universitat Ramon Llull. El/la director/a de TFG garantirà la qualitat i la coherència de les especificacions del TFG, la fulla de ruta per a la seva execució i orientarà a l’alumnat en la realització d’aquest.

Co-direcció de TFG

Pot existir la figura de co-direcció en un TFG. El/la co-director/a responsable és qui ho notificarà a la coordinació de la titulació. Per tant, només un/a d’els/les dos co-directors/as serà qui es responsabilitzarà d’introduir la informació en el registre. Veure apartat 3. REGISTRE DEL TÍTOL.

Co-direcció de TFG extern

Si el treball es realitza en el marc d’una empresa o alguna institució que no sigui La Salle – Universitat Ramon Llull, podrà existir la figura de co-direcció de TFG. I en aquest cas, igualment serà necessària la figura d’un/a co-director/a de TFG de La Salle tal i como s’ha definit anteriorment, per a garantir el seguiment del TFG i l’assistència en el dia de la defensa pública. En aquest cas, el/la co-director/a responsable l’haurà de notificar a la coordinació de la titulació. El/la co-director/a responsable d’introduir la informació en el registre serà el/la professor/a de La Salle. Veure apartat 2. PROCÉS DEL TFG.

 

3.TERMINIS DE LLIURAMENT DE LA MEMÒRIA I PERÍODES DE LA DEFENSA PÚBLICA

Tot TFG comptarà amb un seguiment realitzat per l’adreça de TFG assignada. En aquestes reunions es revisarà el treball realitzat per part de l’alumnat i se l’assessorarà per a la correcta execució d’aquest.

El treball compta amb quatre punts de revisió que l’alumnat haurà de complir, la falta del compliment en cadascun dels punts implicarà la pèrdua de la convocatòria. Aquests són:

  • Registre del projecte: S’haurà d’especificar el títol del treball, al costat d’una petita descripció d’aquest, a més d’incloure al director/a y co-director/a (en cas pertinent). Aquest registre haurà d’estar acceptat pel/els director/es del treball de fi de grau.
  • Lliurament parcial: Durant el curs es realitzaran reunions amb la direcció del TFG. En aquest punt de revisió es requereix el lliurament parcial del projecte, que inclourà el material realitzat fins a aquest moment.
  • Lliurament final: Es dipositarà la memòria final del treball.
  • Defensa: S'exposarà el treball realitzat davant d'un tribunal específic.

 

Convocatòria Defensa Data límit de lliurament de la memòria i seguiment* Període de defensa**
FEBRER Registre: 1 oct I Entrega parcial: 15 des I Entrega final: 31 gen 15 feb - 15 mar
JUNY Registre: 15 des I Entrega parcial: 31 mar I Entrega final: 31 maig 1 - 15 jul
SETEMBRE Registre: 31 mar I Entrega parcial: 15 jul I Entrega final: 15 set 1 - 15 oct

*:Quan la data límit per al lliurament de la memòria és en cap de setmana, la memòria es pot lliurar com a màxim el dilluns següent.

**:Estigueu atents a les dates de les defenses. En tot moment podeu dirigir-vos i informar-vos a través del coordinador/a de la titulació.

 

4.MEMBRES DEL TRIBUNAL

El tribunal està constituït per un president i dos vocals. Dels tres membres del tribunal com a mínim, un ha de ser professor/a de La Salle – Universitat Ramon Llull. El/la director/a de TFG pot formar part del tribunal como a vocal, a criteri de la coordinació acadèmica de la titulació.

La memòria i la defensa del TFG són treballs individuals

El Reial Decret 822/2021, en referència a l'“Organització bàsica dels ensenyaments universitaris oficials de Grau”, Capítol III, en referència a les “Directrius generals per al disseny dels plans d'estudis dels ensenyaments de Grau”, determina en l'Article 14:

“El treball de fi de Grau, de caràcter obligatori i la superació de la qual és imprescindible per a l’obtenció del títol oficial, té com a objectiu essencial la demostració per part de l’estudiant del domini i aplicació dels coneixements, competències i habilitats definitoris del títol universitari oficial de Grau.

Haurà de desenvolupar-se en la fase final del pla d’estudis, seguint els criteris que cada universitat o centre estableixi. Així mateix, els treballs de fi de Grau hauran de ser defensats en un acte públic, seguint la normativa que a aquest efecte estableixi el centre o si és el cas, la universitat.”

Això comporta que cada estudiant de la Universitat de La Salle URL hagi de lliurar una memòria i realitzar una defensa pública personalitzada. No obstant això, per a aquells graus universitaris en els quals es treballa en grup, caldrà perfilar quin és el rol o treball personal de cada estudiant i, tot i que pugui haver-hi una part comuna, ha de quedar ben explícita la part pròpia.

 

5.RESPONSABILITAT DE L'ALUMNE

En el suposat cas que la defensa del TFG estigui subjecta a la publicació de les notes d’alguna o algunes assignatures, l’alumne haurà d’informar el coordinador/a de la titulació.

En el cas de no poder defensar en la convocatòria prevista, ja sigui per motius acadèmics o altres situacions, la memòria quedarà retinguda a la secretària acadèmica. En aquest cas, l’alumnat haurà de sol·licitar la presentació per a la convocatòria que cregui oportuna, sempre que estigui matriculat/ada, informant la secretaria acadèmica i a la coordinació de la titulació.

Alguns titulacions poden tenir normes complementàries en alguns aspectes del TFG que s’hauran de respectar. Consulteu les indicacions de la coordinació de la titulació.

 

6.PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La propietat intel·lectual de tot treball final de grau o de màster defensat a l’escola pertany a La Salle – Universitat Ramon Llull. De manera excepcional la direcció de l’ escola pot cedir aquests drets a l’alumnat o empresa que ho sol·liciti. Aquest tema ha de ser absolutament resolt abans de la defensa del TFG.

 

7.ASPECTES FORMALS DE LA MEMÒRIA A ENTREGAR

La memòria ha de contenir com a mínim les següents parts:

  • Portades oficials de la Universitat de La Salle URL
  • Un resum (en català, castellà i anglès)
  • L’extensió de la memòria hauria de seguir els paràmetres esmentats en la normativa de l’àrea.

L’estudiantat de La Salle – Universitat Ramon Llull ha de complir amb aquesta normativa. No obstant això, poden existir normatives específiques en funció de la titulació. En aquest cas, s’indicarà des de la coordinació de la titulació.

PROCÉS

Abans de començar el registre s’haurà d’haver acordat amb el/la director/a de TFG i estar tots dos d’acord, a més de la coordinació de la titulació. El/la director/a de TFG haurà d’acceptar la sol·licitud. Cadascuna de les fases a realitzar per l’alumnat s’han de realitzar a l’eSecretary.

 

1.SOL·LICITUD DE REGISTRE

A través del registre se selecciona el/la director/a de TFG i s’inscriu el títol del TFG. En el cas que també hi hagi la figura de co-director/a, serà només un d’els/les dos co-directors/es el que es responsabilitzarà de les dades.

La sol·licitud d’un projecte es realitza per a un curs acadèmic mitjançant l’eSecretary i s’ha de realitzar abans del 15 de desembre per a la convocatòria ordinària i abans del 31 de març per a la convocatòria extraordinària. En el suposat cas que s’hagi d’optar a una convocatòria extraordinària, s’haurà de sol·licitar en la mateixa matrícula.

En el cas de voler fer un canvi de director/a de TFG, s’haurà de sol·licitar al responsable acadèmic de la titulació.

1.1.Aceptació o rebuig del registre

El/la director/a de TFG rep un e-mail amb la sol·licitud de l’alumne/a. A través d’aquesta entrada, el/la director/a de TFG pot acceptar o rebutjar el registre. En tots dos casos, el/la alumne/a rebrà un e-mail. Si ho rebutja, desapareix l’entrada de "Sol·licitud de registre del projectista" de la carpeta del director/a de TFG i l’alumnat ha de tornar al pas 1. Si ho accepta, es converteix en una nova entrada anomenada "Projecte en curs".

1.2.Modificació del registre

A partir de la validació del registre, l’alumne/a podrà fer modificacions del registre del TFG que podran ser validades o rebutjades pel director/a de TFG de la mateixa manera que en l’acceptació o el rebuig del registre.

 

2.ENTREGA PARCIAL

Per poder continuar amb el TFG i poder realitzar la finalització del projecte s’haurà de realitzar una entrega parcial, la qual haurà d’estar validada per el/la director/a del TFG. Els terminis màxims d’aquesta entrega són el 31 de març per a convocatòria ordinària i el 15 de juliol per a convocatòria extraordinària. El no lliurament implica pèrdua de convocatòria.

 

3.FINALITZACIÓ DEL PROJECTE

L’últim pas del TFG, i abans de la data límit per a presentar la memòria, l’alumne/a entrarà de nou a la seva carpeta TFG, seleccionarà la icona "Projecte en curs", introduirà l’abstract del projecte, inclourà la memòria del treball en format electrònic i activarà l’opció de "Sol·licitud de finalització". El/la director/a de TFG tindrà novament l’opció d’acceptar o rebutjar la finalització. Si l’accepta, l’entrada "Projecte en curs" es convertirà en "Projecte acabat", i ja no es podrà modificar més.