1. Objectius

Oferir als alumnes la possibilitat de complementar els seus coneixements acadèmics desenvolupant experiències reals en empresa, participant en projectes, rebent una tutorització dels responsables de les companyies i un seguiment exhaustiu durant el procés per part dels seus responsables acadèmics.

2. Metodologia

2.1. Alumnes que hagin realitzat pràctiques prèviament

Només podran convalidar pràctiques realitzades amb anterioritat al període de matriculació de l'any acadèmic en curs aquells alumnes que:

 • Estiguin matriculats de les assignatures de pràctiques externes que vulguin convalidar (obligatòries, optatives).
 • Hagin realitzat les pràctiques com a màxim dos cursos acadèmics abans de l'any acadèmic en curs.
 • Les van fer sota una cobertura legal acceptada (contracte laboral o conveni de col·laboració universitat-empresa). 
 • El contingut funcional de les pràctiques o col·laboració en empresa sigui validat pel tutor acadèmic de l'assignatura (Paul Fox a Bachelors o Angel Anton a Enginyeria de l'Edificació/Arquitectura).
 • Compleixin la mínima dedicació a les pràctiques que requereixi l'acreditació acadèmica de cada assignatura.
 • Les hores de pràctiques no s'hagin destinat a convalidar altres assignatures amb contingut acadèmic reglat.
 • Es presentin tots els documents pertinents per a la convalidació: 
  • Contracte o conveni de col·laboració universitat-empresa
  • Qüestionaris d'avaluació corresponents (tutor - alumne)

2.2. Procés de convalidació

Tot alumne que vulgui convalidar l'assignatura de pràctiques externes amb col·laboracions anteriors acadèmiques en curs haurà de seguir el següent procés: 

 • Haurà de respondre a les següents preguntes:
 1. Assignatures per convalidar: l'obligatòria i/o les optatives. 
 2. Descripció de la tasca desenvolupada. 
 3. Hores totals de dedicació.
 4. Dades de l'empresa on desenvolupes l'activitat. 
 5. El nom del tutor que fa el seguiment (responsable directe).
 6. Les seves dades de contacte (telèfon i email) i haurà d'enviar la informació tant al tutor responsable de l'assignatura com al departament de Borsa de Treball al següent correu electrònic (borsa@salle.url.edu). 
 • El tutor acadèmic s'encarregarà de lliurar els qüestionaris tant a l'alumne com al tutor de l'empresa i de rebre'ls emplenats.
 • El tutor acadèmic validarà l'adequació funcional de les tasques realitzades i el temps de dedicació. Al seu torn, el departament de Borsa de Treball validarà la situació legal de les mateixes. 
 • El tutor acadèmic marcarà la nota final (actualment, 80% qualificació del tutor de l'empresa – 20% qualificació del tutor acadèmic de la universitat).
 • El tutor acadèmic s'encarregarà d'introduir les notes finals al sistema d'informació.

2.3. Alumnes que no hagin realitzat pràctiques prèviament

Aquells alumnes que no hagin realitzat pràctiques amb anterioritat hauran de:

 • Tenir una entrevista inicial amb el tutor acadèmic de pràctiques externes. 
 • El tutor acadèmic de pràctiques externes analitzarà les inquietuds de l'alumne i demandarà el CV actualitzat del mateix (adjuntem model de CV). 
 • El tutor acadèmic de pràctiques externes redirigirà a l'alumne al departament de borsa de treball, que haurà de demandar cita prèvia i adjuntar el CV actualitzat. 
 • El tutor acadèmic s'encarregarà de recolzar l'alumne en la cerca d’oportunitats en el mercat (intern Salle o extern), i l’orientarà en el procés.
 • Una vegada realitzades les pràctiques, l'alumne haurà de respondre a les següents preguntes: 
 1. Assignatures per convalidar: l'obligatòria i/o les optatives.
 2. Descripció de la tasca desenvolupada.
 3. Hores totals de dedicació.
 4. Dades de l'empresa on desenvolupa l'activitat. 
 5. El nom del tutor que fa el seguiment (responsable directe). 
 6. Les seves dades de contacte (telèfon i email). Farà arribar la informació tant al tutor de l'assignatura com al departament de treball al següent correu electrònic (borsa@salle.url.edu
 • El tutor acadèmic s'encarregarà de lliurar els qüestionaris tant a l'alumne com al tutor de l'empresa i de rebre'ls emplenats.
 • El tutor acadèmic validarà l'adequació funcional de les tasques realitzades i el temps de dedicació. Al seu torn, el departament de Borsa de Treball validarà la situació legal de les mateixes. 
 • El tutor acadèmic de l'assignatura marcarà la nota final (actualment, 80% qualificació del tutor de l'empresa – 20% qualificació del tutor acadèmic de la universitat).
 • El tutor acadèmic s’encarregarà d’introduir les notes finals en el sistema d’informació.

3. Normativa General

 • Requeriments i Condicions de el Conveni de Col·laboració Universitat-Empresa per a alumnes en pràctiques en empreses.
 • Estar matriculat a La Salle Campus BCN-URL i estar a el dia en el pagament de les matrícules
 • Tenir el 50% dels crèdits aprovats.
 • No superar el límit de 960 hores en el curs acadèmic (compreses entre El 1/9 i el 31/8).
 • Els convenis que se signin s'aconsella que no tinguin una durada major de 9 mesos. Si dins de les seves tasques, l'alumne ha d'anar a visitar una obra o anar a casa de clients amb el seu tutor, l'empresa ho ha de notificar a la Universitat, amb l'objectiu que aquesta faci els tràmits interns necessaris perquè l'assegurança escolar també cobreixi a l'alumne en aquestes situacions. L'assegurança escolar cobreix els accidents a les anades o vingudes escola / pràctiques, però no com a conductors de vehicles, que llavors és l'assegurança obligatòria de l'cotxe implicat en l'accident. És imprescindible que tots els alumnes que vagin a realitzar pràctiques signin un escrit conforme no està autoritzat a conduir un vehicle privat, i que, si ho fa, és sota la seva total responsabilitat. Aquest document s'adjuntarà a la documentació en el moment de formalitzar el conveni.
 • S'aconsella no superar el límit de 20 hores a la setmana. Excepcionalment pot haver-hi casos específics en què pugui fer més de les 20h setmanals sempre que l'alumne pugui compaginar els seus estudis i les pràctiques a l'empresa. (A l'estiu poden fer 8h / dia).
 • Si l'alumne causa baixa abans de la data de finalització acordada per les parts. L'empresa ho ha de notificar a la Universitat, indicant el nombre d'hores de pràctiques realitzades i la data en què l'alumne ha causat la baixa, perquè aquesta tingui constància i faci les gestions oportunes.
 • L'alumne ha de tenir un tutor a l'empresa que supervisi les seves pràctiques.
 • Un cop finalitzat el període de pràctiques pactat, el tutor omplirà el qüestionari que la universitat li facilitarà i farà una avaluació de l'alumne (actitud, aptituds, .... a l'empresa) i de les pràctiques realitzades posant a al final una nota global . Aquest qüestionari s'enviarà a la universitat perquè pugui formar part de l'avaluació de l'alumne, si el professorat ens ho demana.
 • L'alumne també omplirà un qüestionari d'avaluació de les pràctiques realitzades i fer-lo arribar a la universitat.

4. Assignatures vinculades

 • Grau en Estudis de l'Arquitectura
  • Pràctiques Externes Obligatòries (4rt Curs) 3 crèdits ECTS semestral
  • Pràctiques Externes Optatives (4rt o 5è Curs) 3 crèdits ECTS semestral
 • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
  • Pràctiques Externes Obligatòries (4rt Curs) 6 crèdits ECTS semestral
 • Grau en Animació & VFX
  • Pràctiques Externes Obligatòries (4rt Curs) 12 crèdits ECTS anual
 • Graus d’Enginyeria
  • Grau de 4 anys
   • Pràctiques Externes Obligatòries (4rt Curs) 4 crèdits ECTS semestral
   • Pràctiques Externes Optatives I (4rt Curs) 4 crèdits ECTS semestral
   • Pràctiques Externes Optatives II (4rt Curs) 4 crèdits ECTS semestral
  • Grau de 3 anys
   • Pràctiques Externes Obligatòries (3er Curs) 6 crèdits ECTS semestral
   • Pràctiques Externes Optatives I (3er Curs) 6 crèdits ECTS semestral
 • Grau Direcció d’Empreses
  • Pràctiques Externes Obligatòries (4rt Curs) 4 crèdits ECTS semestral

5. Institucions on es poden fer pràctiques

Empreses, Institucions i Organismes Públics que puguin assegurar el desenvolupament de funcions i tasques relacionades amb els estudis cursats i el correcte seguiment de les pràctiques als alumnes.

El curs 2019-2020 es van signar convenis de pràctiques amb 290 empreses diferents que van servir perquè 406 alumnes fessin pràctiques en empresa.