Trasllats d’expedient

Per poder tramitar un trasllat d’expedient d’estudis universitaris de grau realitzats a una universitat nacional l’alumne haurà de tramitar el trasllat d’expedient amb la universitat d’origen o en cas que els estudis estiguin finalitzats presentar un certificat de notes oficial degudament segellat per la universitat. Per procedir al reconeixement de crèdits l’alumne haurà de presentar els temaris de totes les assignatures subjectes a ser reconegudes així com el pla d’estudis del grau d’origen, d’aquesta manera la Comissió de Reconeixements de l’Escola realitzarà una proposta d’acord amb el número de crèdits cursats de cada matèria i els seus continguts.

En cas que els estudis universitaris des dels quals es vol tramitar el trasllat siguin cursats a un país estranger, l’alumne ha de poder acreditar que els estudis d’origen són estudis universitaris oficials reconeguts en el país d’origen així com que va accedir a ells per alguna de les vies oficials d’accés a la universitat en el país de la universitat d’origen. Aquests documents hauran d’anar degudament legalitzats i postil·lats junt amb un certificat de notes oficial de l’alumne. Per procedir al reconeixement de crèdits l’alumne haurà de presentar els temaris de totes les assignatures subjectes a ser reconegudes així com el pla d’estudis seguit de tal manera que la Comissió de Reconeixements pugui extreure una equivalència a crèdits ECTS. La Comissió de Reconeixements de l’Escola realitzarà una proposta d’acord amb el nombre de crèdits cursats de cada matèria i els seus continguts. No serà possible formalitzar la matrícula sense els documents citats correctament legalitzats.

Per tal que l’alumne pugui accedir a estudis de grau a través d’aquesta via d’accés ha de ser possible el reconeixement de com a mínim una assignatura del grau escollit.