Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

Pràctiques Externes

Descripció
1.1. Codi: YY031 1.2. Tipus d´assignatura: Pràctiques Externes 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 6 1.5. Professor responsable: 1.6. Idioma: Català - Castellà – Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
4
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

· Descobrir l'entorn laboral en l'àmbit de l'arquitectura, l'edificació i el paisatge.

· Conèixer i assumir responsabilitats, drets i obligacions en l'entorn laboral i dins de l'estructura empresarial.

Continguts

Estades temporals dels estudiants en empreses de cadascun dels agents que intervenen en el procés edificatori: promotors / despatxos, professionals / project manager / constructors / industrials / administracions públiques, adoptant rols similars als que haurà de desenvolupar en la seva activitat professional.

Metodologia

Classes de problemes i exercicis

Pràctiques laborals preprofessionals

Seminari

Aprenentatge al ritme propi - Self Paced Learning

Classe invertida - Flipped Classroom

Gamificació Ludificació

Ensenyament entre parells - Peer Instruction

Esdeveniments reals

Aprenentatge basat en reptes

Avaluació
Criteris avaluació

Exàmens

Treballs

Informes intern/extern

Presentacions grupal/individual

Autoavaluació

Participació/seguiment a classe

Correccions tribunal/jurat

Bibliografia bàsica
Material complementari