Grau en Animació i VFX

Forma't per ser un professional de la imatge 3D generada per ordinador, dels efectes especials i de l'art 3D en general. Aquest és el primer grau universitari oficial d'Animació a tot Catalunya

La realitat augmentada i virtual

Descripció
En l'assignatura es treballarà com a realitzar entorns de realitat augmentada i virtual per a experiències i creacions artístiques. S'enfocarà tant des del punt de vista de producció de projectes com des de la perspectiva de la reflexió de la percepció i la recepció per part de l'usuari.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

RA73 L'alumne crea contingut 3D per a entorns interactius com a videojocs o realitat virtual.

Continguts

- Referents de l’assignatura
• Comencem amb UE4 (Materials i il·luminació)
• Audio Reactius en Temps Real (Modificant llums, Meshes, Transformacions, Materials)
• Reproductor de Videos amb Triggers Boxes en 3ª persona, aplicats en l’espai, personatge
• Programació de Blueprints (Animació d’environments, llums, objectes)
• Recursos de OSC, MIDI i Arduino per a controlar UE4 en temps real.
• Introducció a la Producció Virtual mitjançant un croma.
• Introducció a les Occulus Quest 2 i com entrar dins els seus espais creats
• Moure càmeres virtuals amb els mandos d’Occulus
• Aplicacions AR amb UE4.

Metodologia

Es treballa mitjançant diferents metodologies docents actives, principalment en l'aprenentatge basat en
projectes.
Tot i existir classes magistrals, predominen les demostratives i les pràctiques; on aquestes últimes les realitzen
els alumnes individualment amb la supervisió i el feedback continuat per part del docent.
En determinats moments del temari s’aplica l’aprenentatge basat en problemes i exercicis, per tal que
l’alumne hagi d’afrontar situacions que el facin sortir de la seva zona de confort. En aquest procés l’alumne ha
de pensar a resoldre situacions més complexes fusionant diverses tècniques i aplicant la teoria.
S'ofereixen activitats didàctiques amb material audiovisual específic perquè l'alumne pugui familiaritzar-se
amb el vocabulari tècnic i desenvolupar el seu creixement professional mitjançant la pràctica i l'experiència.
A l'inici de l’assignatura, es plantegen els exercicis que conformen l'avaluació contínua de tot el semestre i la
ruta a seguir per aconseguir el propòsit de l'assignatura.
Al llarg de l’assignatura, l'alumne rep Feedbacks individuals i grupals per evolucionar i tenir l'oportunitat de
rectificar, millorar els seus treballs i tenir una evolució constant en el seu aprenentatge.

Avaluació

L’avaluació és continua. Es faran pràctiques i exercicis avaluables dels diferents temes, a més d’un projecte
final.
El percentatge de l’avaluació es distribuirà de la següent manera:
10%: Assistència i participació a classe.
50%: pràctiques d'avaluació continua.
30%: Projecte final.
En el cas que l'alumne no superi la convocatòria ordinària, tindrà dret a una Convocatòria Extraordinària al
juliol i haurà d’entregar aquelles pràctiques amb una nota inferior a 4.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari