Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Recerca Aplicada en Gestió i Tecnologia

Descripció
Aquest curs té com a objectiu proporcionar als estudiants un coneixement profund del disseny i la gestió de projectes de recerca. El curs prepara als estudiants per a la realització de la tesi final en el quart any del programa de grau. Al final del curs, els estudiants seran capaços d'establir objectius de recerca realistes, dissenyar mètodes de recerca precisos i apropiats, realitzar revisions exhaustives de textos, analitzar dades quantitatives i qualitatives i redactar les seves conclusions. Aquest curs també pretén aplicar de manera pràctica els conceptes teòrics i desenvolupar les habilitats de gestió necessàries per a dur a terme amb èxit un projecte de recerca. Aquestes habilitats inclouen: planificació, organització, gestió del temps, comunicació interpersonal, treball en equip i lideratge. Els estudiants tindran l'oportunitat d'aplicar a la pràctica els coneixements desenvolupats en diverses àrees temàtiques, incloent la gestió de màrqueting, el màrqueting global, la gestió de recursos humans, la gestió intercultural i la gestió de projectes, i hauria de proporcionar experiència en la preparació de la tesi final.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
4
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs
Objectius

Els objectius d'aquest curs són:
- Identificar les diferents funcions que pot exercir la recerca en una organització.
- Proporcionar una introducció a la filosofia de la recerca i la seva importància a l'hora d'adoptar un enfocament de recerca i dissenyar una metodologia.
- Realitzar una revisió bibliogràfica sistemàtica i rigorosa com a base per a un estudi de recerca.
- Permetre als estudiants establir eficaçment els objectius adequats per a un projecte de recerca.
- Aplicar de manera pràctica i analitzar críticament l'ús de qüestionaris, entrevistes semiestructuradas i grups de discussió.
- Analitzar i presentar amb precisió les dades quantitatives i qualitatives.
- Gestionar un projecte de recerca de principi a fi.
- Adquirir experiència de treball amb organitzacions reals i comprendre la naturalesa de les relacions client-proveïdor.
- Donar suport al disseny i la realització dels Projectes de Fi de Carrera dels alumnes.

Continguts

1. Introducció al curs. Entendre el curs, el procés del TFG i què fa que un TFG tingui èxit.
2. Què és la recerca? Filosofia i principis rectors.
3. Elecció del tema del projecte.
4. Redacció de la revisió bibliogràfica / antecedents del cas de gestió i visió general del mercat de la nova empresa.
5. Metodologia / estratègia de recollida de dades.
6. Anàlisi de dades.
7. Conclusions, comunicació de les dades, discussió dels resultats, extracció de conclusions.

Metodologia

Les sessions de classe suposaran una combinació dinàmica de teoria i pràctica. Els estudiants hauran de llegir abans de venir a classe i estar preparats per a debatre qüestions rellevants en el grup, a més de ser capaços d'aplicar els seus coneixements a exemples pràctics. Al llarg del curs, els estudiants treballaran en grups en un projecte de recerca que dissenyaran, executaran i avaluaran. Cada pas teòric donat es posarà a prova en termes pràctics a través d'aquests projectes. S'espera que els estudiants desenvolupin aquests projectes fora de classe.
La dimensió pràctica de gestió de projectes de recerca del curs és dissenyada i executada pels estudiants com a gestors del projecte sota la supervisió del professor. Les "classes" es redefineixen com a "reunions" i els estudiants han d'aprendre a planificar i organitzar aquestes reunions de manera eficaç per a aconseguir els objectius que s'estableixin. Els estudiants són guiats pel professor pel que fa als continguts teòrics, que s'espera que realitzin en la preparació de les reunions i que han d'influir en les accions i els seus lliurables. L'objectiu final és simular de la forma més realista possible com treballaria un equip de recerca en un projecte de consultoria.

Avaluació

Proposta de projecte (1.000 a 1.500 paraules) (25%)
Ressenya bibliogràfica / Antecedents del problema MC / Antecedents de l'anàlisi del mercat NV primer esborrany (2.500 a 3.000 paraules) (40%)
Examen final (20%)
Participació (15%)

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Saunders, M et al. (2006) Research Methods for Business Students, 4th edition, FT Prentice Hall.

Material complementari