Grau en Enginyeria en Organització de les TIC

Forma't en un Grau Universitari únic a Espanya i amb un 100% d'ocupació

Electrònica bàsica

Descripció
Primer es veuen els fonaments bàsics d´electrònica i les tècniques necessàries per l´anàlisi de circuits en domini temporal. Posteriorment s´estudien els diferents components electrònics (resistors lineals i no lineals, condensadors, bobines, transformadors, díodes, transistors,...) tant a nivell ideal, com real, referenciant aquests estudis a documentació actualitzada de diferents fabricants.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
12.00

Professors Titulars

Vicedegà de l'alumnat
Coneixements previs

Física Elèctrica elemental i Càlcul i Àlgebra bàsica

Objectius

Els alumnes que cursen l´assignatura adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:
Tenir els coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi.
Adquirir capacitat d´anàlisi i síntesi en l´estudi i disseny de circuits elementals.
Adquirir la capacitat per buscar i interpretar informació de diferents fabricants.
Adquirit la capacitat de planificació d´un volum elevat de feïna.
Adquirir la capacitat de treballar en grup per solucionar problemes.
Tenir la habilitat de gestionar la informació rebuda per diverses fonts, per tal d´aplicar-la als problemes plantejats.

Continguts

1.- Introducció al corrent continu.
1.1- Conceptes bàsics:perspectiva històrica
1.2- Resistència i llei d´Ohm.
1.3- Associació de resistències. Circuit obert i curt-circuit
1.4- Fonts de tensió i de corrent.
1.5- Divisors de tensió i de corrent.
1.6- Exemples d'anàlisi bàsics
2.- Teoremes d´anàlisi de circuits lineals.
2.1- Superposició de fonts.
2.2- Lleis de Kirtxoff.
2.3- Teoremes de Thevenin i Norton.
2.4- Exemples d'anàlisi.
3.- Resistors
3.1- Resistor i resistència.
3.2- Característiques tècniques dels resistors. Fabricació.
3.3- Tipus de resistors lineals.
3.4- Resistors no lineals: NTC, PTC, VDR, LDR.
3.5- Problemes
4.- Condensadors.
4.1- Condensador i capacitat.
4.2- Característiques tècniques dels condensadors. Fabricació.
4.3- Anàlisi de transitoris amb condensadors
5.- Inductors.
5.1- Inductors i coeficients d'inducció.
5.2- Característiques tècniques dels inductors. Fabricació.
5.3- Anàlisi de transitoris amb inductors.
6.- Introducció al corrent altern.
6.1- Conceptes bàsics: senyals i representacions.
6.2- Característiques dels senyals AC.
6.3- Representació fasorial. Concepte de Impedància.
6.4- Circuit RLC. Anàlisi i representació de circuits bàsics.
6.5- Potència en alterna.
6.6- Problemes
7.- Anàlisi de circuits en corrent altern.
7.1- Superposició.
7.2- Lleis de Kirtxoff.
7.3- Teoremes de Thevenin i Norton.
7.4- Transferència de potència màxima.
7.5- Problemes.
8.- Els dispositius en corrent altern.
8.1- El resistor en corrent altern. Model equivalent.
8.2- El condensador en corrent altern. Model equivalent.
8.3- L´inductor en corrent altern. Model equivalent.
8.4- El transformador ideal.
8.5- Problemes
9.- El díode de junció.
9.1- El díode ideal.
9.2- Introducció als semiconductors.
9.3- La junció p-n en circuit obert i com a rectificador.
9.4- Característica tensió-corrent de la junció p-n.
9.5- Resistència estàtica i dinàmica.
9.6- Díode Zener.
9.7- Fotodíode.
9.8- Díode LED: Catàlegs
9.9- Anàlisi lineal de circuits amb díodes.
9.10- Problemes.
10.- El transistor de junció bipolar (BJT).
10.1- Introducció.
10.2- Components de corrent d´un transistor.
10.3- Configuracions d´un transistor. Característiques gràfiques.
10.4- Anàlisi en activa, tall i saturació.
10.5- Circuits digitals.
10.5- Problemes.
11.- Polarització del transistor de junció bipolar.
11.1- El punt de treball.
11.2- Recta de càrrega estàtica i dinàmica.
11.3- Distorsió. Excursió simètrica màxima del senyal de sortida.
11.4- Circuits de polarització.
11.5- Estabilitat tèrmica.
11.6- Problemes.
12.- El transistor d´efecte camp (FET).
12.1- EL FET de junció (JFET).
12.2- Característica de tensió-corrent del JFET.
12.3- Circuits de polarització.
12.4- El FET de metall-òxid-semiconductor (MOSFET).
12.5- Circuits MOSFET digitals.
13.- L'amplificador operacional
13.1- Generalitats
13.2- Circuit virtual. Comparador.
13.3- Aplicacions lineals: exemples.
13.4- Aplicacions no lineals: exemples.

Metodologia

La metodologia emprada en aquesta assignatura es basa en classes teòriques complementades amb pràctiques de laboratori.

S´imparteixen classes magistrals on s´explica el contingut teòric de l´assignatura qu es complementa amb problemes relacionats. Es proposen, a cada tema de teoria, problemes perquè els alumnes els facin a casa i els lliurin al professor per poder fer un avaluació més continuada. Així mateix algunes d´aquestes classes teòriques es dediquen per proposar problemes i que els alumnes els resolguin in situ, per tal de que l´alumne participi activament de les mateixes.

Per millorar el rendiment de l´alumne se´ls ofereix la possibilitat de fer consultes personalitzades sobre l´assignatura, tant a nivell de matèria, com tot el que involucra a la mateixa (forma d´estudi, dissenys pràctics, correcció de problemes proposats...).

Avaluació

L'assignatura s'avalua per mitjà de:
A. Exàmens
C. Exàmens tipus test
D. Treballs fets a casa.
E. Informes
F. Informes/Treballs fets en grup
J. Participació a classe

L´estructura de les assignatures serà per notes parcials trimestrals alliberadores de matèria.
- Les notes dels parcials es calcularan ponderant la nota de l´examen trimestral, amb un pes del 60%, i la nota d´avaluació contínua, amb un pes del 40%.
- Els parcials seran alliberadors de matèria fins al juny, i amb nota mínima de Quatre (4), essent necessari que la mitja dels tres parcials sigui igual o superior a Cinc (5) per aprovar l´assignatura.
- Al juny hi haurà la possibilitat de fer exàmens de recuperació dels dos primers parcials per aquells alumnes que no els hagin alliberat amb anterioritat, essent la nota d´aquests exàmens el 100% de la nota del parcials corresponents (els exàmens de recuperació no es ponderaran amb l´avaluació contínua).
- Com a excepció, davant la inexistència d´un examen de recuperació del tercer parcial al juny, la nota d´aquest tercer parcial serà la millor de les obtingudes amb els càlculs següents:
a) 70% de l´examen trimestral i 30% de l´avaluació contínua
b) 100% de l´examen trimestral
- Els alumnes que no aprovin al juny, hauran de fer al setembre un examen global de tota l´assignatura (no es guarden parcials per setembre), tret dels alumnes que tinguin alliberats els dos primers parcials i només els resti el tercer, que podran optar per presentar-se a un examen de recuperació d'aquest tercer parcial, i mirar de fer mitjana amb les notes dels altres. Les notes del setembre seran 100% les de l´examen.

- La nota d´avaluació contínua es determinarà tenint en compte els conceptes següents:
- Resultats dels controls i/o petites proves que es facin a classe.
- Lliurament d´exercicis proposats per fer a classe.
- Lliurament d´exercicis proposats per fer a casa.
- Assistència, actitud i participació a classe.

- La nota provindrà en un 70% dels coneixements reflectits en els controls, exercicis lliurats, etc., i el 30% restant segons criteri del professor (assistència a classe, interès, actitud, dedicació, ...).

Criteris avaluació

Objectiu 1
L´estudiant ha de demostrar tenir els coneixements bàsics necessaris relacionats amb l´assignatura.

Objectiu 2
L´estudiant ha de saber resoldre, interpretar i dissenyar qualsevol problema en l´àmbit de l´electrònica que se´l plantegi.[A,C,D,E,F]
L´estudiant ha de tenir la capacitat enfront de les nombroses informacions que se´ls hi dona per fer la part pràctica, de saber sintetitzar i escollir els millor elements per tal de resoldre els problemes.[F]

Objectiu 3
L´estudiant ha d´estar habituat en el treball amb dades reals dels fabricant i saber-ne extreure la informació necessària. [A,C,D,E,F]

Objectiu 4
L´estudiant ha de tenir la capacitat per planificar-se totes les tasques relacionades amb els exercicis per tal de poder-les anar lliurant dins dels terminis marcats cada una de les diferents parts que formen part dels exercicis i alhora superar les proves periòdiques satisfactòriament.[D,J]

Objectiu 5
L´estudiant ha de tenir la capacitat d´organització per poder treballar i fomentar el treball en equip. Així mateix, aquests treball en equip els ha de permetre adquirir la capacitat necessària per aplicar els coneixements adquirits tot resolent qualsevol problema que se´ls pugui plantejar.[J]

Objectiu 6
L´estudiant ha d´assolir una constància necessària en el treball i en l´assimilació de continguts de forma esglaonada per tal d´assolir els coneixements demanats.[J]

Bibliografia bàsica

Col-lecció de Problemes, Enginyeria La Salle
Col·lecció de Pràctiques d'Electrònica, Enginyeria La Salle

Material complementari

Millman & Halkias, Electrónica. Fundamentos y aplicaciones, Hispano Europea, 1993
Boylestad & Nashelsky, Electrónica. Teoría de circuitos, Prentice-Hall Internacional, 1997
Millman & Grabel, Microelectrónica, Hispano Europea, 2000
Malvino, Principios de Electrónica, McGraw-Hill, 1997
Schilling & Relove, Circuitos electrónicos discretos e integrados, Marcombo Boixareu Editores, 1985
M.M. Cirovic, Electrónica fundamental; dispositivos, circuitos y sistemas, 1985
M.A. Castro, S.F. García, P.M. Martínez, S. Martínez, R. Sebastián, F. Yeves, Problemas de Electrónica, Marcombo, 1991
R. Álvarez Santos, Materiales y componentes electrónicos, Escola d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Madrid, 1993
Análisis Básico de Circuitos en Ingeniería. Irwin. Ed. Limusa 2005