Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

DIGITAL 1. Introducció a la representació arquitectònica

Descripció
L'assignatura pretén dotar als alumnes de les habilitats de la representació 2D i 3D dels projectes arquitectònics en tot tipus d'escales, experimentant de forma anual amb nous sistemes de visualització que ajuden a una millor comprensió i explicació de l'espai arquitectònic. Els alumnes que superen l'assignatura a la convocatòria ordinària tenen certificat el seu nivell corresponent mitjançant el programa ATC (Autodesk Training Center), equivalent al reconeixement del Nivell Bàsic en AutoCAD 2D i 3D.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs

No calen coneixements previs.

Objectius

Coneixement adequat de les diferents tecnologies:

• Sistemes de Representació 2D a CAD
• Impressió multi-escala
• Sistemes d'aixecament bàsic 3D a CAD
• Sistemes de renderizat off-line / on-line
• Eines bàsiques de fotomuntatge i composició
• Sistemes de representació AR/VR

Continguts

• Espai de treball 2D
• Sistemes de dibuix 2D
• Eines de modificació 2D
• Treball amb blocs bàsics
• Treball amb blocs dinàmics
• Presentació 2D
• Acotació
• Espai de treball 3D
• Aixecament bàsic 3D
• Operacions booleanes
• Operacions bàsiques amb sòlids 3D
• Sistemes bàsics de canvi de pla de treball
• Operacions complexes amb sòlids 3D
• Treball amb malles i superfícies 3D
• Presentació 3D
• Càmeres i vistes guardades
• Render AutoCAD i sistemes off-line i on-line
• Il·luminació

Metodologia

Metodologia pràctica. 1 classe de 1h a la setmana de teoria on s’expliquen les eines bàsiques i la seva aplicació a la representació arquitectònica 2D i 3D amb exercicis pràctics. A més hi ha 2h de pràctiques on en grups es desenvolupen pràctiques de llarga durada més complexes. Classes tant teòriques com pràctiques amb ordinador per persona i treball de representació orientat a projectes.

Avaluació

L’assignatura té dos blocs diferenciats que amitjanen a partir d’una nota igual o superior a 4: 2D (60%) i 3D (40%).
Cada bloc té la mateixa estructura d’avaluació:

A) 20% Avaluació continua de teoria, formada a parts iguals per l’assistència i la mitjana d’exercicis de classe, sent necessària una assistència mínima del 80% (Treball individual). Activitat d’avaluació moderadament significativa.

B) 40% Nota mitjana de pràctiques (al primer semestre 35% amb un 5% d’aula BCN, activitat transversal de primer catalogada com moderadament significativa). Aquesta mitjana ha de ser igual o superior a 4 per a que pugui fer mitjana amb l’examen i l’avaluació continua. El desglossament del pes de les entregues setmanals de pràctiques s’actualitza anualment a l’estudy, conjuntament amb el calendari. (Format per treball en grup i individual). No obstant això, es mantenen als dos blocs de l’assignatura (2D i 3D) el següent desglossament:
• 20% Assistència a pràctiques (nota individual). Activitat d’avaluació moderadament significativa.
• 80% Mitjana de les entregues pràctiques (nota grup o individual segons la tipologia d’entrega). Les entregues no presentades obtindran una nota de 0 si no són altament significatives o un NP en cas que ho siguin (hi han 4 entregues per semestres sent activitats catalogades com altament significatives, la segona i la quarta). La no entrega d’una pràctica considerada altament significativa implica l’obtenció d’un NP en la totalitat de la nota de pràctiques i, per tant, la impossibilitat de fer mitja amb la nota d’examen (nota del parcial i per tant global de NP).

C) 40% Nota de l’examen final. Aquesta nota ha de ser igual o superior a 4 per a fer mitjana amb les pràctiques i l’avaluació continua (Treball individual). En cas de no presentar l’examen, l’alumne obtindrà una nota de NP i haurà de recuperar aquesta part a la convocatòria extraordinària amb una nota de 7. Activitat d’avaluació altament significativa.

AVALUACIÓ FINAL:

Els alumnes amb nota inferior a 4 al 2D han de presentar-se a la convocatòria extraordinària de 2D.
Els alumnes amb nota entre 4 i 4,9 al 2D, poden fer mitjana amb la nota final de 3D, sent aquest resultat el que els permeti aprovar l’assignatura o haver d’anar a la convocatòria extraordinària d’alguna de les parts suspeses si la mitjana no supera el 5.
Els alumnes amb nota igual o superior a 5 al 2D alliberen aquesta part del curs acadèmic, i si la mitjana d’exàmens es superior a 5, en el cas de repetició, la nota de teoria de 2D queda guardada 1 any (sent només necessària realitzar la part pràctica, que mai es guarda d’un any a un altre).
Els alumnes amb nota inferior a 4 al 3D han de presentar-se a la convocatòria extraordinària de 3D.
Els alumnes amb nota entre 4 i 4,9 al 3D depenen de la nota obtinguda al 2D per a veure si la mitjana és igual o superior a 5. En aquest cas l’assignatura queda superada. Si la mitjana és inferior a 5, s’avaluarà de quina part o parts cal presentar-se a la convocatòria extraordinària.
Els alumnes amb nota igual o superior a 5 al 3D alliberen aquesta part del curs acadèmic, i si la mitjana d’exàmens es superior a 5, en el cas de repetició, la nota de teoria de 3D queda guardada 1 any (sent només necessària realitzar la part pràctica, que mai es guarda d’un any a un altre).
Els alumnes amb algun bloc (2D i/o 3D) amb nota final NP, han d’obtenir un 7 a la convocatòria extraordinària de cadascuna de les parts a les que es presenta per a fer mitjana.
La convocatòria extraordinària permet recuperar la nota d’examen i/o la nota de pràctiques, sent per a aquest últim cas l’elaboració d’un nou projecte individual en totes les seves fases (2D i 3D).
En cas de còpia a pràctiques i/o examen s’aplicarà la normativa existent a l’Escola, integrant-se el resultat al sistema de puntuació de l’assignatura.

Criteris avaluació

• Progrés òptim (4-3): L’alumne reflexa els aspectes tècnics explicats a les classes teòriques i utilitza de manera òptima les eines i tècniques indicades als exercicis individuals.
• Progrés adequat (3-2): L’alumne utilitza adequadament les tècniques i sistemes explicats, amb errors no rellevants i/o amb una falta de temps mínima per a acabar les propostes
• Progrés just o lleugerament deficient (2-1): L’alumne intenta utilitzar les tècniques explicades, però comet errors que afecten a la qualitat final i a la finalització de l’exercici
• Progrés insuficient (1-0): L’alumne no utilitza les tècniques explicades, el què impacta en el ritme de l’exercici, el qual no finalitza o conté errors greus

Bibliografia bàsica

AutoCAD Manual del usuario. Autodesk, Inc.
AutoCAD User Reference. Autodesk Ag.
Jonson, N. AutoCAD: Manual de referencia. McGraw-Hill.
López, J. AutoCAD avanzado. McGraw-Hill.

Material complementari

Accés a webs de descàrrega de les aplicacions usades durant el curs:

AUTOCAD: https://www.autodesk.com/education/edu-software
LUMION: https://www.lumion.es/estudiantes/