Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Desenvolupament de nous productes i serveis

Descripció
El desenvolupament de nous productes i serveis es refereix al procés essencial en totes les empreses i organitzacions de desenvolupar contínuament noves ofertes de productes i/o serveis. El desenvolupament de nous productes i serveis parteix d'una nova oportunitat de mercat/negoci identificada en l'empresa: és el procés de "transformació d'una oportunitat de mercat en un producte/servei disponible per a la venda" (V. Krishnan, T. Ulrich). Tenint en compte els canvis en la tecnologia i els patrons socials de consum i ús de productes relacionats, el NPD ha experimentat enormes canvis, evolucionant des d'un enfocament purament de producte físic a un desenvolupament holístic integrat de solucions que inclouen un producte físic, electrònica, software, serveis, internet i aplicacions relacionades. Això ha desencadenat importants canvis tant en el procés com en la composició i organització dels equips de NPD. El procés de NPD ha passat de ser un procés seqüencial a ser un procés complex, multidisciplinari i iteratiu, amb prototips ràpids i cicles de proves directes amb els usuaris. Aquest curs pretén portar als estudiants a través d'aquest complex procés, mitjançant una experiència pràctica de desenvolupament d'un producte/solució per a una empresa real amb un encàrrec real. Presentarà als estudiants diferents eines i passos per a arribar des del briefing inicial de l'empresa fins a la prova d'un prototip final. Des de la comprensió del briefing i el repte, passant per l'obtenció d'informació dels clients potencials, la conversió de la informació en objectius de disseny i funcions específiques, fins a la definició i el desenvolupament d'un prototip, un pla de proves i l'execució d'una prova amb els usuaris finals. El punt de partida és la necessitat de crear prototips i realitzar proves per a seguir el ritme dels ràpids cicles de desenvolupament de productes i ensenyar als estudiants a ser capaços de desenvolupar a curt termini i de manera flexible nous productes i/o experiències. ("Lean product development"). El curs tindrà un enfocament pragmàtic on la teoria té un paper de suport per a l'objectiu principal de desenvolupar una solució real per a un briefing real d'una empresa. Un aspecte important d'aquest procés serà el treball en equip òptim.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius

Aquest curs pretén ajudar a:
- Desenvolupar una àmplia comprensió del procés i els passos del NPD, o l'evolució del NPD des del procés seqüencial original cap a l'actual procés iteratiu de desenvolupament de noves solucions basat en la creació de prototips a curt termini.
- Obtenir una experiència pràctica i directa del desenvolupament de productes/solucions en un context "real".
- Proporcionar les eines necessàries per als diferents passos del procés de desenvolupament de nous productes/solucions
- Comprendre i experimentar el procés iteratiu i la seva complexitat

Continguts

En finalitzar aquest curs, els alumnes hauran d'haver obtingut un coneixement bàsic de:
- El NPD, els seus passos i el procés iteratiu.
- Haver experimentat el procés de desenvolupament i prova d'un prototip per a un nou producte.
- Fer un procés creatiu treballant en equip.

Metodologia

El treball pràctic en grup comptarà amb un major pes durant el curs. Els estudiants es dividiran en diferents grups de treball, cadascun dels quals desenvoluparà un nou producte. Empreses reals presentaran els seus briefs de producte i els grups de treball hauran de triar-ne un per a desenvolupar-ho. Se'ls guiarà a través del procés i hauran de presentar el seu prototip final (i provat) a les empreses que van presentar inicialment els seus briefs de producte.
Els estudiants seran guiats a través del procés de NPD per professors (un per grup) i mentors que donaran suport als grups en els moments clau. En classe s'explicarà la teoria, les plantilles i les directrius necessàries. Aquestes s'aplicaran en el treball en grup per a lliurar un portfolio de treballs que hauran de ser presentats. Llavors, els grups rebran feedback sobre el seu treball per a poder passar al següent pas en el procés de NPD.
Al final del curs els grups presentaran el seu disseny conceptual final d'un nou producte, i un prototip (no funcional) a les empreses que inicialment van presentar els briefs de producte.
Durant les sessions de treball, els professors seran presents per a proporcionar als estudiants orientació i suport addicional per al seu projecte de desenvolupament de nous productes/serveis. A més, els estudiants hauran de demanar cita per a tenir sessions de tutoria amb els professors o mentors fora de l'horari normal de classe. D'aquesta manera, els estudiants rebran un suport addicional per al desenvolupament dels seus productes. ES POT UTILITZAR SKYPE PER A LES SESSIONS DE TUTORIA.
Una part important de la qualificació del curs es basarà en el treball en grup i les presentacions. Per tant, el treball en grup i l'autoorganització seran importants per a l'èxit de l'avaluació del curs.

Avaluació

Treballs individuals (40%)
Assistència i participació significativa (10%)
Presentació intermèdia en equip (20%)
Presentació final en equip (20%)
Participació en equip (10%)

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

A més del llibre de text principal, es publicaran lectures addicionals en la intranet d' eStudy o es lliuraran en classe. La majoria d'aquestes lectures consistiran en articles, blogs d'Internet i altres enllaços interessants.

Llibres de text recomanats:
Karl Ulrich, Steven Eppinger. "Product design and development". Mac GrawHill, 2007 fourth edition.
Tom Kelly. "The art of innovation".

Material complementari