Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

CONSTRUCCIÓ 2. Sistemes de suport: l'estructura

Descripció
1.1. Codi: YY015 1.2. Tipus d´assignatura: Bàsica títol 1.3. Periodicitat: Anual 1.4. Crèdits ECTS: 6 1.5. Professor de responsable: 1.6. Idioma: Català - Espanyol - Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

Comprendre, aplicar i analitzar els sistemes de suport constructius
· Comprendre el procés constructiu de sistemes de suport a partir de criteris tècnics i de sostenibilitat
· Comprendre, aplicar i analitzar la idoneïtat dels materials de construcció en relació amb el sistema de suport i el seu cicle de vida
· Reconèixer les regulacions com a marc legal

Continguts

El curs de Construcció II planteja una comprensió, aplicació i anàlisi de sistemes de suport constructius sota criteris tècnics i sostenibles, seguint les fases de la concepció en el projecte, l’execució i el control de l’obra. S’aprofundeix en el detall constructiu, els seus requisits i la idoneïtat dels materials, el control de qualitat i el cicle de vida de la solució proposada, sempre adaptada a la normativa actual.

1. Estructura vertical
A1. Sistemes estructurals de murs
A2. Sistemes estructurals porticats
A.3 Sistemes estructurals difusos
1. Estructura horitzontal
2. Fonaments
3. Elements de contenció de terres

Metodologia

Classes de problemes i exercicis
Pràctiques de laboratori
Aprendre al propi ritme - Self Paced Learning
Classe invertida – Flipped Classroom
Gamificació Ludificació
Ensenyament entre iguals – Peer Instruction
Esdeveniments reals
Aprenentatge a temps – Just-in-time teaching
Magistral

Avaluació
Criteris avaluació

Exàmens
Treballs
Informes interns / externs
Exercicis, problemes, pràctiques
Projectes
Presentacions de grup / individual
Autoavaluació
Participació / seguiment a classe
Correccions de projecte: tutories
Correccions del tribunal / jurat

Bibliografia bàsica
Material complementari