Grau en Business Intelligence i Data Analytics

Lidera la transformació de les empreses mitjançant l'ús i l'anàlisi de dades.

Bases de dades

Descripció
Aquest curs ofereix una introducció a les bases de dades relacionals i el llenguatge SQL, el llenguatge de consulta estàndard acceptat per als sistemes de bases de dades relacionals, i una visió general de les bases de dades NoSQL, les bases de dades populars per a aplicacions d'Internet. Al final del curs l'estudiant serà capaç d'utilitzar, comprendre i dissenyar bases de dades, utilitzant el llenguatge SQL i el llenguatge Python.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

Els Resultats d'Aprenentatge d'aquesta assignatura són:
R1. Entendre el món de les bases de dades
R2. Comprendre el model relacional
R3. Aprèn el llenguatge de consulta més popular per a bases de dades (SQL)
R4. Practica amb un projecte de cas del món real.
R5. Aprèn els conceptes bàsics del llenguatge de programació més popular per a l'anàlisi de dades (Python)

Continguts

Primera part del semestre:
- Introducció a les bases de dades: entendre el món de les bases de dades
- Modelatge de bases de dades relacionals: entendre el model de bases de dades relacionals
- SQL bàsic: aprèn les ordres bàsiques d'SQL
- SQL avançat: aprèn les ordres avançades d'SQL

Projecte
- Anàlisi de dades amb un exemple de cas del món real (IMDB)

Segona part del semestre:
- Introducció a Python: aprèn els conceptes bàsics del llenguatge de programació Python
- Ús d'SQL amb Python: aprèn l'ús de SQL a Python
- Visió general de les bases de dades NoSQL

Metodologia

La taula següent relaciona els resultats d'aprenentatge amb els continguts ensenyats per aconseguir-los:
R1: Entendre el món de les bases de dades - Introducció a les bases de dades
R2: Comprendre el model relacional - Modelització de bases de dades relacionals
R3: Aprendre el llenguatge de consulta més popular per a bases de dades (SQL) - SQL bàsic i avançat
R4: Aprendre els conceptes bàsics del llenguatge de programació més popular per a l'anàlisi de dades (Python) - Projecte: Anàlisi de dades amb base de dades IMDB
R5: Practicar amb un projecte de cas del món real
- Introducció a Python
- Introducció a SQL amb Python

Avaluació

El sistema d'avaluació serà contínua combinant diverses activitats per facilitar l'assimilació dels coneixements per part de l'estudiant.

La taula següent mostra el percentatge d'avaluació de cada activitat en funció de la nota final:
R1, R2, R3, R4, R5 Activitat a classe 15%
R3, R5 Deures 15%
R3 Examen parcial 20%
R4 Projecte 30%
R5 Examen final 20%

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

- Garcia Molina, Ullman and Widom, Database Systems - The Complete Book, Pearson (2009)
- Matthes, Eric - Python Crash Course (2016)
- Elder, John - Introduction to SQLite Databases for Python (2019)

Material complementari