Grau en Animació i VFX

Forma't per ser un professional de la imatge 3D generada per ordinador, dels efectes especials i de l'art 3D en general. Aquest és el primer grau universitari oficial d'Animació a tot Catalunya

Animació facial digital

Descripció
Introducció als principis de l'animació. Els estudiants aconsegueixen els conceptes de tempsi espaiat, pes, gravetat, arcs, superposició, acció secundària, esquaix, estirament i exageracions. Estudien els principis de l'animació a través d'exercicis pràctics amb diferents objectes, pilota, malucs i cames, pèndol. Simultàniament, els estudiants aprenen els conceptes bàsics de programari de Maya per a l'animació en 3D. Eines com l'editor de gràfics, tangents, ciclat de corbes, playblasting, llums i render.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.10 L’estudiant coneix els fonaments bàsics de l’animació digital i els principals processos en la creació de 3D
Animation.
RA.11 L’estudiant coneix els principis de l’animació mitjançant exercicis pràctics.
RA53 Capacitat d'aplicar els coneixements per a la creació de planning en animació a través d'un quadern
d'esbossos, vídeo referencies.

Continguts

Tema 1 Introducció a l'animació.
Tema 2 Els 12 principis de l'animació
Tema 3 La importància de la planificació en l'animació
Tema 4 Introducció a temps i Espaiat
Tema 5 Anticipació - "Squash" i "Stretch"
Tema 6 Els arcs en els moviments
Tema 7 Mètodes d'animació (Pose to Pose - Straight Ahead)
Tema 8 Acció superposada (Overlapping) i Acció complementària (Follow Through)
Tema 9 Mètode Spline. Blocking i Spline
Tema 10 Pes i exageració.
Tema 11 Introducció a l'cicle de caminada
Tema 12 Introducció a la locomoció humana

Metodologia

En l'assignatura es treballarà a través de diverses metodologies docents. A el principi de cada classe s'explicaran els
conceptes i teoria corresponent, on el professor introduirà determinats conceptes bàsics del tema i contextualitzarà a
l'alumne en mètodes i estratègies de com aplicar-lo en el seu treball pràctic. En una altra hora de classe els alumnes
analitzaran vídeos i animacions dels seus companys a través d'estratègies dinàmiques de feedback i participativa a
classe. Després de fer la pràctica diària. Durant la pràctica el professor i becari realitzaran suport a l'alumne

Avaluació

En l'assignatura l'avaluació es produeix a partir de la puntuació obtinguda en 15 lliurables. No s'espera implementar
exàmens intermedis i finals.
- La qualificació final es calcula a partir de la mitjana de les qualificacions obtingudes en cada semestre.
- Les qualificacions es calculen ponderant les qualificacions de dos semestres: exercicis, treballs pràctics per animació.

Criteris avaluació

Pilota que rebota 2D amb l'animació de la línia
de temps de Photoshop Bouncing ball normal i
Bowling Bouncing ball
9%
Stop Motion (pràctica) 9%
Pilota que rebota 3D normal, exercici Maya
(Pilota de futbol, cistella o voleibol)
9%
The obstacle Bouncing ball 9%
Squash and Stretch ball (cannon ball) 9%
Pendulum Exercise 9%
Squirrel exercise (Tail Overlapping) 9%
Vanilla Walk (Only hips with legs) 9%
Personality Walk (Only hips with legs) 9%
Full Body Walk 9%
Attiutude – Recover week. 10%

Bibliografia bàsica

 The illusion of Life (Frank Thomas & Ollie Jhonston)
 The Animator’s Survival Kit (Richard E. Williams)
 Simplified Drawing for Planning Animation (Wayne Gilbert)
 Timing for Animation (John Halas and Harold Whitaker)
 Digital Lighting and Rendering (Jeremy Birn)
 Mastering Autodesk Maya 2016: Autodesk Official Press (Todd Palamar)
 Animation Methods: The Only Book You'll Ever Need (David Rodriguez)

Material complementari