Grau en Arts Digitals - Menció en Concept Art

Potencia l´artista que portes dins teu amb la tecnología més avançada.

Descripció
L’assignatura introdueix a l’estudiant en l’estudi i la pràctica de l'animació 2d i del dibuix aplicat a l'animació.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

• Conèixer els principis bàsics de l'animació 2d.
• Conèixer les eines específiques d'un programa digital 2D.
• Crear personatges i composicions mitjançant el dibuix i programes digitals 2d.
• Adquirir pràctica en la creació d'animacions 2D.
• Adquirir pràctica i conèixer els diferents estils de l'animació 2D: de l'animació de
retallables o peces a crear moviment mitjançant el dibuix.
• Establir els coneixements bàsics per a poder crear un personatge i les seves
jerarquies, llibreries i deformadors (rigging).
• Establir els coneixements bàsics per realitzar els diferents renders o exportacions tant
de pel·lícules com seqüències d'imatges.
• Conèixer les eines i processos de l'animació tradicional implementada amb un
programa digital 2D.

Continguts

Interface del programa
Eines de dibuix 2d
Línia de temps i creació de fotogrames
Acceleracions i morphings
Treball amb la càmera
Creació de setups de personatges amb deformadors
Treballar amb les llibreries i la importació exportació dels diferents formats
Animació de personatges amb setup
Introducció i pràctica de l'animació tradicional
Treball de turn arounds amb animació tradicional
Treball amb la vista de nodes per organitzar i establir preferències de capes
Composició d'escenes amb efectesAN028? Animació digital 2D Pàgina 2 de 3
Creació d'efectes amb animació tradicional: animats
Efectes creats amb la llibreria de nodes

Metodologia

L’assignatura combina els següents mètodes:
• Classes magistrals
• Exercicis pràctics a classe
• Visualització i anàlisis dels exercicis

Avaluació

L’assignatura s’avalua mitjançant els exercicis entregats durant i a finals del curs i amb una
avaluació continuada. També amb un exercici final que s'anirà treballant durant el curs.

Criteris avaluació

La nota final es calcularà de la suma de la nota dels exercicis fets a classe, del treball final i
de l'avaluació continuada.
Nota final = avaluació dels exercicis 40% + treball final 40% + avaluació continuada 10% + un
10 % a on es valorarà l'actitud en general de l'alumne d'esforç, interès i constància.

Bibliografia bàsica

John Halas y Roger Manvell. La tècnica de los dibujos animados. Ediciones Omega, Barcelona,
1980.
Frank Thomas and Ollie Johnston. The Illusion of life. Disney Animation. New York,1981.
Shamus Culhane. Animation. From the script to screen. St Martins Griffin. New York, 1988.
Norman McLaren. On The Creative Process. National Library of Canada. Compiled and edited by
Donald McWilliams. National Film Board of Canada, 1991.

Harold Whitaker and John Halas. Timing for animation. Focal Press. London, 1981.AN028? Animació digital 2D Pàgina 3 de 3
Preston Blair. How to animate filkm cartoons. Walter T. Foster. California, 1990.
Richard Williams. The animator`s survival Kit. Faber and Faber Limited. London, 2001
Tony White. The animator's workbook. Phaidon Press. London, 1986,1995.
Giannalberto Bendazzi. Cartoons. 110 años de Cine de Animación. Ocho Y Medio. Madrid, 2003.
Donald Crafton. Before Mickey. The Animated Film 1898 – 1928.
The University of chicago Press. 1982
Tom Sito. Moving Innovation. A History of Computer animation. Massachusetts Institute of
Technology. 2013.
Noël Burch. El tragaluz del infinito. Catedra.Signo e imagen. Madrid, 1995.
Santos Zunzunegui. Pensar la imagen. Catedra / Universidad Del Pais Vasco.Madrid. 1989,2003.
Sergei Eisenstein. La forma del cine. Siglo Veintiuno Editores.1986,1998.
Donald Crafton. Emile Cohl, Caricature, and Film. Princeton University Press. 1990
Adam Phillips. Animate to Harmony. Focal Press, 2015

Material complementari