Grau en Enginyeria de la Salut La Salle Campus Barcelona

Grau en Enginyeria de la Salut

Lidera els avenços tecnològics que definiran la medicina del futur.

Anàlisi de senyals i sistemes

Descripció
Tot graduat en Enginyeria ha de tenir un coneixement i domini dels principis fonamentals sobre els que es sustenten disciplines com les comunicacions analògiques i digitals, el processament del senyal i de la imatge, o l’acústica, entre d’altres. L’objectiu de l’assignatura és el de donar una visió introductòria i fonamental de les eines matemàtiques que permeten analitzar senyals analògics i digitals en els dominis temporal i freqüencial, realitzar la conversió des del món analògic cap al digital, així com modelar i representar sistemes de processament del senyal en els dominis analògic i digital.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Càlcul integral i diferencial en una variable.

Objectius

Els alumnes adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:

1. Comprendre els conceptes de senyal i sistema.
2. Entendre les eines matemàtiques que permeten processar senyals en el domini temporal.
3. Comprendre els processos per a convertir un senyal analògic en digital.
4. Comprendre i saber aplicar les eines matemàtiques que permeten transformar un senyal, analògic o digital, al domini freqüencial.

Continguts

1. Representació de senyals sinusoidals.
2. Sèries de Fourier.
3. Transformada de Fourier.
4. Funció impuls unitary.
5. La convolució.
6. Sistemes lineals invariants.
7. Digitalització.
8. Caracterització de sistemes discrets.
9. Anàlisi de Fourier per a senyals discrets: TFSD i DFT.
10. Transformada Z.

Metodologia

La dinàmica habitual de cada classe consistirà en una combinació d’explicacions teòriques, normalment seguides de la realització d’exercicis que exemplifiquin allò que s’acaba d’explicar.

A més, es dedicaran sessions a la contextualització dels continguts en un marc pràctic i a la realització de demostracions, anàlisi i visualitzacions de conceptes teòrics usant scripts i funcions Matlab desenvolupades pel professorat amb aquest objectiu.

Avaluació

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Criteris avaluació

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Bibliografia bàsica

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Material complementari

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.