Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Acústica arquitectònica

Descripció
L'assignatura exposa totes les bases teòriques necessàries pel disseny acústic de qualsevol tipus de recinte. Aquest disseny englobarà tant la part de tractament acústic, per aconseguir una certa qualitat o confort a l´interior d'un espai, com la part referida a la seva insonorització, a les teories d´aïllament acústic, al control del soroll i el reforçament del so. Aquesta base teòrica es completa amb les l'explicació de les normatives de mesura implicades en cada temàtica. Una part del curs es completa amb una introducció a l'acústica mediambiental i la legislació que se'n deriva.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
4
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Conceptes d´Acústica bàsica.

Objectius

Els alumnes d´Acústica de recintes adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:

1. Coneixements generals bàsics sobre acústica de sales i acústica en l'edificació
2. Coneixements bàsics de la professió
3. Resolució de problemes
4. Capacitat de crítica i autocrítica
5. Sensibilitat pel medi ambient
6. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica
7. Habilitats d´investigació
8. Capacitat d'aprendre
9. Capacitat de generar noves idees

Continguts

1-Tractament acústic:
Teoria estadística
Materials absorbents
Us dels materials acústics
Disseny acústic de sales
Acústica variable
Teoria geomètrica
Teoria ondulatòria
Paràmetres per a la valoració acústica de recintes

2-Aïllament acústic:
Aïllament amb paret simple
Aïllament amb paret doble
Parets compostes i mixtes
Mesura de l´Aïllament Acústic
Soroll d'impacte
Control de vibracions

3-Control del soroll i Acústica Ambiental:
Acústica ambiental
Barreres acústiques
Silenciadors acústics
Normatives nacionlas i internacionals
Lleis i Ordenances contra la contaminació Acústica

4-Reforçament del so:
Espais oberts
Espais tancats amb fonts concentrades i fonts distribuides
Potència elèctrica requerida

Metodologia

És una assignatura basada en sessions de teoria o problemes amb l´ajuda de projeccions o presentacions informàtiques.

Els alumnes han de realitzar alguns treballs pràctics d'aplicació dels coneixements o de simulació informàtica de l'acústica de recintes .

Aquest treball, que a més s´exposa a classe, els ajuda a aplicar la teoria en casos i situacions reals.

Avaluació

L´avaluació de l´assignatura es fa a través d'una avaluació contínua i d´exàmens escrits. El curs es divideix en dues parts que s'han d'aprovar per separat.

Es valora molt la nota de l´examen teòric doncs en ella s´hi reflecteixen els coneixements no només teòrics sinó la capacitat per resoldre problemes, proposar i dissenyar solucions o avaluar i solucionar una situació real determinada. L´examen té preguntes de teoria, preguntes conceptuals i problemes numèrics sempre encarats a casos reals que puguin trobar-se exercint com a professionals.

La nota global es calcula seguint els següents percentatges (sempre que la part teòrica estigui aprovada):

70% Examen + 30% Treballs i avaluació contínua

Criteris avaluació

Coneixements generals bàsics sobre acústica de recintes:
- L´estudiant ha de demostrar haver assolit els coneixements esperats de la matèria.
Coneixements bàsics de la professió:
- L´estudiant ha de demostrar ser capaç de fer el disseny acústic complet d´un espai (tant pel que fa al tractament acústic, com a l´aïllament com al control de les fonts de soroll).
Resolució de problemes
- L´estudiant ha de demostrar ser capaç de solucionar els problemes relacionats amb l´abast de l´assignatura.
Capacitat de crítica i autocrítica
- L´estudiant ha de poder valorar la validesa d´una proposta de solució. Ha d´adquirir una actitud crítica envers les seves propostes i envers les d´altri, ja sigui per a casos en concret o per a normatives, models i formulació, en general.
Sensibilitat pel medi ambient
- L´estudiant adquireix una sensibilització vers la contaminació acústica i els seus efectes que repercuteix en un major respecte pel medi ambient.
Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica:
- L´estudiant ha de demostrar ser capaç d´aplicar la teoria a les pràctiques que realitzi o als problemes plantejats.
Capacitat d'aprendre:
- L´estudiant ha de demostrar ser capaç d´aprendre, entendre les bases explicades i aplicar-les correctament en cada situació. Aprendre a expressar-se, a sintetitzar, a transmetre correctament unes idees i unes valoracions.
Capacitat de generar noves idees:
- La vessant de disseny que inclou aquesta assignatura ajuda a l´estudiant a generar capacitat per trobar noves idees i propostes.

Bibliografia bàsica

Apunts de classe i informació dipositada a l'e-Study, realitzada pel professor, Josep Martí.

Material complementari

Bibliografia sobre disseny acústic de sales:

- Acústica
Leo L. Beranek
- Principles and applications of room acoustics, Volume 1
Cremer, Müller & Schultz
-Principles and applications of room acoustics, Volume 2
Cremer, Müller & Schultz
-Room Acoustics
Heinrich Kuttruff
-Acoustical Design of Concert Halls and Theatres
David Jordan
-Music, acoustics and arquitecture
Leo.L.Beranek
-Architectural Acoustics
David Egan
-ABC de la acústica arquitectónica
Higini Arau
-Auditorium acoustics
M. Barron
-Diseño acústico de espacios arquitectónicos
A. Carrion

- R. Barti, Apunts d´Acústica de Recintes, Enginyeria La Salle, 2000.

Bibliografia sobre aïllament i control del soroll:

-Noise & Vibration Control
Leo. L. Beranek

-Noise, Its Measurement, Analysis, Rating & Control
J. S. Anderson & M. Bratos-Anderson

-The effects of Noise on Man
Karl D. Kryter

-Acoustic and Noise Control
B.J. Smith, R. J. Peters and S. Owen

-Noise Control
Cyril Harris

-Guía acústica de la construcción
Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, Javier de la Puente Crespo.