Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Value Chain and Financial Economics

Descripció
En el competitiu món empresarial d'avui, es fa molt difícil créixer de forma consistent i constant. Podem veure que fins i tot algunes empreses lluiten simplement por sobreviure. Per tal de poder assegurar el seu futur, l'empresa ha de gaudir d'una bona salut financera. Sense una adequada gestió econòmica de l'empresa, probablement la companyia desapareixerà. Per tant, totes les empreses necessiten dur a terme una bona gestió financera i dur a terme una bona gestió del negoci. D'altra banda, una orientació de màrqueting consistent és prou rellevant quan analitzem l'estratègia global d'una empresa. La primera part d'aquest curs s'adreça a l'objectiu de proporcionar als estudiants una idea dels principis financers i s'estructura a partir de la presentació dels conceptes i de les eines financeres i de gestió que poden emprar les empreses, mentre que la segona part de l’assignatura es centra el focus en el procés de creació de valor des d'una perspectiva del màrqueting estratègic.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
2
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

El management juga un paper clau en el futur de qualsevol empresa, havent d'actuar l'equip de direcció en diversitat d'àmbits.

En aquest curs es presentaran els conceptes bàsics associats a l'àrea de finances (primera part del curs), així com els que tenen a veure amb el màrqueting (segona part del curs).

L'objectiu principal de la primera part d'aquest curs és la de conèixer com es gestiona un negoci a nivell financer i econòmic.

D'altres objectius d'aquesta primera part del curs són els següents:
- Descriure les àrees de comptabilitat i finances.
- Comprendre els estats financers d'una empresa.
- Analitzar la situació econòmica i financera d'una empresa a partir de la lectura dels seus estats financers.
- Ser capaç de relacionar i entendre les tasques dutes a terme per part del departament d'administració i finances, tot i entenent el llenguatge específic emprat.
- Millorar la planificació i les competències financeres per a la gestió o direcció d’un projecte, divisió o negoci.
- Conèixer el significat i implicacions del deute i com afecta als beneficis d'una empresa.
- Entendre com s'analitzen i s'aproven les inversions.
- Facilitar la creació d'un pla de negocis.

D'altra banda, l'objectiu principal de la segona part d'aquest curs és la de comprendre els elements bàsics associats al rol que juga el màrqueting en la realitat empresarial.

Així doncs, en la segona part del curs s'exposaran tota una sèrie de conceptes:
- Creació de valor pels clients & captura de valor en forma de retorn per l'empresa.
- Productes & serveis.
- Estratègia de l'empresa (visió des de la vessant del màrqueting).
- Anàlisis de l'entorn: clients; proveïdors; competidors.
- Marc legal: introducció; restriccions & oportunitats.
- Comportament de compra del consumidor.
- Estratègia de màrqueting: segmentació & posicionament.
- Marketing Mix: concepte.
- Atributs del producte; desenvolupament de nous productes; cicle de vida d'un producte.
- Estratègies de fixació de preus (pricing).
- Distribució i comercialització: canals.
- Promoció: publicitat, relacions públiques,...
- Tendències lligades al desenvolupament de la tecnologia: e-marketing, marketing mòbil ...

Continguts

Primera part: FINANCIAL ECONOMICS

Bloc 1 // CONCEPTES INTRODUCTORIS al món de l'empresa des d'un vessant econòmic i financer. L'empresa com persona jurídica. Comptabilitat financera. Comptabilitat de costos / Comptabilitat de gestió. Cash Management. Finances corporatives. Inversions. Impostos. Impostos corporatius.

Bloc 2 // COMPTABILITAT FINANCERA (I): Estats comptables. Balanç. Compte de resultats. Cash Flow Statement. Principis de comptabilitat. 'Regles' de la comptabilitat. Comptabilitat. Com fer la comptabilitat.

Bloc 3 // COMPTABILITAT FINANCIERA (II): El balanç. Actius (tipologia d’actius). Passius (tipologia de passius). Fons propis. Compte de Pèrdues i Guanys (P&L). Ingressos. Cost de les vendes. Despeses. Benefici Brut, EBITDA i Marge Net. Cash Flow. Auditoria. El propòsit de l'Auditoria. Ratis. Importància del Marge Net. Rendibilitat, ROE. Creixement.

Bloc 4 // COMPTABILITAT DE COSTOS/ MANAGERIAL ACCOUNTING: Comptabilitat de costos. L'objectiu de la Comptabilitat de costos. Despeses fixes i variables. Decisions estratègiques. Business Planning. El pressupost anual. El procés pressupostari / Reporting.

Bloc 5 // CASH MANAGEMENT: Cash Management. Actius circulants. Passius circulants. Fons de maniobra y Liquiditat. El finançament del capital de treball. Condicions de pagament. Finançament amb deute a curt termini: línies de Crédit.

Bloc 6 // FINANCES CORPORATIVES: Finançament a llarg termini: el finançament dels actius fixos. Capital. Préstecs & hipoteques. La gestió del deute: Rati de deute & palanquejament (leverage).

Bloc 7 // ANÀLISIS D'INVERSIONS: Introducció a les inversions. Inversions. VNA (Valor Net Actual). TIR (Taxa Interna de Retorn).

Segona part: VALUE CHAIN

Bloc 1 // CONCEPTES INTRODUCTORIS: Definicions. Customer needs, customer wants & customer demands. Customer value & customer satisfaction. CRM (Customer Relationship Management).

Bloc 2 // ESTRATÈGIA DE MARKETING EMPRESARIAL: Planificació estratègica. Missió, Visió, Valors i Objectius. Business Portfolio. Estratègies de creixement i de decreixement de portfolio.

Bloc 3 // MARKETING MANAGEMENT & ANÀLISIS DAFO (SWOT ANALYSIS): Market. Segmentació. Targeting. Posicionament. Diferenciació. Proposició de valor. Marketing Mix. Anàlisis DAFO.

Bloc 4 // COMPORTAMENT DE COMPRA DEL CONSUMIDOR: B2C (Business to Consumer). Factors. Tipus de decisió de compra. Adopció de nous productes.

Bloc 5 // COMPORTAMIENT DE COMPRA B2B (Business to Business): Definició B2B. Particularitats B2B versus el B2C.

Bloc 6 // PRODUCTES & SERVEIS: Especificitats i condicionants des del punto de vista de l'empresa. Implicacions de cara a les estratègies de marketing.

Bloc 7 // ALGUNES CONSIDERACIONS DE CAIRE LEGAL: La llei. Jerarquia legal. Consumerisme. Consideracions legals (competència, defensa dels consumidores,…). Resolució de controvèrsies en l'àmbit del consum.

Bloc 8 // RESEARCH & INVESTIGACIÓ: MIS (Marketing Information Systems). Sources. Data Analytics & Business Intelligence. CSR (Customer Relationship Management).

Bloc 9 // COMPETIDORS & AVANTATGE COMPETITIVA: Avantatge competitiva (definició). Competidors i competència (rols, possibles condicionants,…).

Bloc 10 // DECISIONS DE PRODUCTE & SERVEIS. BRANDING: Decisions de producte i de servei (individual product; product line; product mix). Brand (definició i aspectes rellevants). Brand Equity. Building Brands.

Bloc 11 // PRICING: Definició. Factors a considerar.

Bloc 12 // PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ: Definició. Tipologies & particularitats.

Bloc 13 // DISTRIBUCIÓ I COMERCIALITZACIÓ: Place. Marketing channels. Retailing & Wholesaling. Algunes tendències.

Bloc 14 // MARKETING PLAN: Utilitat. Estructura.

Metodologia

Les sessions de classe comportaran la combinació dinàmica de teoria i pràctica, sent claus de cara a l’avaluació de l'alumnat.

S'impartiran tot un seguit de sessions on s'exposaran els fonaments teòrics relatius a la comptabilitat, finances i Value Chain.

Els estudiants hauran de lliurar els exercicis dins del termini que es fixi en cada cas. Els exercicis es faran sempre de forma individual, a excepció de certs supòsits en els que es dissenyarà un exercici a fer en grup dins de les sessions de classe.

Avaluació

2 proves escrites (una a la meitat i l'altra al final) de cadascuna de les parts.

2 o 3 assignments pràctics de cadascuna de les parts.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Bibliografia bàsica

Primera part: FINANCIAL ECONOMICS
Text de referència: Finance for Non-Financial Managers
by Gene SICILIANO

Segona part: VALUE CHAIN
Text de referència: Principles of Marketing
by Philip KOTLER & Gary ARMSTRONG

Material complementari

S'aportarà bibliografia addicional durant el curs (a banda de la facilitada prèviament en les sessions de presentació de cadascuna de les parts de l'assignatura).