bachelor en inteligencia artificial i data science la salle campus barcelona

Bachelor in Artificial Intelligence and Data Science

Treball Final de Grau

Descripció
El Treball Final de Grau a l'àmbit de la intel·ligència artificial i la ciència de dades és la síntesi de tota la titulació. Suposa un treball d'estudi, disseny i implementació d'un projecte en l'àmbit de la intel·ligència artificial i la ciència de dades. Aquest treball està guiat per un professor/professora que tutoritza i guia tot el desenvolupament. Sota la seva supervisió, l'alumne o alumna fa una memòria amb els continguts teòrics i pràctics o de recerca de la seva feina, i fa una defensa de la seva feina. Alguns seminaris complementaris poden ajudar l'alumnat a orientar correctament la seva feina.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
4
Crèdits
15.00
Coneixements previs

Per poder matricular-se del Treball Final de Grau cal haver cursat o matricular-se alhora de totes les assignatures que configuren el títol (tenint en compte les restriccions de matriculació que puguin existir).
El Treball Final de Grau requereix un coneixement previ de totes les matèries del grau, i les més importants són aquelles en què el Treball farà un estudi aprofundit.

Objectius

Els resultats de l'aprenentatge del Treball Final de Grau són els següents:

- L'alumne o alumna serà capaç de comunicar el treball a un públic especialitzat o no especialitzat en l'àmbit de la intel·ligència artificial i la ciència de dades, tant de manera escrita com públicament de manera oral amb un llenguatge inclusiu.
- L'alumne o alumna serà capaç de resoldre un problema complex en l'àmbit de la intel·ligència artificial i la ciència de dades de forma original o nova a partir de l'anàlisi d'un tema específic a l'àrea d'estudi de la titulació i de la integració els diferents coneixements apresos de les diferents matèries que la componen, tenint en compte la perspectiva de gènere.
- L'alumne o alumna serà capaç de planificar el desenvolupament d'un treball en sectors relacionats amb la intel·ligència artificial i la ciència de dades que inclou la cerca, l'organització i la gestió de la informació associada.

Continguts

El contingut de l'assignatura dependrà de l'àrea d'estudi triada per fer el Treball Final de Grau.

Metodologia

Les activitats formatives que l'alumne haurà de seguir per fer el Treball Final de Grau es poden dividir en les categories següents:

- La mentorització per part del professor ponent que guiarà i aconsellarà l'alumne durant les diverses etapes del treball.
- L'estudi i el treball personal que haurà de fer l'alumne a partir de la literatura existent sobre la temàtica i les eines que li ajudin a la seva implementació.
- L'ús de cursos específics en línia o presencials que acabin de completar la formació de l'alumne i que l'ajudin en l'execució i la difusió del treball.

Avaluació

Al Treball Final de Grau l'avaluació la duu a terme un tribunal que basarà la seva qualificació en base al contingut del treball realitzat, la memòria lliurada, la defensa realitzada i, si escau, la demostració pràctica, així com la valoració del professorat tutor. La defensa del Treball Final de Grau és un acte públic.

Criteris avaluació

Els criteris d'avaluació tenen en compte aspectes com ara: el domini dels coneixements, la metodologia utilitzada, la claredat de la presentació, la capacitat de síntesi i d'exposició oral, les respostes a les preguntes del tribunal, en el cas de demostració pràctica, el bon funcionament del projecte desenvolupat, un estudi econòmic, un manual d‟usuari, en el cas d‟un treball en l‟àmbit de la recerca, l'estudi de l'estat actual, la novetat del tema, o l'aportació innovadora, entre d'altres.

Més concretament els criteris d'avaluació es basen en quatre pilars:

- La valoració del professor ponent: ponderarà sobre l'autonomia i la capacitat resolutiva, i la planificació i el compliment d'objectius.
- La valoració del tribunal del contingut del treball realitzat: avaluarà el contingut del treball, la novetat i els resultats obtinguts.
- La memòria del treball: permetrà l'avaluació de la capacitat de comunicació escrita i de recerca de la informació.
- La presentació oral: permetrà avaluar la capacitat de comunicació oral.

El tribunal del Treball Final de Grau estarà format per professorat del claustre afí a l'àmbit de la intel·ligència artificial i la ciència de dades i de l'àmbit d'aplicació de la temàtica del treball. També podreu comptar amb professionals actius referents de l'àmbit de la intel·ligència artificial i la ciència de dades i de l'àmbit d'aplicació de la temàtica del treball.

Bibliografia bàsica

L'específica de l'àrea de coneixement del treball.

Material complementari

Com a material complementari s'ofereix un conjunt de recursos formatius on-line per al suport en la comunicació oral i escrita, juntament amb la normativa del Treball Final de Grau.