Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Tendències tecnològiques

Descripció
Aquesta assignatura pretén mostrar mètodes i tecnologies avançades en el món de la multimèdia. El seu enfocament és clarament divulgatiu. Es pretén que els alumnes rebin una visió general de les línies de recerca més importants en l´àmbit de les tecnologies multimèdia a l´actualitat.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
4
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Coneixements bàsics d´animació, gràfics i programació.

Objectius

L´objectiu principal de l´assignatura és el d´introduir als alumnes en tècniques multimèdia avançades ja sigui de recerca com de desenvolupament.

Per altra banda hi ha molts altres objectius, com es comenten a continuació:

1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.

2. Coneixements generals bàsics sobre l´àrea d'estudi.

3. Coneixements bàsics de la professió.

4. Coneixements en alguna especialitat de formació.

5. Resolució de problemas.

6. Capacitat de crítica i autocrítica

7. Habilitats interpersonals

8. Treball en equip

9. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica

10. Capacitat d'aprendre

11. Capacitat per adaptar-se a noves situacions

12. Capacitat per generar noves idees (creativitat)

13. Habilitats d'investigació

Continguts

1. Programació per dispositius mòbils i Java ME (5 setmanes)
2. Modelatge Cinemàtic (4 setmanes)
3. Animació Facial 3D (2 setmanes)
4. Seminaris: Recerca en noves tendències (4 setmanes)

Metodologia

l´assignatura s´impartirà en format eminentment presencial. Cada setmana es farà una sessió teòrica en una aula on el professor exposarà els continguts corresponents a cada tema, i, quan sigui necessari, es farà una segona sessió, que serà en format pràctic en una aula d´ordinadors. Aquestes sessions pràctiques es faran en funció del temari vist aquella setmana a la classe de teoria, que s´estima que serà aproximadament la meitat de sessions que les de teoria. Els diferents mètodes que s´empraran per a la correcta difusió dels continguts de la matèria són:

1. Classes magistrals:
El professor imparteix al llarg del curs els conceptes teòrics de l´assignatura a través de classes magistrals. Durant les classes es motiva als alumnes que intervinguin tant a formular preguntes, com respondre preguntes que ha formulat el professor. D´aquesta manera s´aconsegueixen classes més dinàmiques i participatives.

2. Sessions pràctiques:
Les setmanes en què el professor considera adequat dur a terme una classe pràctica, es realitza una sessió en un laboratori amb ordinadors per tots els alumnes, on el professor mostra exemples de com portar a la pràctica el que s'ha vist a les classes teòriques i els alumnes posen en pràctica a l´ordinador el que el professor mostra.

3. Seminaris:
Durant tot el curs, esporàdicament, enlloc d´una classe normal centrada en un dels temes principals de la matèria, enlloc del professor habitual, es convida a un ponent expert en una àrea de recerca relacionada amb la temàtica de l´assignatura que imparteix un seminari sobre el seu camp d´expertesa. Aquests seminaris serveixen per afegir diversitat al contingut de l´assignatura i motivar als alumnes a conèixer altres àmbits tecnològics trencant amb la rutina habitual de classes.

4. Realització de pràctiques:
Durant la part de l´assignatura de programació per mòbils i la de modelatge cinemàtic, els alumnes hauran de realitzar pel seu compte, per grups, una pràctica per cadascun d´aquests dos temes.

5. Realització de treballs:
Durant tot el curs, els alumnes hauran de posar en pràctica les nocions de recerca que se´ls hagin transmès per tal d´investigar, trobar informació, assimilar-la, resumir-la i treure conclusions sobre alguna temàtica que se´ls hagi proposat, i posar-ho tot per escrit en una memòria formal on presentaran els conceptes que hagin après durant la seva recerca.

6. Exposicions:
Durant les dues últimes setmanes de curs, no serà el professor qui impartirà les classes, sinó que els propis alumnes hauran d´exposar en públic els coneixements i conclusions que hagin extret dels seus treballs de recerca, per tal de compartir-los amb la resta d´alumnes, i que, d´aquesta manera, tots hagin après de la metodologia de recerca sobre alguna tecnologia, i, al mateix temps, puguin beneficiar-se dels coneixements que han recercat tots els altres companys de classe.

Avaluació

D. Treballs fets a casa.

Els alumnes hauran de realitzar petits exercicis de la part de Modelatge Cinemàtic durant el curs. De les parts de Realitat mixta i Animació Facial caldrà fer un treball.

H. Projectes

Es tracta de dues pràctiques una de Modelatge Cinemàtic i una altra de Jocs Java per a Mòbils .

I. Presentacions

A l´entrega de la pràctica, els alumnes han d´exposar l´informe davant la resta de la classe.

J. Participació a classe

La participació a classe, tant a nivell de fer preguntes, com de respondre les que formula el professor, es té molt en compte a l´hora d´avaluar.

Criteris avaluació

- Objectiu 1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.
S´avalua mitjançant D, H, I.

- Objectiu 2. Coneixements generals bàsics sobre l´àrea d'estudi.
S´avalua mitjançant J.

- Objectiu 3. Coneixements bàsics de la professió
S´avalua mitjançant H.

- Objectiu 4. Coneixements en alguna especialitat de formació.
S´avalua mitjançant H.

- Objectiu 5. Resolució de problemas.
S´avalua mitjançant D, H.

- Objectiu 6. Capacitat de crítica i autocrítica.
S´avalua mitjançant D, H, I, J.

- Objectiu 7. Habilitats interpersonals
S´avalua mitjançant H.

- Objectiu 8. Treball en equip.
S´avalua mitjançant H.

- Objectiu 9. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica
S´avalua mitjançant S´avalua mitjançant H.

- Objectiu 10. Capacitat d'aprendre
S´avalua mitjançant H.

- Objectiu 11. Capacitat per adaptar-se a noves situacions.
S´avalua mitjançant H.

- Objectiu 12. Capacitat per generar noves idees (creativitat)
S´avalua mitjançant H, J.

- Objectiu 13. Habilitats d'investigació
S´avalua mitjançant H, J

Bibliografia bàsica
Material complementari