Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Tecnologies en perifèrics

Descripció
L’assignatura dóna una visió general del subsistema d’entrada/sortida (E/S) d’un ordinador i dels dispositius més importants que el componen. Els primers capítols es dediquen a estudiar les funcions d’aquest bloc, com es comunica amb la resta dels que formen l`ordinador (CPU i memòria) així com les diferents tècniques de sincronisme i de gestió de les transferències de dades. També s’introdueixen els paràmetres més importants emprats per a mesurar les prestacions del sistema i es desenvolupen tècniques d’anàlisi enfocades a seleccionar les arquitectures i tècniques optimes des del punt de vista de les prestacions del sistema global. Els temes següents es dediquen a l’estudi de l’arquitectura dels subsistemes més rellevants dels que formen el bloc d’E/S, principalment els sistemes de visualització i d’emmagatzematge de dades, així com d’algunes interfícies habituals en aquests sistemes. En la part final s’introdueix el concepte de bus d’E/S (incloent-hi estudi detallat del bus USB) i s’estudien les arquitectures i les tecnologies emprades en els perifèrics més habituals (teclat, ratolí, impressores, etc.).
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs

Coneixements bàsics de disseny lògic i de programació en llenguatges d´alt nivell (C)

Objectius

RA.1 Obtenció d’una visió general del subsistema d’E/S d’un ordinador i de les funcionalitats proporcionades per aquest bloc.
RA.2 Capacitat per a analitzar els paràmetres crítics del sistema (cost, prestacions, etc.) i la relació entre ells.
RA.3 Capacitat per a plantejar i avaluar diferents opcions d’arquitectures del subsistema d’E/S: alternatives, impacte de les decisions de disseny, configuracions òptimes.
RA.4 Disseny de sistemes que inclouen una funcionalitat d’entrada/sortida (E/S).
RA.5 Coneixements bàsics sobre les arquitectures i tecnologies emprades en els dispositius de visualització i d’emmagatzematge de dades.
RA.6 Disseny d’alt nivell (diagrama de blocs) de dispositius perifèrics (impressora, disc dur).
RA.7 Coneixement de les tecnologies emprades en els dispositius perifèrics: disponibilitat, evolució, etc.
RA.8 Capacitat per crear mòduls de codi per gestionar interrupcions, transferències per DMA i dispositius de visualització

Continguts

1. INTRODUCCIÓ – EL SUBSISTEMA D’ENTRADA-SORTIDA (E/S)
2. DISPOSITIUS DE VISUALITZACIÓ
3. SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE DE DADES
4. DISPOSITIUS D’ENTRADA-SORTIDA

Metodologia

L’assignatura s’imparteix mitjançant classes magistrals en les que es fa servir material visual (presentacions PowerPoint) per a l’exposició dels continguts teòrics. L’estructura i el contingut del material estan pensats, no només per a impartir la classe, sinó per facilitar l’estudi de l’assignatura i el reforç dels conceptes per part de l’alumne.

La consolidació d’aquests continguts teòrics i la seva aplicació en entorns reals s’assoleix mitjançant un conjunt de pràctiques que els alumnes han de realitzar sobre una plataforma de desenvolupament de dispositius amb arquitectura ARM.

Addicionalment, els alumnes disposen d’una col·lecció de problemes resolts i comentats per a cadascun dels temes impartits. Tant el material usat a classe com les col·leccions de problemes estan disponibles a la plataforma Moodle (eStudy).

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es fa a partir de les notes de la part teòrica i de les notes de la part pràctica.

1. Nota de la part teòrica
1.a. Convocatòria ordinària
L’avaluació de la part teòrica en la convocatòria ordinària té en compte les notes de dos exàmens, lo nota de l’examen de Punt de Control (Nota NPC) i la nota de l’examen final de convocatòria ordinària (NEF).
L’alumne es pot presentar a l’examen final de convocatòria ordinària:
• Únicament dels temes no avaluats en l’examen de Punt de Control si NPC ≥ 4
o Per poder aprovar l’assignatura cal que NEF ≥ 4
o La nota final de la part teòrica de l’assignatura es calcula com: NT = 0,4 x NPC + 0,6 x NEF
o Si NEF < 4 la part teòrica està suspesa tot i que la nota mitjana sigui superior a 5.
• Del temari sencer del curs si NPC < 4 (o bé si el vol millorar la nota obtinguda en aquest).
o La nota final de la part teòrica de l’assignatura en aquest cas s’obté com: NT = NEF
1.b. Convocatòria extraordinària
L’avaluació de la part teòrica té en compte únicament la nota de l’examen final de convocatòria extraordinària (NCE).
o La nota final de la part teòrica de l’assignatura s’obté com: NT = NCE

2. Nota de pràctiques
La nota de pràctiques (NPR) s’obté com la mitjana aritmètica de les notes de cadascuna de les pràctiques.
• Les pràctiques lliurades abans de la data límit establerta a l’eStudy puntuen sobre 10.
• La nota de les pràctiques lliurades amb posterioritat a la data límit establerta a l’eStudy es calcula multiplicant la nota de correcció (en una escala de 0 a 10) per un coeficient corrector igual a 0,8.

Per tal d’aprovar l’assignatura cal que:
• NT &#8805; 4, i
• NPR &#8805; 4, i
• Nota final, NF = 0,6 x NT + 0,4 x NPR &#8805; 5

Criteris avaluació

La no presentació de la part pràctica comporta una nota de l’assignatura d’NP.

Com a norma general, no es guarden notes (ni de teoria ni de practiques) d’un curs per al següent.

Totes les activitats d’avaluació (examen de Punt de Control, examen final i pràctiques) es consideren “activitats d’avaluació altament significativa”.

Bibliografia bàsica

D. A. Patterson and J. L. Hennessy, Computer Architecture: A Quantitative Approach, 1st ed. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 1990.
J. L. Hennessy and D. A. Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach, 5th ed. Waltham, MA: Elsevier, 2011.
D. A. Patterson and J. L. Hennessy, Organización y diseño de computadores, la interfaz hardware/software. Madrid: McGraw Hill, 1995
J. C. Mallinson, The Foundations of Magnetic Recording, 2nd ed. Academic Press, 1993

Material complementari