Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Sistemes d'informació

Descripció
L'assignatura introdueix als estudiants en el paper que tenen els SI (Sistemes d'Informació) i les TIC (Tecnologies de la Informació i de Comunicacions) en les organitzacions actuals. S'estudien els conceptes de SI i TIC, la seva gestió a les empreses, l´estratègia de les empreses en relació als SI i les TIC, l'arquitectura de sistemes, les aplicacions de gestió d'empreses, la importància de l'e-business a l´empresa i en les seves relacions amb clients, proveïdors, resta de grups d'interès (partners) i empleats, i, finalment, l´impacte de la globalització en la gestió dels SI i de les TIC.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs

Cap

Objectius

L'objectiu principal de l'assignatura és situar a l'alumne en les organitzacions o empreses on prestarà els seus serveis, i en la seva activitat d'integrar els SI i les TIC en les processos de negoci de l'empresa per millorar l´eficiència d'aquesta i la posició competitiva al sector empresarial.

També es pretén que els alumnes coneguin els components de gestió dels SI i de les TIC, tant els interns a l´empresa (organització, persones, recursos econòmics, etc.), com els externs (aspectes sectorials, mercat de les TIC, etc.), de forma que s'optimitzin les inversions i despeses en SI/TIC.

Tot això es concreta amb els següents objectius que han d´assolir els alumnes que cursin l´assignatura:

1. Conèixer el paper dels SI/TIC a les organitzacions i la seva influència a l´estratègia competitiva de les empreses.
2. Entendre les arquitectures de sistemes de les empreses i la relació amb els seus clients, proveïdors, partners i empleats.
3. Conèixer el ventall de solucions tecnològiques disponibles en el mercat.
4. Conèixer les estratègies per al desenvolupament de SI/TIC a les empreses.
5. Entendre els reptes de la gestió de SI/TIC en l´entorn empresarial.
6. Fomentar la participació activa de l’alumnat a partir de les aportacions fetes per l’alumne durant les sessions de classe.
7. Fomentar la capacitat crítica i valorativa de l’alumnat mitjançant el ‘peer assessment’.

Continguts

Descripció general de continguts per temes o unitats temàtiques:

1. Introducció i components
2. Estratègia competitiva
3. Sistemes empresarials
4. CRM
5. ERP
6. eComm
7. EIS
8. Planificació estratègica
9. Seguretat i ètica
10. Gestió de les TIC, principal
11. Gestió de les TIC, tendències

Metodologia

L’aprenentatge de l’alumnat s’implementa a de sessions de classe on el professorat llença, en una primera part de la sessió, tot un seguit d’idees nuclears d’un tema i una explicació sintètica d’alguns dels conceptes i desenvolupaments associats a cadascuna d’aquests idees. Així doncs, s’espera que l’alumne vagi preguntant a la classe la resta de conceptes que el professorat de forma expressa no ha explicat d’entrada, alhora que qüestions addicionals que puguin sorgir a partir de l’interès personal de l’alumne. Cas que algun dels conceptes que s’havia previst que sorgissin a classe via preguntes de l’alumnat no s’hagin fet, és el professor qui llança la qüestió de forma indirecta a l’alumnat per tal d’exposar el programa de la sessió. S’implementa aqueta forma de treball tot i cercant la participació activa de l’alumnat, així com el seu pensament crític i el treball en equip de tot l’alumnat.

Una segona part de la sessió de classe es dedica al seguiment del projecte que s’assigna a un grup de 3 o 4 alumnes, de forma que el professor pugui fer un seguiment dels progressos que va fent el grup, orientant i resolent els dubtes que eventualment vagin sorgint. Atesa l’orientació pedagògica de l’assignatura aquest part de la sessió és clau, ja que l’alumne interactua i treballa amb companys desenvolupant doncs tot un seguit de competències prou rellevants (simulant el que farà al incorporar-se al món laboral), alhora que disposa d’un expert (el professor) que actua a mode d’assessor per tal d’ajudar en el progrés formatiu de l’alumne.

Avaluació

1. El curs s’avalua a partir d’un treball final on l’alumne, integrat en un grup de 3 o 4 alumnes haurà de lliurar i presentar un projecte que es defineix a les primeres sessions de classe de l’assignatura, on haurà de demostrar que ha assolit els coneixements i competències de l’assignatura. En cadascuna de les sessions es reserva un temps dins la sessió de classe per tal que el professorat pugui fer un seguiment del projecte. El projecte s’ha de defensar davant del professorat i de la resta d’alumnes de la classe en haver completat les sessions de classe de l’assignatura. Tots els alumnes hauran d’intervenir en la presentació oral del projecte, hi hauran de respondre a les preguntes que els facin tant el professorat com la resta de l’alumnat.

2. Per tal de superar l’assignatura, i atesa la metodologia emprada, l’alumne ha d’assistir necessàriament a 8 de les 12 sessions de classe.

3. De cara a la fixació de la qualificació final, el professorat tindrà en compte la participació activa a classe de l’alumne.

4. L’alumnat avaluarà el treball presentat pels seus companys (‘Peer Assessment’), per tal d’assolir les competències derivades d’aquesta activitat, a partir d’un rúbrica que se li facilitarà. Es tindrà en compte a efectes d’avaluació quan bona hagi estat la valoració via ‘Peer Assessment’ (prenent com a referència la valoració en forma de qualificació que ha fet el professorat), i es podrà traduir en un increment de la qualificació final inicial (projecte més avaluació contínua) de l’alumne avaluador.

Criteris avaluació

1. Conèixer el paper dels SI/TIC a les organitzacions i la seva influència a l´estratègia competitiva de les empreses.

2. Entendre les arquitectures de sistemes de les empreses i la relació amb els seus clients, proveïdors, partners i empleats.

3. Conèixer el ventall de solucions tecnològiques disponibles en el mercat.

4. Conèixer les estratègies per al desenvolupament de SI/TIC a les empreses.

5. Entendre els reptes de la gestió de SI/TIC en l´entorn empresarial.

6. Fomentar la participació activa de l’alumnat a partir de les aportacions fetes per l’alumne durant les sessions de classe.

7. Fomentar la capacitat crítica i valorativa de l’alumnat mitjançant el ‘peer assessment’.

Bibliografia bàsica

Laudon, K.C. and Laudon J.P., Management Information Systems. 12th ed. Pearson, 2012.

O’Brien, J. and Marakas, G., Management Information Systems. 8th ed. McGraw Hill, 2008.

Material complementari