Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Sistemes basats en el coneixement

Descripció
Un Sistema Basat en el Coneixement (Knowledge-Based System) usa una base de coneixement per raonar i resoldre problemes complexes. Així doncs, podríem dir que avui en dia qualsevol problema/sistema és un Sistema Basat en el Coneixement (SBC). Els trets fonamentals que caracteritzen un SBC són, com diu el seu nom, el Coneixement, la Representació del Coneixement, el Raonament i la Cerca que es pot efectuar sobre el mateix. I aquests seran els eixos que tractarà l’assignatura.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Es objectius se centraran en:
• Conèixer l’abast de la Intel·ligència artificial i, en concret, l’àmbit dels Sistemes basats els coneixements.
• Ser coneixedors dels costos computacionals i de la qualitat de les solucions dels diferents algorismes de cerca.
• Ser coneixedors de la importància del coneixement, així, com la manera de tractar-lo.
• Desenvolupar un cas concret: un Chatbot.

Continguts

1. Introducció
2. Raonament i representació del coneixement
3. Cerca. Resolució de problemes
4. Projecte: Chatbot

Metodologia

La metodologia usada combina les classes magistrals, la resolució d’exercicis, la participació de l’alumnat, cinefòrum, debats i el desenvolupament d’un projecte. Per a l’alumne/a això comportarà tant treballs individuals com treballs en grup, així com exercicis conceptuals, exercicis implementats, presentacions orals i presentacions escrites.

El curs seguirà dues línies en paral·lel: 1) les classes magistrals i els exercicis més conceptuals per anar avançant el temari; i 2) el desenvolupament del projecte des del primer dia fins a la darrera classe que implicarà fins a sis entregues: des del conceptualització d’un Chatbot fins al seu desenvolupament amb una presentació final.

Avaluació

Aquesta assignatura tindrà una avaluació continuada de la manera següent:

NOTA FINAL = 30% Exercicis + 70% Projecte; totes les parts >= 5

En funció de la resposta de l’alumnat, en referència a l’avaluació continuada, ens reservem la possibilitat d’avaluar la part teòrica amb dos exàmens: un al llarg de la setmana del punt de control i, l’altre, en el període d’exàmens. Es decidirà al llarg del primer mes de classes.

Convocatòria extraordinària
Es determinarà l’examen i/o treballs de convocatòria extraordinària des de la coordinació de l’assignatura.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

• M. Ginsberg. "Essentials of Artificial Intelligence". Morgan Kaufmann Publishers (1993)
• E. Golobardes and A. Orriols. "Intel·ligència artificial. Guia d'estudi". Creative Commons Deed (2008)
• N.J. Nilsson. "Artificial Intelligence: A New Syntesis". Morgan Kaufmann Publishers, Inc. (Last Version)
• E. Rich and K. Knight. "Inteligencia Artificial". McGrawHill (Last versión)
• S. Russell and P. Norvig. "Artificial Intelligence. A Modern Approach". Prentice Hall International Editions (Last version)

Material complementari