Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Simulació de Màrqueting

Descripció
El marketing és, sens dubte, la principal funció empresarial; es troba en el centre de tota l'activitat organitzativa a nivell estratègic i operatiu, i és necessari per a la consecució dels objectius de l'organització. En conseqüència, la comprensió dels conceptes i el paper de la gestió del marketing és fonamental per a qualsevol programa empresarial. Basat en el principi de "aprendre fent", les Simulacions de Marketing maximitzaran aquesta idea. El curs proporcionarà als estudiants un escenari de simulació empresarial per a experimentar sobre la presa de decisions, l'estratègia empresarial i de marketing, i la perspectiva a llarg termini. Tot això, sobre la competència real. Per a això és necessari consolidar unes sòlides bases teòriques, si no, es perdrà el curs fent "prova i error". Els estudiants lluitaran en un entorn competitiu utilitzant conceptes avançats de marketing estratègic i operatiu. Obtindran experiència en l'anàlisi de les conseqüències i els efectes del procés de presa de decisions. Finalment, un element molt important en aquest curs, s'aprendrà en un ambient de diversió i joc net. Recordin que es pot aprendre molt de la derrota. "La derrota té alguna cosa de positiu, mai és definitiva. En canvi, la victòria té una cosa negativa, mai és definitiva" José Saramago. "La derrota té una dignitat que la victòria no coneix" Jorge Luis Borges.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Al final d'aquest curs els estudiants han de ser capaços de:
- Desenvolupar i implementar una visió estratègica de l'estratègia empresarial a curt i llarg termini.
- Desenvolupar criteris d'anàlisi clau per a la presa de decisions.
- Comprendre i utilitzar el marketing estratègic com a palanca de l'estratègia empresarial.
- Comprendre les conseqüències de la presa de decisions en:
Segmentació / posicionament en un mercat madur
Segmentació / posicionament en un nou mercat. (Green field)
Interfície entre la I+D i el mercat
Innovació - Llançament de nous productes
Interfície de producció i mercat
Marketing MIX - Interfície de mercat i vendes
Anàlisis d'estudis de mercat
Comprendre l'estratègia competitiva en mercats madurs i nous
Comprendre el procés de gestió de l'empresa en un entorn competitiu.
Obtenir experiència en el procés de presa de decisions.

En finalitzar aquest curs els estudiants seran capaços de:
- Comprendre l'entorn de marketing i les tendències que influeixen en els venedors.
- Comprendre l'estructura i els principals continguts d'un Pla de Marketing.
- Controlar els elements de la metodologia de marketing.
- Prendre decisions de marketing en el context de la direcció general.
- Tenir una perspectiva a llarg termini de les seves decisions.

Continguts

1 Objectiu: Esquemes del programa. Presentació de l'entorn del mercat
2 Objectiu: Posada en marxa de MarkStrat i primera decisió
3 Objectiu: Auditoria (investigar l'origen dels resultats) i procediments d'anàlisis
4 Objectiu: Anàlisi de mercat i decisió 2
5 Objectiu: Anàlisi de mercat i decisió 3
6 Objectiu: Anàlisi de mercat i decisió 4
7 Objectiu: Auditar la situació de l'empresa (Setmana de meitat de trimestre)
8 Objectiu: Anàlisi de mercat i decisió 5
9 Objectiu: Anàlisi de mercat i decisió 6
10 Objectiu: Anàlisi de mercat i decisió 7
11 Objectiu: Anàlisi de mercat i decisió 8
12 Objectiu: Anàlisi de mercat i decisió 9
13 Objectiu: Anàlisi de mercat i decisió 9
14 Objectiu: Debrief i resultats finals
15 Examen final - Presentacions finals ( Company AUDIT) (Setmana d'avaluacions finals)

Metodologia

L'aprenentatge es basa en el "Fer" que busca fomentar la seva comprensió de la funció de marketing prenent decisions reals de marketing. Les classes seran dinàmiques només si els estudiants venen a classe preparats i disposats a contribuir a la seva discussió en grup. Es treballaran els conceptes empresarials i la seva aplicació en l'entorn específic de l'empresa amb especial èmfasi en les conseqüències de la presa de decisions.
La dinàmica de la classe cobrirà els següents elements:
A. Anàlisi de mercat de la situació (a partir dels resultats de la decisió anterior).
B. Diagnòstic i alternatives estratègiques a seguir.
C. Objectius empresarials.
D. Estratègia.
E. Presa de decisions.

Avaluació

ASSISTIR A CLASSE. Per a aprovar aquest curs s'ha d'assistir a classe un mínim del 80% de les classes. No hi ha excuses en aquest punt.
Els CRITERIS D'AVALUACIÓ es faran sobre quatre aspectes del comportament de l'alumne i del grup que han de ser superats de manera independent:
- Resultats de l'empresa i eficiència de l'empresa (Grup)(A).
- Definició dels objectius empresarials: Estratègia, tàctica i objectius empresarials. Es basarà en la seva discussió de grup classe per classe. (Grup)(B)
- Assistència i participació en classe (Individual)(C). Es demana un mínim del 80% d'assistència. La participació significa una discussió activa en el seu grup.
- Auditoria i presentació (Individual i Grup)(D)
CRITERIS D'ACOMPLIMENT Criteris utilitzats per a avaluar els resultats obtinguts per l'alumne:
- 30% Eficiència i resultats operatius (grup) (A)
- 20% Estratègia i objectius empresarials (grup) (B)
- 20% Assistència i participació en classe (individual) (C)
- 30% Auditoria i presentació (grup) (D)
AVALUACIÓ DELS COMPANYS Es demanarà individualment que s'avaluïn als companys d'equip. Aquesta avaluació servirà per a modificar la nota individual de cada grup (+/- 20%).
AUDITORIA I PRESENTACIÓ FINAL (D) L'auditoria i presentació final és un projecte de treball en grup.
L'auditoria ha d'incloure:
- Situació inicial de l'empresa.
- Descripció dels objectius empresarials (SMART).
- Descripció de l'estratègia empresarial inicial i evolució.
- Descripció de la tàctica empresarial.
- Decisions i influència en els resultats del negoci.
- Conclusió general.
- Pla de recomanacions.
Data de lliurament de l'Auditoria: Lliurar l'informe escrit del projecte i la presentació en l'última setmana de maig (la data exacta s'anunciarà durant el curs).

RECUPERACIÓ. Els alumnes que no assisteixin al 80% de les classes no aprovaran el curs.
Només els alumnes que no hagin superat el curs presencialment, però que hagin participat en més de la meitat de les sessions, podran recuperar l'examen.
La recuperació consistirà en un cas basat en la presa d'una sèrie de decisions seguint la metodologia que s'utilitza en el simulador.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Text obligatori:
Markstrat Student Handbook, Jean Claude Larréché - Stratx (eStudy)

Text recomanat i altres lectures:
Market-Driven Management, J-J Lambin - Palgrave Macmillan
Marketing Management, P. Kotler - Prentice Hall

Material complementari

Markops On Line www.stratxsimulations.com
Harvard Business Review http://hbr.harvardbusiness.org/