Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Seguretat en les TIC

Descripció
Aquesta assignatura forma a l'alumne en el món de la Seguretat en les TIC a través del "Hacking Ètic". És una assignatura purament pràctica que es desenvolupa als Laboratoris de Telemàtica.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Xarxes d'Àrea Local.
Es recomana també que l'alumne hagi o estigui cursant l'assignatura de "Laboratori de Telemàtica" o "Administració de Sistemes Operatius".

Objectius

Els objectius principals de l’assignatura són que l’alumne:

- Domini els conceptes de seguretat en xarxes, les amenaces existents, les solucions necessàries i el seu desplegament.
- Conegui i sàpiga aplicar les tècniques per assegurar xarxes i sistemes.
- Conegui les tècniques utilitzades per realitzar atacs.
- Sigui capaç de realitzar auditories de seguretat (Hackig ètic).
- Conegui els límits legals de la seguretat en les TIC i sàpiga actuar en conseqüència.

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 - Conèixer les tecnologies de seguretat i la seva aplicació en sistemes i xarxes de dades (GT).
RA.02 - Es coneixen les principals tècniques de seguretat (GI).

Continguts

1. Introducció i escenaris bàsics
2. Criptografia
3. Cracking de contrasenya
4. Atacs de xarxa bàsics
5. Footprinting
6. Escaneig de host
7. Sistema operatiu i aplicacions Fingerprinting
8. Cerca de vulnerabilitats
9. Explotar i penetrar

Metodologia

Les activitats formatives que es fan servir a l'assignatura són les següents:

- Presentació a l'aula dels conceptes i procediments emprant el mètode de la lliçó
- Treball en el laboratori
- Dedicació personal a les pràctiques de laboratori
- Estudi i treball personal
- Avaluacions

Les sessions pràctiques es realitzen al laboratori de Telemàtica. Igualment l´alumne, al llarg de l´assignatura, haurà de complementar el seu aprenentatge de la matèria mitjançant la realització de diverses pràctiques i treballs.

Totes les pràctiques es realitzen dins un entorn controlat de proves, anomenat "LOST Project", que permet a l'alumne realitzar tot tipus de proves, testejos i atacs, sense cap tipus de risc legal de perjudicar cap sistema real.

Avaluació

Les activitats d´avaluació que es fan servir a l´assignatura són:
1. Pràctiques de laboratori (LABs) - Cada lliçó té un conjunt de pràctiques que acompanyen als alumnes per aprendre pas a pas els diversos tòpics.
2. Security Testing Report. Cada grup haurà de realitzar una Avaluació de la Vulnerabilitat i una Prova de Penetració sobre un conjunt de servidors prèviament assignats del Projecte LOST (Learning platfOrm for Security Training).
3. Entrevista Final sobre el Security Testing Report.
4. Exàmens individuals

Criteris avaluació

La Nota Final es calcularà de la següent manera:
- 10% - Assistència
- 25% - LABs
- 35% - Security Testing Report
- 10% - Entrevista personal
- 20% - Examen (punt de control o final)

L'assignatura s'aprovarà amb èxit si la Nota Final es igual o superior a 5.

Bibliografia bàsica

Apunts i pràctiques de l'assignatura

Material complementari

La documentació complementaria està a disposició dels alumnes a estudy.salle.url.edu (campus virtual).