Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Projectes web II

Descripció
L’objectiu de l’assignatura Projectes Web II és que els alumnes adquireixin els coneixements de desenvolupar aplicacions web al servidor que permetin gestionar dades introduïdes als sistema a partir d’un navegador web. És a dir, l’assignatura es centrarà en el desenvolupament de l’aplicació web i la seva lògica de gestió de dades al servidor (back-end), en contraposició a la interfície web que permet a l’usuari veure i interactuar amb les dades (front-end). Les tecnologies que s’imparteixen a l’assignatura són: • Aquelles tecnologies que permeten crear un entorn de desenvolupament web, Docker i Git. • El llenguatge vehicular de l’assignatura, PHP. • Frameworks de Desenvolupament Web. L’assignatura manté un alt grau d’actualització vers a les tecnologies i metodologies usades en importants empreses actuals del sector.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs
Objectius

El principal objectiu del programa l'assignatura de Projectes Web és la formació de l´alumne en el desenvolupament d'aplicacions web. Es vol que l'alumne descobreixi com es programa actualment en aquest entorn i quines són les tendències tecnològiques del moment. El temari de l'assignatura es revisa any rere any per tal de donar-li la màxima actualitat possible.

D'altra banda, altres objectius que s'assoleixen són:

1. Tenir els coneixements de les tecnologies actuals d´Internet.
2. Capacitat de dissenyar aplicacions web i bases de dades.
3. Capacitat d´analitzar els requisits d´un projecte i planificar la millor estratègia per a dur-lo a terme.
4. Adquisició d´habilitats de treball en grup.
5. Habilitats en la recerca d´informació en idioma estranger a través de la xarxa.
6. Capacitat de traslladar els coneixements teòrics a la pràctica.
7. Capacitat d´autoaprenentatge.
8. Entendre tots els aspectes contemporanis relacionats amb l´exercici de la seva professió així com la necessitat de mantenir una formació permanent.

Continguts

Tema 1. Conceptes bàsics i Entorn de Desenvolupament Web
Tema 2. Llenguatge PHP aplicat a Projectes Web
Tema 3. Frameworks Web (en PHP) aplicats a Projectes Web

Metodologia

L’assignatura basa l’aprenentatge en les metodologies docents següents:
• Classes teòriques
• Classes de problemes i exercicis
• Pràctiques
• Seminari
• Tutoria

Cadascuna d’aquestes metodologies són aplicades segons les descripcions següents:

Classes teòriques
Exposició de conceptes teòrics per part del professor amb la finalitat que l’alumne assoleixi coneixements. El professor pot subministrar materials i l’alumne pot prendre apunts i/o completar materials de suport. L’alumne pot intervenir ja sigui per resoldre dubtes i/o per a donar resposta a les preguntes que formuli el professor.

Classes de problemes i exercicis
Resolució de problemes i/o presa de decisions fent ús dels coneixements apresos. El professor pot convidar a l’alumne a participar a classe per tal de valorar l’adquisició i/o interpretació dels conceptes exposats.

Pràctiques
Desenvolupament de problemes i/o presa de decisions fent ús dels coneixements apresos. S’utilitza equipament específic, com per exemple un ordinador, o altre material d’un laboratori o taller.

Seminari
Reflexió, especialització en continguts tractats per l’alumne amb anterioritat o bé ampliació de nous coneixements relacionats amb l’àrea d’estudi.

Tutoria
Orientació, atenció i/o avaluació personalitzada amb un alumne o grup. És una pràctica docent que sol ser de caire obligatori per l’alumne que segueix un programa d’aprenentatge i/o que suposa un complement al treball no presencial.

Avaluació

Per tal de poder avaluar l’assignatura s’han definit uns sistemes d’avaluació i unes ponderacions respecte el 100% de la nota final de l’assignatura, les parts ponderades són:

• Avaluació Continua (CA)
• Projecte (P)
• Entrevista de Projecte (o Entrevista)
• Avaluació Final (FE)

El Projecte tindrà un gran pes en la nota de l’assignatura, i pot arribar a ponderar fins a un 80% de la nota final. La realització del Projecte és obligatòria i s’ha de superar per aprovar l’assignatura. Si el Projecte s’entrega durant la convocatòria ordinària i es supera l’Entrevista del Projecte, l’alumne es podrà alliberar de la fase d’Avaluació Final.

En el càlcul de la nota final en la convocatòria ordinària, se’n deriven dos casos, i les notes es podran calcular usant dues funcions FG1 i FG2 (FG: Final Grade) respectivament. El càlcul de la nota extraordinària es calcularà usant la funció FG3.

A continuació es mostren les diferents vies per superar l’assignatura.

1. En la convocatòria ordinària, si la nota del Projecte és >= 5 & la nota d’Avaluació Continua és >= 5 & es supera l’Entrevista, l’alumne no s’haurà de presentar a la fase d’Avaluació Final i la nota es calcularà segons FG1.
2. En la convocatòria ordinària, si la nota del Projecte és >= 5 i no es supera l’Entrevista, l’alumne s’haurà de presentar a la fase d’Avaluació Final i la nota es calcularà segons FG2.
3. En la convocatòria ordinària, si la nota del Projecte és >= 5 & la nota de l’Avaluació Continua és < 5, l’alumne s’haurà de presentar a la fase d’Avaluació Final i la nota es calcularà segons FG2.
4. En la convocatòria ordinària, si la nota del Projecte és < 5 o no s’ha entregat el Projecte, l’alumne s’haurà de presentar a la fase d’Avaluació Final i la nota es calcularà segons FG2. El Projecte s’haurà d’entregar en convocatòria extraordinària i ha d’obtenir una nota >= 5 per superar l’assignatura.
5. Si en la convocatòria ordinària i després de la nota de la fase d’Avaluació Final s’ha obtingut una nota final CA*0,2 + FE*0,4 < 5, l’alumne s’haurà de presentar a la fase d’Avaluació Final de la convocatòria extraordinària. La nota es calcularà segons FG3.

Criteris avaluació

Per superar l’assignatura:
o La nota FG (usant qualssevol de les fórmules) ha de ser >= 5 per superar l’assignatura.
o La nota obtinguda durant la fase d’Avaluació Final ha de ser >= 4 per a poder calcular FG2 o FG3.
o El Projecte s’ha d’entregar obligatòriament i s’ha d’obtenir una nota >= 5 per superar l’assignatura. Les entregues posteriors a la primera data d’entrega seran considerades d’entrega extraordinària i obtindran un màxim de 8.
o Sempre hi haurà Entrevista de Projecte. No superar l’Entrevista de Projecte implica que l’alumbe no ha completat el Projecte i l’alumne s’haurà de presentar a la següent convocatòria de la fase d’Avaluació i ha de tornar a realitzar Entrevista de Projecte. Cada alumne només es pot entrevistar un cop per convocatòria.
• L’assignatura no té punt de control (midterm).

Bibliografia bàsica

Practical Web 2.0 Applications with PHP
Quentin Zervaas
Apress, 2008

Building Scalable Web Sites: Building, Scaling, and Optimizing the Next Generation of Web Applications
Cal Henderson
O´Reilly, 2006

Material complementari

Pro PHP: Patterns, Frameworks, Testing and More
Kevin McArthur
Apress, 2008

PHP Objects, Patterns, and Practice
Matt Zandstra
Apress, 2008