Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

Descripció
1.1. Codi: YY044 1.2. Tipus d´assignatura: Obligatòria 1.3. Periodicitat: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 9 1.5. Professor responsable: 1.6. Idioma: Català – Espanyol – Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
4
Crèdits
9.00
Coneixements previs
Objectius

L'objectiu bàsic és que l'alumnat adquireixi una visió analítica i critica dels problemes que ha de resoldre. Ha de saber estructurar una solució real i el més òptima possible als problemes que se li plantegin; i transformar-la en un document gràfic, on quedi explicat de manera clara i concisa la solució i la manera de realitzar-la.

Anàlisi i reflexió
Aptitud, habilitat i capacitat
· Per a analitzar morfologies i tipologies arquitectòniques que donaran eines per a resoldre l'exercici arquitectònic.
· De recerca, per a desenvolupar noves estratègies i generar noves idees.
· De debat crític. Ordenar i qüestionar temes importants del projecte, implantació, programa, etc.

Projecte Arquitectònic
Entendre, definir i desenvolupar
· Un programa de necessitats per a aplicar-lo a un projecte arquitectònic.
· La integració del projecte en el lloc i la seva relació territorial.
· Les relacions entre l'escala humana, l'entorn i els edificis.
· La llum natural i la seva incidència en el projecte.

Pràctica didàctica (Interconnexió. Taller Horitzontal)
Entendre i aplicar
· Els conceptes tècnic-constructiu, energètic, sostenibilitat, materialitat i morfologia estructural; així com les exigències estètiques.
· Els processos del desenvolupament del projecte arquitectònic, amb una actitud de col·laboració, pluridisciplinària amb altres àrees i/o graus.

Representació
Entendre i aplicar
· Els coneixements de representació arquitectònica necessaris per al desenvolupament del projecte específic i la seva correcta comprensió.
· Coneixement de diferents sistemes de representació del projecte a través de la fotografia, el vídeo, collage, maquetes, 3D, etc.
· La relació d'Escales. Cada document té la seva escala, i que no s'explica el mateix.

Coneixements adquirits
Aprendre
· A ser reflexiu en el procés creatiu del projecte. Desenvolupar un punt de vista propi, a través de l'establiment de categories d'anàlisis que aportin un coneixement real i profund, no mediatitzat. Adquirir consciència de l'exigència del treball propi i de la responsabilitat de servei com a professional.
· Desenvolupar habilitats creatives de treball i de presentació, individualment i en grup.
· Realitzar explicació oral del concepte del projecte.
Entendre
· S'aprèn més de l'error, que dels encerts casuals o per la inspiració.
· Projectar és un treball constant, amb sentit autocrític, en el qual hi ha una cerca constant de la millor manera de solucionar el problema.
· El treball de l'alumne, més enllà de les hores amb el professor, és imprescindible per a millorar el resultat.
· Han de ser capaços de treballar de manera autònoma.
· Han de ser capaços d'aconseguir nous reptes, com la capacitat d'incorporar noves solucions i metodologies de treball.

Continguts

Aquest curs persegueix un exercici complet pel desenvolupament del projecte, com a activitat vinculada al pensament i a la tècnica. Un recorregut que permeti evidenciar la impossibilitat de renunciar a aquesta mena de compromís.

Per a l'alumne hi haurà 6 compromisos com a objectius indispensables:
POLÍTIC, capacitat creïble de la proposta en l'àmbit actual.
IMPLANTACIÓ-TERRITORI, capacitat d'entendre el territori i valor crític de la proposta, i diàleg entre el públic i el privat, per a donar la qualitat urbana de la proposta.
PROGRAMA-ESPAI, pensar de nou els valors dels espais destinats a diferents usos.
TÈCNICA-MATÈRIA, qualitat tècnic-constructiva i capacitat d'investigar solucions de sistemes, com la materialitat de la proposta i el sistema estructural oportú.
ECONOMIA, condicions socioeconòmiques de la proposta, estalvi de costos
MEDIAMBIENTAL, adequació al mitjà i al social, optimització de recursos, materialitat, instal·lacions, morfologia, etc.

El curs es divideix en dues àrees de manera paral·lela i complementària en el projecte: es contempla la realització d'un projecte amb un grau de definició extens dels objectius indispensables marcats del projecte. Passant per entendre i analitzar el territori a gran escala, per a acostar-se fins al lloc seleccionat per a realitzar el projecte, que desenvoluparà l'estudiant fins a l'espai visible, però conscient en tot moment del territori en el qual s'insereix, "la construcció del paisatge". S'aprofundirà en diferents tipologies d’edificació: edifici públic o equipament, edifici privat residencial i no residencial, etc... a la ciutat o en el territori: s'endinsarà en la funció i el seu caràcter, el seu pes històric, el programa i el lloc, representar i ser; per a prendre consciència dels sistemes estructuradors per a la unitat formal. Al cap i a la fi, la construcció del projecte des de la concepció fins a la representació. I paral·lelament es pretén mostrar a l'alumne, a partir d'un taller horitzontal, que els coneixements que s'imparteixen en diferents assignatures tendeixen a relacionar-se entre si en el projecte, acostant a l'alumne a la pràctica professional.

Metodologia

Classes de problemes i exercicis
Pràctiques de laboratori
Seminari
Aprenentatge al ritme propi - Self Paced Learning
Aprenentatge Basat en projectes
Classe invertida - Flipped Classroom
Gamificació Ludificació
Ensenyament entre parells - Peer Instruction
Esdeveniments reals
Aprenentatge basat en Reptes
Mètode del cas
Magistral

Avaluació
Criteris avaluació

Exàmens
Treballs
Informes intern / extern
Exercicis, problemes, pràctiques
Projectes
Presentacions grupal / individual
Autoavaluació
Participació / seguiment en classe
Correccions de projectes: tutories

Bibliografia bàsica
Material complementari