Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

PROJECTE ARQUITECTÒNIC 2. Expressió gràfica Projectes 2

Descripció
Projectes II, com a continuació de Projectes I, és una assignatura on els alumnes s’internen al procés de projectar, i han de finalitzar-lo coneixent què és un projecte i utilitzant les eines bàsiques pel seu desenvolupament. Durant el curs s'acompanya a l'alumne en el procés d’analitzar, descobrir les qüestions de partida, plantejar-se els objectius a perseguir i fer els passos per a desenvolupar una proposta de transformació a partir del què s'ha analitzat. Mitjançant la revisió contínua i l'estudi de referents, s'introdueix l'alumne en el coneixement de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics que ajudaran a plantejar els exercicis de projectes dels cursos superiors.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Coneixements previs

L'alumne ha de tenir una base de dibuix per a poder expressar les seves idees i explicar-les gràficament.

Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
Generals
RA.05 Capacitat de comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humanes.
RA.09 Coneixement adequat dels problemes físics i de les diferents tecnologies, així com de la funció dels edificis, de manera que es doti a aquests de condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics

Específics
RA1 Analitzar el projecte arquitectònic en relació amb el seu context geogràfic, històric, social, reconeixent el valor de les qualitats del lloc
RA2 Desenvolupar el projecte arquitectònic a nivell tècnic, constructiu, estructural, climàtic...
RA3 Representar el projecte arquitectònic seguint els criteris gràfics establerts i presentar públicament la síntesi del projecte arquitectònic.

Continguts

És una assignatura pràctica basada en el treball de l'alumne, que es desenvolupa en un entorn de taller de projectes, on es fan exercicis d’anàlisis i proposta. A través d'ells, els alumnes comencen a entendre que el projecte és una transformació d'una situació existent, on les condicions són alhora punt de partida a respectar i potenciar. La topografia, el clima i/o els agents ambientals del lloc exerciran una gran influència en la concepció de la intervenció, cercant l’equilibri entre les necessitats i les condicions donades.
Els enunciats són concrets, acotats i emfatitzen successivament un aspecte específic de l'arquitectura com:
_la base/terreny, amb exercicis de transformació d'una topografia
_l'estructura/suport, amb exercicis que exposen al seu funcionament, el material a emprar i la seva capacitat expressiva
_la protecció/ coberta, amb exercicis sobre una guia on emprendre un tancament o evolvent.

Posant el focus en un d’aquests temes, l’alumne centra el problema a plantejar i resoldre, mentre sorgeixen altres aspectes que endinsen en la complexitat del projecte. De manera progressiva es van introduint petits programes per, al final, enfrontar-se a un projecte complet en què sorgeixen temes rellevants que se sotmeten a debat.
Les presentacions públiques dels treballs, així com també les explicacions, conferències i visites que es fan durant el desenvolupament, permeten a l'alumne trobar referents per aprofundir en les solucions particulars de cada projecte.

Metodologia

El curs és un taller de projectes en el què els estudiants treballen i revisen les seves propostes a classe: és una assignatura pràctica que es basa en una metodologia d’aprendre fent, tant per la part d’anàlisi com per la part de projecte. Per tant, la implicació personal és fonamental.
Els alumnes s’organitzen en grups de màxim vint alumnes, cada un conduït per un professor.
Per a cada exercici s’estableix un debat obert sobre situacions similars i les preguntes clau per a orientar a l’alumne en el desenvolupament del projecte i en els objectius a assolir. Una vegada l’alumne ha començat el projecte, el professor debat sobre la proposta i aporta recomanacions o consideracions per a continuar el desenvolupament del projecte.
Els exercicis són concrets i acotats, emfatitzant algun tema dins del projecte: tractant la base/el terra, l’estructura/el suport i la protecció/coberta. En finalitzar el curs, els alumnes s'hauran enfrontat a una gran varietat d'aspectes relacionats amb el procés del projecte.
Els dies assenyalats com a entrega, s’haurà de pujar l’exercici a l’eStudy en el termini indicat, i en format PDF.
L’assistència a classe és obligatòria, la falta per sobre del 20% de les classes, encara que sigui amb justificació, comportarà un no presentat en el curs.

Dedicació:
Dedicació a l'assignatura 5 crèdits ECTS a 25 hores/crèdit = 125 hores
Dedicació semestral 14 setmanes (12 lectives + 2 d'avaluació)
Dedicació setmanal 9 hores/setmana

-Classes magistrals 2 hores
-Treball a classe 48 hores
-Treball a casa 70,5 hores
-Juries 4,5 hores

Avaluació

L’avaluació del treball de l’alumne es realitza basant-se en la capacitat de resposta als enunciats plantejats, i atenent a la reflexió al voltant del problema, a la capacitat de definir com ha d’orientar el treball, i al desenvolupament del mateix. Es valora la implicació personal i la presentació del projecte.
L’estudiant és avaluat seguint els criteris de treballs i entregues descrits:

-Activitat d’avaluació altament significativa
*Projectes
*Presentacions
*Jury

-Activitat d’avaluació moderadament significativa
*Treball a classe i a casa, de tipus individual o en grup
*Exercicis d’avaluació contínua
*Correccions

Els professors tindran en compte l’habilitat de l’alumne per a respondre a solucions als problemes donats, l’habilitat de reflexió sobre les dades de partida i les habilitats d’organització, conducció i desenvolupament del treball, així com la seva presentació. L’assistència a classe és fonamental pel correcte seguiment del curs.

Criteris avaluació

Criteris d’avaluació dels exercicis:

ANÀLISI I PLANTEJAMENT (20%): entorn, objectius/plantejament
DESENVOLUPAMENT PROJ. (40%): evolució concepte, adequació programa, estructura/materialització/construcció
PRESENTACIÓ (30%): presentació gràfica, presentació en maqueta
IMPLICACIÓ (10%): defensa, participació/assistència

Bibliografia bàsica

Blake, P. `Maestros de la Arquitectura Moderna´
Gídeon, S. `Espacio, Tiempo, Arquitectura´
Gombrich, E. `Historia del Arte´
Zevi,B. `Saber ver la arquitectura´
Siza, A. `Conversaciones con Valdemar´
Summerson,J. `El lenguaje clásico de la arquitectura´
Koolhaas,R. `Elements of Architecture´
Alexander,C. ` Pattern Language´

Material complementari