Grau en Enginyeria en Organització de les TIC

Forma't en un Grau Universitari únic a Espanya i amb un 100% d'ocupació

Programació de dispositius mòbils

Descripció
L’objectiu de l’assignatura es fer una primera introducció a la programació de dispositius mòbils basats en sistema operatiu iOS. Conèixer tots els elements que conformen la creació de una aplicació, des del llenguatge de programació utilitzat, els frameworks més coneguts a nivell professional, les eines de desenvolupament, les tècniques utilitzades pels professionals del sector, el disseny y conceptualització de UI/UX de aplicacions y la distribució y gestió d’aquestes als canals digitals disponibles. Com a tema extra, s’introdueix el concepte d’aplicacions híbrides en Flutter i les seves avantatge i inconvenients en front les alternatives disponibles.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 - Es poden construir aplicacions informàtiques basades en arquitectures client/servidor i web. (GI)
RA.02 - Es disposa dels coneixements necessaris i bàsics per a la utilització de patrons de disseny. (GI)
RA.03 - Coneixements per a la programació d’aplicacions amb accés a bases de dades. (GI)
RA.04 - Es disposa de coneixements d’usabilitat i interacció home-màquina per a la pràctica del disseny centrar en
l’usuari. (TG)

Continguts

L’assignatura s’estructura en cinc (5) blocs diferenciats i amb una continuïtat i dependència entre ells;
Introducció a la programació en Swift;
Introducció a Cocoa Touch;
Introducció a iOS SDK;
Eines i tècniques de desenvolupament mobile avançades y professionals;
Introducció al desenvolupament d’aplicacions híbrides amb Flutter;

Metodologia

L’assignatura s’estructura en 14 sessions presencials de classes magistrals/laboratori de 3 hores per sessió.
- 14 sessions de 3 hores.
- Unes 11 hores de classes magistrals.
- Laboratoris hands-on.
- Petits projectes a classe sobre els temes tractats durant la sessió (individual)
- Dues (2) practiques com a feina a casa (individual).
- Un projecte final (parelles).

Avaluació

La nota final de l’assignatura es calcularà amb la següent fórmula;
NotaFinal = 40% * Σ(NotaExercicis) + 60% * NotaProjecte
Indicar que cal lliurar i aprovar cada un dels exercicis per separat, així com la pràctica final, per a poder aplicar la fórmula
prèviament definida. Altrament, l’assignatura quedarà suspesa.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Apple, Inc. (2019). Swift Resources - Apple Developer. [online] developer.apple.com.
Available at: https://developer.apple.com/swift/resources/ [Accessed 11 Sep. 2019].

Material complementari