Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Planificació i control financer

Descripció
Aquest curs proporcionarà a l'estudiant el principi i els conceptes subjacents entorn del pressupost, la planificació i el control. Un pressupost és l'expressió numèrica de plans, metes i objectius de la direcció per a un període de temps determinat. Les dades reals enfront dels pressupostats produeixen desviacions que s'analitzaran per a la presa de decisions i la previsió futures. Aquestes dades també són importants per a la gestió de riscos i per a controlar les activitats d'una empresa, modificar els plans i revisar les estratègies corporatives. L'objectiu d'aquest curs és familiaritzar als alumnes amb el procés de pressupost, planificació i control. Seran capaços de comprendre els paràmetres que cal conèixer i avaluar per a elaborar un pressupost, ja sigui personal, d'una petita empresa o d'una companyia multinacional. Els seus coneixements de comptabilitat s'utilitzaran en la preparació de pressupostos i previsions, però s'introduiran nous conceptes de planificació estratègica i control de riscos.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Objectius

Els alumnes seran capaços de:
1. Aplicar el procés pressupostari tradicional per a aplicacions empresarials i personals.
2. Comprendre i ser capaç d'aplicar els conceptes bàsics de previsió i elaboració i control de pressupostos. Prestant especial atenció a la previsió i al pressupost de vendes.
3. Comprendre els pressupostos subordinats de l'empresa (és a dir, cash flow, despeses de capital, balanços, projectes, etc.) i com aquests pressupostos formen col·lectivament el pressupost mestre de l'empresa.

Continguts

1. Introducció al curs i fonaments pressupostaris
2. Pressupost personal
3. Master Budget
4. Previsió i pressupost de vendes
5. COGS- Pressupostos Operatius
6. Pressupostos de vendes, generals i administratius
7. Pressupost de cash flow, CAPEX i balanços
8. Control i anàlisi del pressupost

Metodologia

L'ensenyament es basa en una sèrie de mètodes que busquen fomentar la comprensió de la funció de gestió d'operacions, així com un enfocament pràctic. El curs consistirà en una combinació de ponències amb PP, tasques, lectures individuals, simulacions, activitats de treball en equip, presentacions individuals i grupals, jocs de rol i exercicis analítics. També es farà servir una àmplia varietat de fonts multimèdia com a vídeos, podcasts i blogs per a complementar el material escrit. Les classes es basaran en els PP i en lectures a casa. També es comptarà amb la presència d'1 o 2 convidats per a millorar l'aprenentatge de determinats temes de la OM. La participació activa dels estudiants és un element essencial del procés d'aprenentatge.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en els següents punts:
Projecte i presentació en equip d'una empresa real 20%.
Examen parcial 20%.
Avaluació contínua (tasques, qüestionaris, participació) 30%.
Examen final 30%.

Bibliografia bàsica

Llibre de text recomanat:
Excellence in Financial Management- Course 2: Financial Planning and Forecasting. By M.H.Evans.
Shim, K. Jae, BUDGETING BASICS & BEYOND, 3rd Edition.