Grau en Enginyeria Multimèdia - Menció en Videojocs

Grau en Enginyeria Multimèdia - Menció en Videojocs

Forma't com a graduat en Enginyeria Multimèdia a La Salle i preparat per ser un professional excel·lent en integració tecnològica, amb una sòlida formació tècnica i artística

Música i efectes sonors

Descripció
A les classes de Música i efectes sonors es combinen explicacions teòriques sobre producció musical (mescla d’àudio, ús i edició d’eines MIDI, harmonia bàsica, introducció a la composició, síntesi de so, efectes de so, busos i masterització) conjuntament amb exercicis de caire pràctic al laboratori i resolució de projectes en grups de 2 alumnes amb un software de producció musical avançat.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Aquesta assignatura no requereix de coneixements previs.

Objectius

• Adquirir algunes nocions sobre la naturalesa i les propietats del so així com la emulació del so per software (síntesi de so i instrumentació virtual, efectes de so – modulació, dinàmica, delay/reverb, etc.).
• Conèixer eines i tècniques que permeten generar passatges musicals: edició de MIDI, ús llibreries (loops, clips MIDI), generació de patrons, el procés de mescla, d’equalització i de masterització.
• Tenir una primera experiència i aprofundir en l’àmbit de la producció musical, a partir d’exemples i reptes concrets, amb un entorn integrat i versàtil (SONAR Platinum – Cakewalk).

Continguts

CONTINGUTS CONCEPTUALS
Tema 1. Introducció a la edició musical
Tema 2. Nocions d’harmonia i composició musical
Tema 3. Disseny de so
Tema 4. Efectes i masterització

ACTIVITATS PRÀCTIQUES
A1. Com crear un tema de música electrònica en 2 hores amb eines bàsiques.
A2. Introducció al editor de so (SONAR by Cakewalk)
A3. MIDI-ficant. Creem el passatge d’una música èpica
A4. SYNTH-eticant. Creem música de tensió i d’acció amb ajuda de síntesi de so
A5. FX-tuant. L’art de la mescla i la masterització

Metodologia

L’assignatura té la durada d’un semestre i tot i que conté algunes sessions a on s’expliquen fonaments teòrics, la major part de les sessions són fonamentalment de contingut pràctic al mateix laboratori. Per aquest motiu, l’assignatura s’avalua en un format d’avaluació continuada obligatòria (seguiment), la qual consta de diverses proves ràpides i lliuraments a partir de les activitats que es van proposant al llarg de les sessions pràctiques de laboratori, més un projecte final en el que l’alumne posa en pràctica tots els coneixements apresos.

Avaluació

La nota final de l’assignatura es calcula a partir del següent promig:

Nota_Final = 60% · Seguiment + 40% · Projecte

Els requeriments mínims, però, per poder fer el còmput de la Nota_final amb l’anterior expressió és que tant la nota de seguiment com al nota del projecte sigui major o igual que 5. El seguiment continuat implica l’assistència mínima al 80% de les sessions pràctiques de laboratori i el lliurament de les diverses proves curtes així com dels lliuraments que es van plantejant al llarg del curs.

La part de seguiment de l’assignatura consistirà en 5 activitats pràctiques amb el seu corresponent lliurament (15% cadascuna), més 2 proves curtes (25% en total) que es realitzaran en el mateix laboratori. Mentre que les activitats es presentaran en grup, les proves es realitzaran de forma individual i amb el mateix PC. La realització de les activitats s’inicia en hores lectives (classe) i amb ajuda de les explicacions donades pels professors i els dubtes que es vagin solucionant al llarg de les mateixes. Els enunciats dels requeriments s’aniran facilitant al llarg de les diferents activitats, i abans sempre hi haurà algun apunt teòric que ajudi a introduir o treballar conceptes claus de l’activitat.
El projecte final consistirà en una producció musical (banda sonora d’un videojoc, d’un audiovisual, d’una pàgina web, etc.) que inclourà la major part dels aspectes treballats al llarg de les sessions de classe (teoria i pràctica), i aquest es presentarà a final de curs (darrera setmana de classe) de forma oral i a l’aula. Es presentaran els aspectes de disseny general (propòsit, exemples d’inspiració, etc.), l’elecció de sons i instrumentació virtual, disseny de so (amb plugins de síntesi), ús de llibreries (loops d’àudio i clips MIDI), ús d’eines d’edició MIDI, busos, efectes de pista i de bus, processament de dinàmica, mescla, etc.

Criteris avaluació

Els treballs lliurats (tant dins del seguiment com el projecte final) s’avaluaran en base a uns requisits que es definiran per cada treball específic a lliurar, i que es desglossaran mitjançant tot un llistat d’aspectes sobretot de tipus tècnic, més alguns d’altres de caire també artístic. El grau d’acompliment d’aquests requeriments definirà la nota de cada treball pràctic lliurat.

Bibliografia bàsica

Cakewalk Inc., “SONAR Skills Guide”, 2013.
Joan Claudi Socoró, ”Transparències de Música i efectes sonors”, Enginyeria la Salle 2017.
Joan Claudi Socoró, ”Pràctiques de Música i efectes sonors”, Enginyeria la Salle 2017.
SONAR X3 Online Documentation, Cakewalk, 2017.

Material complementari

SONAR University, Cakewalk, 2017..