Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Microeconomia

Descripció
La microeconomia estudia el comportament dels agents econòmics individuals (empreses i consumidors) i la seva interacció en el mercat, introduint als estudiants en les eines analítiques bàsiques, el raonament i el llenguatge de l'economia. Aquest curs aborda el tema de dues maneres. Proporciona una visió general introductòria dels principals pilars de la teoria microeconòmica: el mecanisme dels preus i la presa de decisions; la demanda i l'oferta; el funcionament dels mercats; la teoria de l'empresa; el monopoli i la competència; l'eficiència i el paper del govern. Paral·lelament, explora l'aplicabilitat d'aquestes teories, a través d'un treball de projecte sobre els mercats de productes i serveis específics.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Els estudiants han d'aconseguir una comprensió de les forces fonamentals que impulsen la presa de decisions per part de les empreses i els consumidors; de com avaluar els costos i beneficis d'aquestes decisions, tant per als agents privats com per a la societat en el seu conjunt; de com un mercat "perfectament competitiu" hauria de funcionar i beneficiar a la societat; de com la majoria dels mercats són de fet "imperfectes" i de com els governs poden alterar els resultats del mercat, per a bé o per a mal.

Continguts

En finalitzar aquest curs els estudiants han de ser capaços de:

Comprendre la determinació de l'oferta i la demanda.
Comprendre les forces del mercat i la determinació dels preus
Comprendre els conceptes d'eficiència i benestar econòmic
Comprendre el paper del govern en la regulació dels mercats i el comportament de les empreses
Comprendre els diferents tipus d'estructures de mercat -competència perfecta, monopoli, oligopoli, competència monopolística
Comprendre les característiques i el funcionament dels mercats de productes i serveis en el món real, així com l'aplicabilitat i rellevància de la teoria per a entendre aquests mercats.

Metodologia

Les classes seguiran l'estructura i el contingut establerts en el llibre de text principal ECONOMIA de Mankiw, N. Gregory i Taylor, Mark P.

S'espera que els estudiants vinguin a classe preparats, havent realitzat una primera aproximació a cada tema.

Les diapositives de les classes estaran disponibles per a la seva descàrrega, i els vídeos en línia també s'utilitzaran com a referència per a la preparació i el repàs de la classe. Una bona preparació suposarà més temps per a les sessions de classe interactives i el treball en projectes.

Els estudiants formaran grups de projectes al principi del curs. Cada grup triarà un sector del mercat (per a qualsevol producte o servei), el qual serà el centre del treball setmanal del projecte i d'una presentació final.

El projecte construirà progressivament un perfil complet del mercat triat, incorporant a l'anàlisi el que hem après sobre cada tema. La qualificació d'aquest projecte es basarà tant en el treball setmanal com en la presentació final.

També s'assignaran proves setmanals per a comprovar els coneixements dels estudiants sobre el material tractat en les classes i que haurien d'ajudar els estudiants a desenvolupar una rutina d'estudi regular i a presentar-se als exàmens amb confiança.

Avaluació

La nota final es basarà en el següent:

Participació en classe 10%
Projecte de mercat 25%
Realització dels deures 10%
Examen parcial 25%
Examen final 30%

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Mankiw, G., Taylor, M., ECONOMICS, Cengage Learning EMEA, 4th edition 2018

Material complementari