Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Mètodes de presa de decisions

Descripció
Els cursos sobre mètodes quantitatius s'imparteixen en una àmplia varietat de disciplines, des de les ciències socials fins a les empresarials i les ciències naturals. Els mateixos mètodes estadístics s'apliquen en totes les disciplines. Per tant, no ha de sorprendre que les eines que aprendran a utilitzar en aquest curs el beneficiïn en els seus futurs cursos i carreres, independentment de si el seu interès professional és Finances, Comptabilitat, Estratègia, Gestió o Màrqueting. En aquest curs aprendrà molts mètodes interessants per prendre decisions adequades en un entorn professional. Utilitzar mètodes d'anàlisi de decisió no suposa memoritzar fórmules. Sinó que es tracta de reconèixer el mètode apropiat per aplicar en una situació donada. Això requereix pràctica per part de l'estudiant. A mesura que cobrim els temes, si no té una comprensió clara d'un tema, és aconsellable buscar ajuda immediatament. El següent tema es basarà en l'anterior.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
4.00
Coneixements previs

Coneixements bàsics d'estadística i probabilitat.
Coneixements bàsics de càlcul.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és desenvolupar una comprensió bàsica dels diferents mètodes quantitatius que permetin crear models per a la presa de decisions. En acabar el curs, els estudiants seran capaços d'entendre i aplicar tècniques bàsiques que ajudin a la presa de decisions. Els resultats d'aprenentatge són:
- Conèixer la terminologia, la notació i els mètodes de la investigació quantitativa.
- Analitzar i resumir informació de les classes i materials didàctics.
- Escollir el mètode estadístic adequat per resoldre qualsevol problema econòmic.

Continguts

Els següents temes seran tractats en el curs:
Primera part del curs
1.- Revisió de probabilitat
2.- Probabilitat condicional i teorema Bayes
3.- Arbres de decisió
Segona part del curs
4.- Decisions pel valor temporal dels diners
5.- Decisions multicriteri
6.- Risc i racionalitat
7.- Game Theory

Metodologia

Una sessió per setmana on es mostraran els conceptes bàsics i la seva aplicació en situacions pràctiques. Es resoldran exercicis en grup durant la classe i també es proposaran problemes o pràctiques perquè els estudiants puguin aplicar els conceptes apresos. Alguns d'aquests exercicis s'analitzaran en la següent sessió.

Avaluació

La nota de l'assignatura es calcularà de la següent manera:
Cas pràctic en grup - primera part - Midterm 30%: Enunciat, resolució i presentació.
Cas pràctic en grup - segona part - Final 30%: Enunciat, resolució i presentació.
Pràctiques individuals 30%: 3 treballs individuals.
Assistència, participació, treball a classe 10%: Lliurament i treball a classe.
Per a que les avaluacions en grup i el cas pràctic siguin considerats en l'avaluació global, la nota de les pràctiques individuals han de ser més gran que 4 punts. És a dir, si obtens menys d'un 4 en aquests conceptes, suspens l'assignatura. La valoració dels lliuraments dels casos pràctics serà la següent:
1. Enunciat: originalitat i grau d'aplicació (10%)
2. Resolució de l'exercici: (60%)
3. Conclusions (10%)
4. Explicació dels casos (20%)

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

"Decision Analysis for Management Judgment". Paul Goodwin and George Wright. Wiley 2009.

Material complementari