Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Macroeconomia

Descripció
La macroeconomia estudia l'economia a nivell agregat, normalment a nivell nacional, però també des d'una perspectiva regional o mundial. Tracta temes que els estudiants poden llegir diàriament, com la inflació, la desocupació, la política fiscal i monetària, els tipus d'interès, el creixement econòmic, etc. El curs introduirà als estudiants en les principals teories macroeconòmiques, proporcionant-los eines per a comprendre l'evolució econòmica i els debats polítics, i la capacitat d'avaluar les tendències macroeconòmiques. La macroeconomia és el segon dels dos cursos bàsics d'economia del programa de grau, i es basa en el que els estudiants han après a microeconomia.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

L'objectiu principal del curs és proporcionar als estudiants una comprensió de les principals forces macroeconòmiques que actuen en una economia moderna, les teories que tracten d'explicar aquestes forces, i la capacitat d'interpretar les tendències econòmiques i participar en el debat polític.
En finalitzar aquest curs els estudiants han de tenir una comprensió bàsica de:
- La naturalesa i essència de la macroeconomia i el flux circular dels ingressos.
- Com mesurar i interpretar algunes de les principals variables econòmiques (PIB, IPC, etc.)
- La relació clau entre l'estalvi i la inversió, i la determinació dels tipus d'interès
- La política monetària
- La política fiscal
- La naturalesa dels diners i el deute
- Inflació i deflació
- Els condicionants a llarg termini del creixement econòmic a llarg termini i la prosperitat
- Algunes idees clau de les diferents escoles de pensament econòmic

Continguts

Les classes seguiran de prop l'estructura establerta en el llibre de text principal: Economics, de Mankiw, N. Gregory i Taylor, Mark P. (Aquesta és l'edició europea de Principles of Economics, de N. Gregory Mankiw). Ens proposem tractar 10 temes principals, que abasten el material d'uns 12 dels capítols d'aquest llibre, a més d'elements seleccionats d'altres capítols.

Tema 1. El mesurament de la renda d'un país. El flux circular de la renda i el Producte Interior Brut (PIB).
Tema 2. El mesurament del cost de la vida. L'índex de preus al consumidor i el deflactor del PIB; la diferència entre les variables econòmiques reals i nominals.
Tema 3. Producció i creixement. Els condicionants del creixement econòmic a llarg termini: l'acumulació de capital, el creixement de la població i la productivitat.
Tema 4. Estalvi, inversió i sistema financer. La relació entre l'estalvi i la inversió, el paper del tipus d'interès en l'equilibri de l'oferta i la demanda de fons de préstec. L'estalvi públic enfront del privat.
Tema 5. El sistema monetari. La funció dels diners, la definició de diners, l'oferta monetària, el paper del banc central i dels bancs comercials en la creació de diners.
Tema 6. Creixement dels diners i inflació. La neutralitat a llarg termini dels diners, la impressió de diners, la inflació com a impost, els costos de la inflació.
Tema 7. Macroeconomia d'economia oberta: conceptes bàsics. Balances comercials, fluxos internacionals d'inversió, tipus de canvi, paritat de poder adquisitiu.
Tema 8. Keynes, demanda agregada i oferta agregada. La teoria keynesiana, el cicle econòmic, l'oferta i la demanda agregades, el curt i el llarg termini.
Tema 9. La influència de la política monetària i fiscal en la demanda agregada. El poder de la política monetària; la despesa deficitària, els multiplicadors fiscals i el crowding out.
Tema 10. Ocupació i desocupació i distribució de la renda.

Metodologia

Aquest curs seguirà de prop l'estructura i el contingut del llibre de text principal ECONOMICS de Mankiw, N. Gregory i Taylor, Mark P. S'espera que els estudiants vinguin a classe preparats, havent realitzat una primera aproximació a cada tema. Les diapositives de les classes estaran disponibles per a la seva descàrrega, i els vídeos online també s'utilitzaran com a referència per a la preparació i el repàs de la classe. Una bona preparació suposarà més temps per a que les sessions de classe siguin participatives i per a treballar en els projectes.
Els temes macroeconòmics solen generar grans desacords entre els responsables polítics i els economistes. Per a comprendre aquestes controvèrsies, es demanarà als estudiants que les abordin en un debat estructurat en la penúltima setmana del semestre. Els estudiants es posaran en parelles i el professor del curs els donarà la pregunta assignada.
També s'assignaran qüestionaris setmanals per a avaluar els coneixements dels estudiants sobre el material tractat a classe, la qual cosa hauria d'ajudar als estudiants a desenvolupar una rutina d'estudi regular i a presentar-se als exàmens amb confiança.

Avaluació

Participació 10%
Projecte 20%
Tasques, qüestionaris i lectures 10%
Examen parcial 30%
Examen final 30%

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Llibre de text obligatori:
Mankiw, G., Taylor, M., ECONOMICS, Cengage Learning EMEA.

Altres llibres de text de referència:
Begg, D., Dornbush, R. & Fisher, S., ECONOMICS, Ed. Mc Graw Hill.

A més del llibre de text principal, les lectures setmanals es publicaran a eStudy o es lliuraran a classe. Cada setmana hi haurà lectures essencials que seran la base de les discussions i de la participació a classe.