Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Logística i Distribució

Descripció
La cadena de subministrament o 'supply chain' és l'alineació de les empreses (ja siguin locals o multinacionals) que porten els productes o serveis al mercat. Implica una xarxa completa, la qual cosa implica una quantitat nombrosa de participants en la cadena, si un només d'ells falla, el producte o servei serà impossible d'arribar al mercat... o de tenir-lo a temps. Aquest curs proporcionarà a l'estudiant el principi i els conceptes subjacents entorn de la cadena de subministrament (SCh). Apreciar què és una cadena de subministrament i per què existeix, amb un enfocament addicional en un context internacional. En el món actual i donada l'alta rotació d'inventaris, el cicle de vida més curt dels productes, les vendes per internet i la velocitat en l'intercanvi d'informació, es torna vital entendre els diferents passos dins de la SCh: a) Comprendre quins d'aquests passos poden ser influenciats. b) Com aquests altres actors (productors, proveïdors, proveïdors de logística, minoristes, etc.) podrien ajudar al fet que la cadena funcioni de forma més fluida, amb major col·laboració i en el menor temps possible, podent respondre a la demanda com més de pressa millor.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

1. Desenvolupar una sòlida comprensió de la importància d'una forta coordinació entre les funcions d'una organització i els participants en general dins del SCh.
2. Entendre on encaixen els diferents tipus d'empreses dins de la SCh.
3. Identificar els principis clau que impulsen qualsevol SCh, ja sigui en un context local o internacional.
4. Familiaritzar-se amb els fonaments del comerç internacional.
5. Desenvolupar la capacitat dels estudiants per a aplicar, de manera sistemàtica i creativa, els seus coneixements en la resolució de solucions complexes, així com fomentar les seves habilitats directives, de comunicació i de desenvolupament personal.
6. Comprendre el paper fonamental que juguen les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) en la Innovació SCh Logística i en els projectes de desenvolupament.

Continguts

L'objectiu d'aquest curs és ser capaç d'identificar les oportunitats per a millorar la SCh dins de diversos tipus d'empreses.
Proporcionar als alumnes un nivell de coneixement complet sobre les àrees de SCM: compres, produccions i emmagatzematge, sistemes de distribució i transport. Aquests, dins d'un àmbit nacional i internacional.
Proporcionar una visió estratègica i integrada de les diferents àrees que conformen la Direcció de l'Empresa, per a facilitar el desenvolupament d'una futura carrera professional cap a un paper de lideratge en l'àmbit de la Direcció d'Operacions i SCh (SCM).

Temes a revisar:
1. Introducció a la cadena de subministrament
a) Definició de la cadena de subministrament i de la gestió de SCh
b) Els 5 principals impulsors de la SCh o participants externs en la SCh
c) Alineació de la SCh amb l'estratègia empresarial
- Comprendre el mercat al qual serveix una empresa
- Definir les competències bàsiques
- Desenvolupar les capacitats de SCh necessàries
d) Capacitat de resposta vs. Eficiència
e) Funcions (participants interns) dins de la SCh i les seves necessitats conflictives
f) 4 Categories de SCh

2. Planificació i gestió d'inventaris
a) Importància del S&OP
b) Conceptes clau de la previsió de la demanda
c) Gestió d'inventaris i estoc de seguretat
d) Què és un BOM, la importància d'aquest, com es conforma, per a què s'utilitza.

3. Negociacions d'aprovisionament i compres
a) Passos de l'aprovisionament
- Comprensió de les necessitats del negoci
- Selecció de proveïdors o venedors
- Assignació del negoci
b) Estratègies de negociació
c) Desenvolupament de contractes
d) Gestió del consum i dels contractes
e) Crèdit i cobrament
f) Cost total de la compra

4. Logística i cadena de subministrament internacional
a) Plans de lliurament
b) Canals de distribució
c) Distribució física
d) Mitjans de transport / Optimització de la logística

5. Comerç internacional i FER
a) Organitzacions mundials que faciliten el comerç
b) Drets d'importació, HS, Taric
c) Actors en les importacions i exportacions
d) Incoterms
e) Intercanvis amb l'estranger

6. Sistemes informàtics que afecten la cadena de subministrament
a) Orígens i aplicació dels codis de barres i la RFID
b) Intel·ligència empresarial
c) Modelat de simulació
d) Gestió de processos empresarials

Metodologia

El curs està orientat a l'aprenentatge individual i en grup. S'utilitzarà:
- Realització de role plays- la teoria ha de ser llegida acuradament i després es realitzarà el role play. Es realitzarà una recapitulació final per a resumir i debatre les conclusions.
- Revisió de les simulacions per a continuar analitzant-les i treure conclusions.
- Debats conceptuals a classe. Es facilitarà el procés de discussió i es remarcaran els conceptes clau i les lliçons. No obstant això, cada estudiant és responsable de formular la seva pròpia síntesi basant-se en les lectures, l'assistència a classe, la participació a classe i la discussió a classe.
- Tasques per a treballar a casa o a classe de manera individual o en equip.
- Desafiaments - L'anàlisi "What if" es durà a terme en diferents escenaris.
- Revisar els temes del llibre de text detalladament durant la classe i com a lectures a casa

Avaluació

Avaluació contínua 50%.
Examen parcial 20%.
Examen final 30%.
- Avaluació contínua: Tasques a casa/classe, qüestionaris, participació en estudis de cas/role plays/projectes, assistència.
- Si l'alumne té 8 o més faltes d'assistència (al voltant del 60%), no podrà presentar-se a l'examen final. Per tant, suspendrà el curs.
- Participació: Es basarà en la seva contribució a classe oferint idees, fent preguntes, ajudant als altres durant les tasques de classe, sent sensible a les necessitats d'aprenentatge dels altres i treballant cap als objectius del grup.
- També es restaran punts en cas que es faci un mal ús de telèfons, tauletes o portàtils; es mantinguin contínues converses laterals o xats; es produeixin interrupcions no sol·licitades, etc.
- Tasques - Role Plays: Al voltant de 3-4 tasques en classe i a casa i 2-4 qüestionaris.
- Estudi de casos - si el temps ho permet.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Supply Chain Management by Michael H. Hugos. 3 rd edition

Material complementari

- Defining Supply Chain Management- Journal of Business Logistics Vol. 22 No.2 p 18.
- Supply Chain Management - By: Chopra Sunil & Peter Meindl. 4 th edition
- The Goal - By Eliyahu Goldratt
- Operations Management b6 W.J. Stevenson, 3 rd edition, McGraw Hill
- Linked-IN: Supply Chain Management Group
- Negotiations- http://www.negotiations.com/definition/
- SCM courses https://www.coursera.org/course/supplychain
- SCM basics https://scm.ncsu.edu/scm-articles/scm-basics
- Fred Sollish & John Semanik, 2011, Strategic Global Sourcing Best Practices, Wiley
- Mandyam Srinivasan et al., 2014, Global Supply Chain: Evaluating Regions on an EPIC Framework, McGraw-Hill Education
- SAP - http://es.slideshare.net/vins049/basics-of-sap-for-noobs-dummies