Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

Instal·lacions i energia II

Descripció
1.1. Codi: YY025 1.2. Tipus d´assignatura: Obligatòria 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 6 1.5. Professor responsable: 1.6. Idioma: Català - Castellà – Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
4
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

· Comprensió avançada de la responsabilitat dels tècnics respecte als principis bàsics de sostenibilitat, salut i de conservació dels recursos i del medi ambient en l'edificació, l'urbanisme i el paisatgisme.

· Coneixement adequat dels problemes físics i de les diferents tecnologies, així com de la funció dels diferents tipus d'edificis i usos, de manera que es doti a aquests de condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics, risc d'incendis, salut dels ocupants, dotació de subministraments i sostenibilitat: baixa demanda i consum energètic. Capacitat per a aplicar els principis formals, funcionals i tècnics a la concepció i disseny d'edificis públics i de conjunts urbans, definint les seves característiques generals, prestacions a aconseguir i solucions de baixa demanda i consum energètic.

· Coneixement avançat de la lògica de les instal·lacions.

· Adquisició dels coneixements per a la posada en obra, tenint en compte aspectes de dificultat/facilitat constructiva, d'ús o d'explotació de les instal·lacions.

· Coneixement avançat dels requisits dels usuaris de l'edifici considerant els límits dependents dels factors pressupostaris, la normativa i els criteris de sostenibilitat.

Continguts

És fonamental que el projecte respongui al seu entorn (implantació urbanística, adequació tipològica, d'imatge, de materials) i per descomptat des de l'àmbit del condicionament i serveis.

Conceptes de l'emplaçament i trets generals del projecte.

Ambientals Seguretat Instal·lacions

Demanda energètica Projecte d'arquitectura

Control de la demanda i del consum energètic. Previsió d'espais i estesa de les instal·lacions. Resultat formal de les cobertes. Relació de les instal·lacions entre si i amb elements constructius i estructurals. predimensionament. Protecció d'incendis.

Metodologia

Classes de problemes i exercicis

Seminari

Aprenentatge al ritme propi - Self Paced Learning

Aprenentatge Basat en projectes

Classe invertida - Flipped Classroom

Ensenyament entre parells - Peer Instruction

Esdeveniments reals

Aprenentatge basat en reptes

Aprenentatge just a temps - Just-In-time teaching

Magistral

Avaluació
Criteris avaluació

Exàmens

Treballs

Informes intern/extern

Exercicis, problemes, pràctiques

Projectes

Presentacions grupal/individual

Autoavaluació

Participació/seguiment a classe

Correccions de projectes: tutories

Correccions tribunal/jurat

Bibliografia bàsica
Material complementari