Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

HISTÒRIA 3. Vigència i diversitat de l'arquitectura moderna

Descripció
1.1. Codi: YY011 1.2. Tipus d´assignatura: Bàsica 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 6 1.5. Professor responsable: 1.6. Idioma: Català - Castellà – Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

Identificar els diferents episodis de l'arquitectura moderna en els diferents contextos, amb posterioritat a la 2a GM i fins a finals de segle XX: obres, llocs, protagonistes, escrits. Associar estratègies plàstiques i de projecte arquitectònic a les obres de la modernitat.

Capacitat d'analitzar obres d'arquitectura, des de la concepció, en relació amb la implantació, la construcció i la forma. Organitzar la seva pròpia biblioteca de referents arquitectònics, artístics i documentals, no com a departaments estancs, sinó amb relacions creuades.

Ser conscient de la vigència de les obres antigues, dels valors essencials i atemporals. Mostrar iniciativa a vincular episodis recents a accions arquitectòniques al llarg de la història antiga. Tenir capacitat de registre espacial, constructiu i argumental respecte de l'experiència arquitectònica.

Aprendre a localitzar documentació, filtrar, discernir i classificar la informació, per finalment sintetitzar les idees i desenvolupar un discurs original, amb ordre, claredat i precisió, en format oral, escrit i gràfic. Participar al debat aportant i respectant els diferents punts de vista, amb el grup de treball i el grup classe.

Continguts

Es tracta del període històric comprès entre la finalització de la 2 Guerra Mundial i les darreres dècades del segle XX. Ja assentats els principis de la modernitat, al curs es tracten de forma transversal les diferents derives, interpretacions, o accents, en què evoluciona l'arquitectura en les diferents geografies.

Es fomenta la diversitat de plantejaments i formats per afavorir una lectura plural i crítica de la història de l'arquitectura. També perquè cada alumne vagi adquirint la seva pròpia enciclopèdia d'exemples, als quals referir-se a la pràctica de l'exercici del projecte i al seu desenvolupament intel·lectual.

S'agruparan les classes en cinc blocs, a cadascun dels quals es destinen dues setmanes lectives. Es tracten temes transversals, que s'il·lustren amb fets arquitectònics diferents. Els blocs són: 1. Repensar la Tradició_2. Construir amb la Natura_3. L'Estructura com a configuradora_4. Utopies urbanes_5. Habitar a la Comunitat.

Es tractarà l'arquitectura amb un nivell més gran de complexitat respecte als cursos anteriors, fomentant el posicionament dels estudiants en relació al moment actual, despertant-ne el sentit crític i la vocació de servei com a futurs arquitectes.

A cadascun dels blocs se centrarà l'atenció en diversos exemples arquitectònics representatius, que se situaran en el context, cronològic i geogràfic. L'arquitectura s'analitzarà en base a les seves característiques essencials de projecte, des de la implantació al detall constructiu, tornant a la concepció als diferents estadis de projecte, establint vincles amb altres obres del passat i del present, per treure a la llum la vigència de valors plàstics.

Paral·lelament, es fomentarà l'estudi d'obres d'art, en els diferents formats que envolten la disciplina del projecte arquitectònic: pintura, escultura, fotografia, cinema, etc, així com la lectura de textos crítics, contemporanis i històrics.

Cadascun dels blocs temàtics s'organitza al voltant de tres eixos fonamentals: les lliçons magistrals, els exercicis puntuals, prèviament o posteriorment al discurs, i una pràctica que s'estén al llarg del curs. Aquesta se centrarà en un edifici o entorn de la ciutat coincident en cronologia, amb la qual cosa es fomenta l’experiència directa de l’arquitectura i la responsabilitat dacció en el patrimoni construït.

Metodologia

Esdeveniments reals

Magistral

Avaluació
Criteris avaluació

Exàmens

Treballs

Informes intern/extern

Exercicis, problemes, pràctiques

Projectes

Presentacions grupal/individual

Autoavaluació

Participació/seguiment a classe

Correccions tribunal/jurat

Bibliografia bàsica
Material complementari