Grau en Business Intelligence i Data Analytics

Lidera la transformació de les empreses mitjançant l'ús i l'anàlisi de dades.

Gestió estratègica basada en dades

Descripció
La Gestió Estratègica basada en Dades implica la coordinació i integració dels esforços dins les diferents àrees funcionals d'una organització per fer front a un futur incert. Això inclou la formulació d'una estratègia de dades per a cada negoci individual de l'empresa, la formulació d'una estratègia corporativa i la implementació d'aquestes estratègies. En aquest curs ens centrarem en la formulació d'una estratègia competitiva per a un negoci de l'empresa. La formulació de l'Estratègia Competitiva implica entendre en quin negoci estàs, determinar com posicionar la teva unitat estratègica dins d'aquest entorn empresarial i desenvolupar les capacitats per competir en aquest entorn. Per tant, l'Estratègia Competitiva al mateix temps coordina i integra les estratègies funcionals individuals com la fabricació, el màrqueting i les vendes, les finances, de cada negoci. També es tracten en el curs de gestió estratègica l'Estratègia Corporativa, és a dir, l'estratègia involucrada en la combinació de diferents negocis, i la Implementació de l'Estratègia, és a dir, els passos pràctics per traduir l'estratègia en realitat. El curs té com a objectius assolir els següents punts: 1) Cultivar la capacitat dels estudiants per al pensament estratègic, permetent-los analitzar una empresa donada, avaluar el seu context empresarial, estratègic per aconseguir un avantatge competitiu sostenible i executar i implementar aquestes estratègies de manera competent, tot en un enfocament basat en dades. 2) Impulsar el nivell dels estudiants en la realització d'anàlisis estratègiques en diverses indústries i escenaris competitius. 3) Sintetitzar els coneixements adquirits d'altres cursos, il·lustrant la interconnexió de diversos components dins del marc empresarial. 4) Desenvolupar les habilitats en BI dels estudiants mitjançant el desenvolupament d'un panell visual de dades mitjançant Tableau. 5) Impulsar la creixent importància del pensament emprenedor alineat amb el procés de gestió estratègica. 6) Refinar les habilitats de comunicació dels estudiants per transmetre eficaçment els resultats de l'anàlisi i oferir recomanacions pertinents derivades de les seves troballes.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
6.00

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Els Resultats d'Aprenentatge d'aquesta matèria són:
RA.01 Comprendre l'entorn estratègic de l'empresa i les tendències que influeixen en les decisions estratègiques.
RA.02 Desenvolupar anàlisi estratègica en el context de la gestió general.
RA.03 Analitzar els elements de la planificació estratègica.
RA.04 Comprendre l'estructura i els continguts principals d'un Pla Estratègic.
RA.05 Dissenyar i desenvolupar panells BI amb Tableau.

Continguts

1. Competir en analítica
- Anàlisi de dades i tendències de Big Data
- Àmplies aplicacions industrials
- Informes IR i discussió en grup - exemples, resultats i punts en comú
- Introduir el model Capsim i obrir per a provar i aprendre
2. Anàlisi i mètodes
- Conceptes darrere de l'analítica: què la fa funcionar i teories bàsiques (per exemple, aprenentatge automàtic)
- Mètodes, definicions i eines d'anàlisi predictiva / Necessitats d'equip i processos
- El marc analític i l'embut de coneixement
3. Què és l'estratègia?
- Debat sobre anàlisi i estratègia: optimització enfront d'estratègia
- Estratègia dinàmica i ones
4. Analítica i estratègia
- Marc de conversió
- Alineació amb la incertesa / Apreciar la realitat i aspirar a més - tres missions
- Debat sobre el marc de referència
5. Rendiment / Big Data Zones & Insight
- Fuentes de dades - galledes de senyals
- Zones de creixement / risc i rendiment
- Estructures connectades i contínues
- Debat sobre els 7 pecats de la gestió del rendiment i les seves implicacions
- Fonts de dades - galledes de senyals (ampliat)
- Zones de creixement, risc i rendiment (ampliat)
- Vies de coneixement (ampliat)
6. Monetització de dades
- Estratègies de monetització de dades
- Tipus de monetització i vies
- Reptes de la monetització
- Valor dels actius de dades
7. Innovació / Missions / Cultura
- Addiccions empresarials Pors i conseqüències
- Guanyadors / Perdedors & Originals
- Biaixos & Ortodòxies + Esperances & Pors
- Ritme d'organització & Crisi + Innovació
- Liderar en una era de canvi constant
8. IA i futur
- Robòtica, cognitiva i IoT
- Inversions i oportunitats
- Implicacions (ocupació i productivitat)
- Por & Futura - socis o enemics
- Ètica i conseqüències

Metodologia

El curs està dissenyat per fomentar tant l'aprenentatge individual com el col·lectiu mitjançant diversos mètodes:
1. Discussió Activa d'Estudis de Cas:
- Participació en discussions dinàmiques mitjançant l'ús d'estudis de cas actius, un mètode àmpliament utilitzat en les escoles de negocis per enriquir la formació directiva.
- Els casos seleccionats estan estretament alineats amb les qüestions clau del curs de negocis Internacionals.
- S'espera que els estudiants no només llegeixin i es preparin a fons, sinó que també participin activament en les discussions de classe.
- Més enllà de la preparació, els estudiants han de contribuir amb intervencions en les sessions de grup.
- És crucial subratllar que el procés d'aprenentatge del mètode de casos requereix una participació activa i una discussió profunda.
2. Intercanvi d'Idees i Desenvolupament del Pensament Crític:
- L'objectiu principal és presentar i discutir de manera col·lectiva els marcs conceptuals i les eines fonamentals del curs.
- Es facilitarà el procés de discussió, destacant els conceptes i lliçons clau.
- Tanmateix, cada estudiant és responsable individualment de formular la seva pròpia síntesi, basant-se en les lectures conceptuals, l'assistència a classe, la participació activa i les discussions de classe.
- Per seguir eficaçment el curs, els estudiants han de llegir i preparar les lectures assignades abans de cada classe.
- El contingut del curs està estructurat seqüencialment, amb cada sessió servint com a base per a la següent. Per tant, una preparació minuciosa i l'assistència a classe són crucials per a una comprensió global.
3. Tableau:
- El curs incorpora una dimensió pràctica amb exercicis pràctics utilitzant Tableau.
- S'ofereixen exemples i exercicis per permetre als estudiants aplicar conceptes teòrics en un context real.
- Aquesta pràctica té com a objectiu millorar la comprensió i la destresa en l'ús de Tableau per a l'anàlisi estratègica i la presa de decisions.
- S'anima als estudiants a participar activament en aquestes sessions pràctiques per reforçar el seu aprenentatge i habilitats pràctiques.

Avaluació

La vostra nota final es compon de tres parts:
1. Participació a classe: 30%.
2. 2 projectes de grup: 20% cadascun, totalitzant el 40%.
3. Examen final: 30%.
Les dates de lliurament per a les assignacions individuals i de grup estaran marcades, i no respectar-les resultarà en una deducció de percentatge de la nota. Aquest curs requereix que els estudiants lliurin una còpia en paper de la seva feina durant la sessió indicada. Les assignacions avaluaran els resultats del curs, incloent-hi habilitats analítiques, comprensió de la teoria i les funcions de gestió, així com la seva aplicació a casos pràctics. També es tindrà en compte l'estil lingüístic adequat (acadèmic) i el format.
Projectes de Grup: S'espera que els estudiants treballin en dos projectes de grup. Per als projectes, els estudiants haurien de seleccionar una empresa multinacional de la seva elecció. Es dóna preferència a les empreses per a les quals els estudiants creguin que poden recopilar informació pública suficient dins del temps disponible.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

El llibre de text principal d'aquest curs és:
Grant, Robert: Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Applications, Blackwell, 5a edició, 2016

Material complementari

A més, l'instructor recomana els següents llibres de text:
Anderson, Carl: Creating a Data-Driven Organization, O'REILLY, 2015