Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Gestió de Projectes I

Descripció
La gestió de projectes és una disciplina. Aplica principis, conceptes, eines i tècniques per a millorar el rendiment dels projectes i l'eficàcia de l'organització. La gestió de projectes afegeix valor millorant la probabilitat que els projectes tinguin un èxit sostingut. L'enfocament del curs combina: a) Conceptes empresarials derivats de la gestió de projectes on el gestor de projectes entén el projecte com una unitat de negoci, centrant-se en l'estratègia, els objectius, les habilitats interpersonals i el lideratge. b) Principis bàsics de la gestió de projectes, establint un marc comú aplicable a qualsevol projecte en qualsevol sector. Els continguts de l'assignatura se centren en tres objectius principals del projecte -Abast, Temps i Cost-, que són les qüestions clau de qualsevol projecte. També intervenen el risc i els Stakeholders.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
4.50

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Aquest curs proporciona als estudiants les habilitats pràctiques, les eines i les tècniques que els permetran definir, planificar, executar i controlar una sèrie de projectes.
En finalitzar el curs, els estudiants seran capaços de comprendre el vincle crític entre les persones, els projectes i l'estratègia empresarial.
Els estudiants seran capaços de definir, seleccionar, planificar i controlar una sèrie de projectes alineant els objectius del projecte amb l'estratègia empresarial i la gestió de l'equip.

Continguts

A continuació, trobarà els principals temes que es tractaran:
Tema 1- Gestió de Projectes i Negocis.
Tema 2- Gestió de Portfolio i de Programes
Tema 3- Generació i Selecció de Projectes
Tema 4- Iniciació i Planificació de Projectes
Tema 5- Habilitats de lideratge i gestió d'equips

Metodologia

La metodologia es basa en una mescla de classes teòriques i tallers amb diversos escenaris simulats en els quals els estudiants utilitzaran el mètode de ''aprendre fent''.
Aquest curs pretén fomentar la comprensió de la gestió de projectes i el desenvolupament d'habilitats directives.
Un enfocament pràctic és crucial al llarg del curs amb lectures a classe i fora d'ella, activitats de treball en equip, exercicis i discussions i tasques i presentacions individuals i grupals.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
Assistència 10%
Participació a classe 10%
Exercicis individuals (10% qüestionaris + 10% estudi de casos, anàlisis d'escenaris, activitats de classe) 20%
Treball en grup i presentacions (50% treball en grup + 30% presentació + 20% Peer Review) 30%
Proves online 30%.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Project Management Institute. (2019). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Sixth Edition.

Heagney, J. (2016). Fundamentals of project management. Amacom.

Material complementari