Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Gestió dels Sistemes d'informació i la Tecnologia II

Descripció
Aquesta classe continua abordant l'anàlisi de les aplicacions empresarials dels sistemes d'informació i desafia el pensament estratègic del paper de les tecnologies de la informació tant per a les empreses consolidades existents com per a les noves empreses. A diferència de MIS1, on els estudiants van rebre presentacions sobre les diferents tècniques, eines i processos de gestió de la informació i les funcions d' IT, MIS2 se centra més en l'exercici pràctic per a posar en pràctica els coneixements adquirits durant l'any anterior.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Aquest curs pretén ajudar a:
- Posar en pràctica els últims conceptes de tecnologia empresarial.
- Ser capaç de comprendre el paper que pot exercir la tecnologia en els entorns de gestió.
- Ser conscient de les oportunitats i limitacions dels Sistemes d'Informació i la presa de decisions.
- Ser capaç d'identificar les qüestions ètiques que poden sorgir de l'ús dels IS.

Continguts

Tema 1- Introducció
Tema 2- Gestió de la relació amb el client
Tema 3- Gestió de les operacions
Tema 4- Intel·ligència i anàlisi de negoci
Tema 5- Noves tecnologies

Metodologia

En conseqüència, aquest curs està estructurat en quatre blocs relacionats amb els principals rols de la tecnologia en el negoci. Aquests últims són la Gestió de la Relació amb el Client, els Processos Interns del Negoci, la Gestió de Proveïdors i Distribuïdors i, finalment, la Intel·ligència i Analítica del Negoci. La classe es dividirà en petits grups de 4-5 alumnes. A cada grup se li assignarà un projecte empresarial del nostre laboratori de projectes. Impulsaran el seu projecte a través dels 4 blocs i, per a cadascun d'ells, hauran de lliurar cada tres setmanes el treball específic que conclourà la fase.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
- Assistència individual: 5%
- 3 Presentacions grupals intermèdies (una per bloc): 5% cada d'elles
- Presentacions intermèdies en grup: 15%.
- Presentació del projecte de grup: 35%
- Examen parcial individual: 15%
- Examen final individual: 20%.
- Presentació individual d'una nova tecnologia: 10%.
Política de recuperació: la recuperació d'aquest curs serà un examen que inclourà tot el contingut del curs. L'examen de recuperació està obert a qualsevol persona que hagi suspès el curs per qualsevol motiu. La nota de l'examen de recuperació tindrà un pes del 40% en la nota final. Les presentacions individuals i grupals continuaran tenint un pes del 60% per als alumnes que es presentin a la recuperació.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Es proporcionaran recursos addicionals en eStudy.

Material complementari