Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Gestió dels Sistemes d'informació i la Tecnologia I

Descripció
Aquesta classe se centra en l'anàlisi de les aplicacions empresarials dels sistemes d'informació, i proporciona una introducció a les tecnologies clau en el context del client i de l'empresa, com Internet, les xarxes, les telecomunicacions i el 'cloud computing'. Els estudiants podran aprendre sobre els processos i les tècniques de gestió de la informació, el coneixement i les funcions de TI, i la importància de gestionar les necessitats dels clients (interns i externs) en dissenyar les arquitectures d'informació. Els estudiants també tindran l'oportunitat de comprendre la importància d'alinear els recursos de TI, informació i coneixement amb l'estratègia corporativa i les prioritats operatives.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Aquest curs pretén:
- Familiaritzar-se amb els últims conceptes de la tecnologia empresarial.
- Ser capaç de comprendre el paper que la tecnologia pot exercir en els entorns de gestió.
- Ser conscient de les oportunitats i de les limitacions dels Sistemes d'Informació i la presa de decisions.
- Ser capaç d'identificar les qüestions ètiques que poden sorgir de l'ús dels SI.

Continguts

El curs està estructurat en 3 blocs:
1- Fonaments de la gestió tecnològica
2- Sistemes d'Informació Empresarial
3- Disseny, desenvolupament i implementació de SI

Metodologia

Aquest curs està estructurat amb un primer bloc de sessions introductòries per a després passar a una estructura de 'flipped classroom'/'peer instruction'. En la primera setmana es formaran grups i cada grup haurà de preparar una sessió sobre un tema, abastant els diferents continguts que es tractaran en les setmanes següents. Aquestes sessions específiques es basaran en la presentació i discussió d'un tema a càrrec d'un equip de 3 estudiants. S'espera que els alumnes utilitzin el llibre de referència (Laudon & Laudon) per a preparar les presentacions i el debat, i se'ls proporcionaran directrius per endavant. Altres sessions se centraran en debats basats en lectures, ponències de convidats i vídeos, relacionats amb els continguts del curs.

Hi haurà tasques de lectura individuals: s'espera que els estudiants llegeixin el text abans de la classe i estiguin preparats per a discutir el seu contingut, així com per a preparar les preguntes a debatre. A més, hi haurà una tasca escrita per cada lectura.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
Participació (incloent la preparació dels deures): 10%.
Proves i treballs: 10%
Presentació i resum dels temes (per parelles): 15%.
Examen parcial: preguntes de resposta curta sobre els conceptes estudiats fins avui: 30%.
Examen final: preguntes de resposta curta (conceptes des del parcial fins al final) i preguntes de debat (una selecció de temes del curs en el seu conjunt): 35%.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. (2014). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Global Edition. 13th edition. Harlow. England. Pearson Education Limited.

Material complementari