Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Gestió de la Multiculturalitat

Descripció
L'objectiu d'aquest curs és explorar com la diversitat i els factors culturals influeixen en la gestió a través de les fronteres nacionals. En primer lloc, s'explorarà el concepte de cultura com a component important de l'entorn empresarial. Es posarà l'accent en el paper canviant de la cultura nacional enmig dels accelerats processos de globalització. A continuació, se centrarà l'atenció en la influència de la cultura nacional en l'estructura interna i el comportament de les organitzacions de diferents països, sense caure en reduccionismes ni estereotips. El curs problematizará el model postcolonial o "eurocèntric" que s'utilitza amb freqüència en els models de gestió i que s'ofereixen com universalment aplicables. L'anàlisi dels estudis de casos model considerarà els temes centrals de la gestió entre cultures, entre ells: la comunicació, la motivació, la negociació, la gestió de la diversitat, la resolució de conflictes, la gestió d'empreses mixtes i de filials.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Aquest curs pretén ajudar a:
- Desenvolupar una comprensió i consciència de com la cultura i la raça impacten en la gestió.
- Comprendre els conceptes bàsics de cultura, raça i diversitat.
- Comprendre i aplicar les dimensions culturals a diferents contextos i situacions de gestió intercultural.
- Desenvolupar la capacitat de desconstruir la gestió intercultural des d'una perspectiva crítica.
- Desenvolupar els fonaments de la intel·ligència cultural.

Continguts

A continuació, trobarà els principals temes que es tractaran:
Tema 1: Introducció a la gestió intercultural.
Tema 2: Hofstede i les dimensions culturals
Tema 3: Motivació i lideratge
Tema 4: postcolonialisme
Tema 5: Les cultures minoritàries en la gestió intercultural
Tema 6: Fer negocis a través de les cultures

Metodologia

L'enfocament d'aprenentatge es basa en una sèrie de mètodes d'ensenyament que busquen fomentar la comprensió de la comunicació i el desenvolupament d'habilitats pràctiques de competència cultural. Al llarg del curs s'adopta un enfocament pràctic amb lectures fora de classe, tasques, activitats de treball en equip, presentacions individuals i en grup, exercicis i debats.

Per a entendre aquests conceptes, és essencial que les lectures requerides es realitzin a temps. Les classes estan dissenyades per a maximitzar la participació i el debat dels estudiants. L'assistència participativa és un component important d'aquest curs.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
Assistència i participació: 30%
Presentació individual: 20%
Examen parcial: 25%.
Projecte final en grup: 25%

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

A més dels casos que es discutiran a classe, es proporcionarà una sèrie de materials addicionals a través de la intranet de la Universitat.

Material complementari