Grau en Enginyeria de la Salut La Salle Campus Barcelona

Grau en Enginyeria de la Salut

Lidera els avenços tecnològics que definiran la medicina del futur.

Fonaments d'electrònica

Descripció
En aquesta assignatura s'estudien els fonaments bàsics de l'electrònica i les tècniques necessàries per a l'anàlisi de circuits en el domini temporal. S'estudien els principals components actius i passius, tant en corrent continu com en corrent altern.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs

No en calen.

Objectius

Els alumnes adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s'indiquen a continuació:

1. Dominar els conceptes bàsics de teoria de circuits electrònics.
2. Dominar el principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, així com dels principals dispositius electrònics.
3. Aplicació de l’electrònica per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Continguts

1. Introducció al corrent continu.
2. Teoremes d’anàlisi de circuits lineals.
3. Resistors.
4. Condensadors.
5. Inductors.
6. El díode d’unió.
7. Introducció al corrent altern.
8. Anàlisi de circuits en corrent altern.
9. Els dispositius en corrent altern.
10. El transistor d’unió bipolar (BJT).
11. Polarització del transistor.
12. El transistor d’efecte de camp (FET).

Metodologia

S'imparteixen classes magistrals on s'expliquen els continguts teòrics de l'assignatura que es complementa amb problemes relacionats. Es proposen, a cada tema de teoria, problemes perquè els alumnes els facin a casa i els lliurin al professor perquè aquest pugui fer una avaluació contínua. A més, algunes d'aquestes classes teòriques es dediquen a proposar problemes perquè els alumnes els resolguin a classe, amb l'objectiu que l'alumne hi participi activament.

També es fan pràctiques en laboratori que complementen la formació teòrica amb muntatges pràctics.

Avaluació

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Criteris avaluació

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Bibliografia bàsica

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Material complementari

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.