Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Finances emprenedores per e-business

Descripció
El curs de Entrepreneurial Finance està dissenyat principalment per a estudiants que planegen involucrar-se en una nova empresa en algun moment de la seva carrera - com a fundador, empleat inicial, assessor o inversor. No obstant això, el curs també és apropiat per als estudiants interessats a obtenir una visió més àmplia del panorama del finançament de les empreses joves, més enllà dels fonaments del Venture Capital i l'Angel Financing. Aquest curs pretén capacitar als estudiants per a prendre decisions financeres encertades en cada etapa de la vida d'una empresa. Des de la cerca de fonts de finançament del seu Venture grow i harvesting, aquest curs cobreix totes les qüestions emblemàtiques a les quals un emprenedor pot enfrontar-se en el seu viatge.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs
Objectius

- Comprendre la diferència entre entrepreneurial finance i corporate finance
- Diferenciar les fases de desenvolupament de les noves empreses i les fonts de finançament disponibles
- Comprendre el procés d'inversió i, en concret, els criteris d'inversió i com els inversors realitzen les seves inversions
- Venture Capital, Private Equity i Corporate Venture Capital
- Diferenciar les formes més innovadores de suport financer públic a les start-ups
- Anàlisi proforma del income statement, balance sheet i cash flow statement
- Planificació financera
- Metodologies de valoració i Term Sheets
- Reconèixer exactament com els inversors programen la seva decisió de sortida

Continguts

Tema 1: Introducció a la Entrepreneurial Finance
Tema 2: Primeres fonts de finançament
Tema 3: VC, Private Equity i Corporate VC
Tema 4: Fonts públiques de finançament
Tema 5: Deal Screening & Sourcing
Tema 6: Preparació del pla financer: Previsió
Tema 7: Valoració de New Ventures
Tema 8: Term Sheet i negociació amb els inversors
Tema 9: Harvesting: la sortida

Metodologia

Les sessions de classe consistiran principalment en la resolució de casos pràctics. Els estudiants estaran exposats a situacions de la vida real, ja sigui a través d'estudis de casos o d'històries de ponents convidats.
En aquesta classe optativa, el treball en grup és essencial, ja que permet als estudiants confrontar idees i aprendre de les opinions i històries dels altres.

Avaluació

- Avaluació contínua: 40%
- Assistència a classe
- Participació en classe
- Tasques (a lliurar abans de la classe)
- Proves de classe (kahoots)
- Examen final: 60%.
- Assistència. Les faltes d'assistència requereixen una notificació prèvia per correu electrònic

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

The Art and Science of growing Ventures
Luis Alemany and Job J. Andreoli
Cambridge Universy Press
ISBN: 978-1-108-43185-9

Material complementari