Grau en Enginyeria de la Salut La Salle Campus Barcelona

Grau en Enginyeria de la Salut

Lidera els avenços tecnològics que definiran la medicina del futur.

Descripció
L'objectiu de l'assignatura de Farmacologia és que l'estudiant tingui coneixements bàsics en farmacologia per a poder aplicar-los en l’àmbit de l’enginyeria: coneixement dels processos de desenvolupament i comercialització de medicaments, nocions bàsiques de mètodes d’administració i preparació de medicaments, seguretat, grups terapèutics més freqüents, així com els tractaments farmacològics més habituals.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

Els alumnes adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:
1. Utilitzar correctament la terminologia específica de farmacologia conèixer el procés de recerca, producció i comercialització de medicaments.
2. Identificar els grups terapèutics, fàrmacs i formes farmacèutiques, així com el comportament dels mateixos en l'organisme.
3. Adquirir autonomia en la recerca de les propietats farmacològiques i de seguretat de medicaments en fonts bibliogràfiques fiables relacionades.

Continguts

1. Procés de desenvolupament i comercialització de medicaments. Legislació.
2. Bases generals del comportament dels medicaments en l'organisme.
3. Preparació, dispensació i administració de medicaments.
4. Nocions bàsiques de seguretat en l'ús dels medicaments, interaccions, reaccions adverses i errors de medicació.
5. Estudi dels grups terapèutics més freqüents en la pràctica professional en els àmbits comunitari i hospitalari.

Metodologia

L’assignatura s’imparteix combinant diferents metodologies docents: des de la classe magistral per transmetre els conceptes teòrics fonamentals del curs, l’aprenentatge a base de problemes, o sessions pràctiques on es plantegen reptes relacionats amb la farmacologia i es resolen a través d’activitats individuals o en grup.

Avaluació

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Material complementari

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.