Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Empreneduria i noves tecnologies

Descripció
Aquest curs de New Technology Ventures es divideix en dues meitats: (1) Aprendre a escalar una nova empresa tecnològica. Tot i que la majoria dels emprenedors tendeixen a centrar-se en llançar nous negocis, el valor real prové de poder ampliar-los. Dos terços de la creació de valor es produeixen quan una empresa augmenta per penetrar una part important del mercat objectiu. Per tant, aquesta classe se centra a mirar les empreses que poden utilitzar la tecnologia per aconseguir un creixement escalable en una indústria emergent. Fer créixer una start-up requereix recaptar capital per comprar els recursos que utilitzaràs per escalar. El repte després d'aconseguir finançament és fer créixer l'empresa ràpidament alhora que satisfà tant els vostres clients com els nous inversors. A més, heu d'estar constantment al corrent de les necessitats canviants del mercat. Durant la primera meitat del curs, abordarem les consideracions estratègiques per a empreses en creixement que poden definir i dominar ràpidament una nova categoria o tecnologia disruptiva. Hi ha dos lliuraments a la primera meitat del curs. Els estudiants elaboraran un informe individual i presentaran les seves conclusions. L'informe hauria de descriure breument una empresa que va aconseguir escalar i després analitzar un competidor del mateix mercat que no va poder escalar. L'informe hauria de discutir quins factors interns i externs probablement van provocar el fracàs de la posada en marxa. Els estudiants també treballaran en equips de 3 a 4 persones per desenvolupar un pla estratègic d'escalada i una proposta d'inversor. Els estudiants treballaran en equip per elaborar estratègies sobre com podrien escalar una start-up existent o fins i tot una possible idea empresarial basada en tecnologia en la qual van treballar durant el curs d'Emprenedoria i Capital Risc del semestre passat. Els estudiants han d'examinar les qüestions bàsiques de l'estratègia empresarial de l'anàlisi del mercat, el posicionament competitiu, la planificació del cicle de vida del producte, l'estratègia de màrqueting i l'anàlisi del canal de vendes. A més, d'acord amb els objectius d'aquest curs, els estudiants també faran tallers per avaluar el potencial de creixement de la teva empresa, avaluar els punts forts i febles del teu equip i buscar una contractació clau que necessites per escalar la teva empresa, entendre que l'emprenedor és un venedor que ha de recaptar diners i establir fites clau per satisfer els inversors i seguir escalant l'empresa i, finalment, buscar associacions clau que puguin ajudar a escalar l'empresa. (2) Aprendre a gestionar una empresa de nova tecnologia. A la segona meitat del curs, quatre empreses vindran a classe per compartir la seva situació actual i desafiar els estudiants sobre com utilitzar la tecnologia per escalar el seu creixement al mercat. Els estudiants formaran nous equips de 3 a 4 persones per prendre decisions estratègiques en diferents àrees del negoci: màrqueting, desenvolupament empresarial, finances, recursos humans o operacions. Els equips hauran de decidir quina és la millor solució per al repte segons la vostra recerca, experiència i saviesa col·lectiva. Les empreses visitants tornaran per oferir comentaris sobre el vostre treball i classificar els tres millors equips de la classe. Un cop finalitzades les quatre avaluacions de casos, un equip serà reconegut com l'equip amb millor rendiment.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
4
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius

Els resultats de l'aprenentatge
El lliurament a mig termini del curs és un pla de negoci estratègic per escalar una idea d'empresa o empresa de base tecnològica existent en la qual van treballar durant el curs d'Emprenedoria i Capital Risc del semestre passat. Abans de l'avaluació intermèdia, cada equip desenvoluparà els apartats dels seus plans, utilitzant els conceptes clau tractats durant les classes magistrals. El pla d'ampliació final es presentarà com a avaluació intermèdia. Les tasques es penjaran i es retornaran amb comentaris. Cada equip farà una presentació presencial del seu resum executiu. Per a la segona meitat, hi haurà un lliurament per cada cas de l'empresa (total 4). L'objectiu d'aquests exercicis és ajudar l'alumnat a adoptar el rol de gestor obligat a prendre decisions en diferents àrees de negoci.

Continguts

Unitat 1: Introducció: De la posada en marxa a l'ampliació
Tot i que la majoria dels emprenedors tendeixen a centrar-se en llançar nous negocis, el valor real prové de poder ampliar-los. Dos terços del valor es creen quan una empresa augmenta per penetrar una part important del mercat objectiu. Per tant, aquesta classe se centra a mirar les empreses que poden utilitzar la tecnologia per aconseguir un creixement escalable en una indústria emergent. L'escalada d'un negoci requereix recaptar capital per comprar els recursos que utilitzareu per escalar. El repte és fer créixer l'empresa ràpidament i satisfer tant els vostres clients com els nous inversors.
Els alumnes formaran grups la primera setmana

Unitat 2: Eines per aconseguir un creixement exponencial
L'emprenedoria no és tenir una gran idea tecnològica, sinó crear un nou negoci que resolgui un problema. Dit això, els emprenedors tecnològics aglutinen el món tècnic i el món empresarial d'una manera rendible. Un cop s'ha demostrat l'adaptació del producte al mercat, l'acceleració del creixement depèn de les característiques de la xarxa i de la plataforma de la tecnologia per permetre que un negoci creixi de manera exponencial.
Les empreses de noves tecnologies han d'identificar la seva competència bàsica o "motor de creixement" i després pensar en com escalar l'empresa, utilitzant tecnologia, per tal d'adquirir els clients més valuosos. Escalar una empresa pot ser molt arriscat si la start-up recapta diners però no adquireix nous clients. Les ampliacions reeixides desenvolupen un punt de vista clar sobre quins clients són els més valuosos i després construeixen una estratègia eficaç basada en la tecnologia per adquirir-los.
Ara estem a la generació IoT + AI. L'escala es pot veure com connectar més nodes, com ara: llocs, persones, situacions, coses. Com més connecteu, més gran és el vostre potencial de creixement.
Tasca 1: Els grups han d'avaluar la seva empresa i el seu motor de creixement. Com utilitzarà el vostre equip les competències bàsiques de l'empresa per construir una estratègia basada en la tecnologia per a l'adquisició i retenció de clients?
1. Identifiqueu les competències bàsiques de la vostra empresa
2. Quin és el motor del creixement
3. Auditoria el teu projecte amb el model de cinc lleis de creixement de Pentagrowth
4. Quina tecnologia podríeu implementar per accelerar el creixement
5. Construir una estratègia per aconseguir un creixement exponencial
6. Com mantindrà l'empresa el seu avantatge competitiu?

Unitat 3: Identificar el talent i fer créixer el teu equip
No podeu escalar la vostra startup sense contractar més persones per cobrir les necessitats. Com contractareu el talent que necessiteu per escalar? Un dels reptes més grans als quals s'enfronta una empresa a mesura que s'escala és renovar els seus processos de contractació i incorporació d'empleats. Gestionar el talent de la teva empresa és el repte més important durant la fase d'ampliació.
Per tant, aquesta conferència se centra a construir l'equip perfecte.
És important que les persones que contracten per a un rol entenguin què és important en la persona que contracten. És important aclarir les habilitats i els rols perquè tothom busqui el mateix tipus de candidat. Per a cada funció, hauríeu d'escriure una descripció de la feina que expliqui què farà, i quina experiència i formació esteu buscant. Per executar el pla de negoci, cal centrar-se en atraure i retenir el millor talent possible tenint en compte les necessitats de l'empresa per a les fases actuals i futures de desenvolupament.
Tasca 2: Utilitzeu el mètode Belbin per avaluar els punts forts i febles de cada persona i, a continuació, utilitzeu aquestes avaluacions individuals per fer una avaluació en equip. Què li falta a l'equip?
Primer: avalueu els membres individuals del vostre equip
Segon: com està el teu equip? Descriu com pots millorar com a equip
Tercer: La identitat és una posició clau per al vostre projecte
Quart: Preparar un pla de contractació per atraure persones per a aquest lloc
Cinquè: Com capturaràs algú per a aquest càrrec? Què oferireu com a sou?
Sisè: Com conservareu aquesta persona a la llarga. Què oferireu en compensació?

Unitat 4: Planificació de fites després d'aconseguir el finançament d'empresa
L'èxit real no es defineix pels diners que recapteu, sinó per com desplegueu el capital i assoleu les fites que vau dir als inversors que compliríeu. La vostra feina mentre escala una startup és assegurar-vos que es pugui finançar d'una ronda a l'altra. Per tant, per passar a la següent ronda de finançament, haureu de demostrar als inversors que esteu en bon camí. Una manera de fer-ho és mesurar fites que puguin fer un seguiment del progrés cap a un objectiu o esdeveniment específic.
Tasca 3: En el treball anterior els grups es van centrar a avaluar una contractació clau. Això es pot considerar una fita. Els equips han d'elaborar ara un calendari d'altres fites importants. Quines són les fites perquè la vostra empresa creixi? Podria ser un llançament de producte específic, un nombre determinat d'usuaris, una taxa de retenció, data dels primers ingressos, data del primer benefici, etc.

Unitat 5: Sortides alternatives i associacions corporatives
Aconseguir finançament per augmentar l'escalada de la posada en marxa significa que en algun moment en un futur proper hi ha d'haver una sortida per als inversors. L'esdeveniment de liquiditat sempre té com a objectiu la rendibilitat financera mitjançant la venda d'accions. Una alternativa a aquest tipus de sortida és buscar una associació corporativa de risc.
És necessària la col·laboració entre corporacions i start-ups per aconseguir un creixement rendible.
Les empreses consolidades avancen cap a un model híbrid en què la innovació a partir de la combinació de les característiques de la recerca corporativa i el món de les start-ups ofereix noves solucions als problemes complexos als quals s'enfronten les empreses existents en els negocis i la societat en general.
Tasca 4: Hi ha una oportunitat per a l'empresa del vostre equip d'assegurar una associació corporativa de risc?
Desenvolupa un diagrama de pètals per identificar diferents possibles mercats on hi pot haver un bon ajust. Quines són les empreses d'aquests mercats que podrien utilitzar el vostre producte per augmentar els seus ingressos?

Tema 6: Durant la segona meitat del curs vindran a classe quatre emprenedors de diferents empreses i ens explicaran de primera mà un problema a resoldre per tal d'escalar la seva empresa. Els estudiants treballaran en equips de 3 o 4 per discutir i després presentar a classe quina creieu que és la millor solució per al repte segons la vostra recerca, experiència i saviesa col·lectiva. Podeu fer el paper d'una empresa de consultoria o de la pròpia empresa inicial.

Metodologia

L'experiència d'aprenentatge es basa en una sèrie de mètodes d'ensenyament que busquen afavorir la comprensió dels estudiants de les startups de base tecnològica i el procés d'escalada de la posada en marxa i la creació d'un argument d'inversor. La metodologia inclou classes magistrals, exercicis, activitats, presentacions i, en general, la participació activa dels estudiants. També hi haurà tutories periòdiques amb cada grup per fer un seguiment del progrés. Els estudiants hauran d'investigar i presentar els seus resultats en una sèrie d'àmbits relacionats.

Avaluació

La qualificació de l'assignatura es basarà en el següent desglossament de punts:

10% d'assistència i participació: és imprescindible assistir a classe.

25% Assignació d'equip: Pla estratègic i Pitch Deck per a l'empresa de noves tecnologies

25% Treball individual:
- Una presentació per presentar una ampliació exitosa i entendre per què va fallar una ampliació. Inclou tots dos:
- (1) Una visió general d'una ampliació exitosa d'una empresa de nova tecnologia (25% de la presentació)
- (2) Una ampliació d'empresa fallida (preferiblement) de la mateixa indústria exacta (75% de la presentació)
Cada cas hauria de cobrir les preguntes següents:
- Quina nova tecnologia s'ha utilitzat/s'utilitza a l'empresa
- Raons de l'èxit/fracàs en aquesta nova empresa tecnològica
- Una línia de temps
- El model de negoci
- La necessitat del mercat
- Els competidors/alternatives
- Mercat i xifres financeres
- Fonts (enllaços/literatura) que heu utilitzat per preparar el cas

25% Rendiment al premi al millor equip, basat en casos d'empresa.
Aquesta és una competició per esbrinar qui és el millor equip de la classe quan s'executa una nova empresa tecnològica.
Tindrem diferents casos per tractar, i en algunes sessions l'emprenedor vindrà a classe i ens explicarà de primera mà el context i el problema a resoldre. Aleshores hauràs de discutir en el teu equip quina és la millor solució per al repte segons la teva recerca, experiència i saviesa col·lectiva.
Podeu fer el paper d'una empresa de consultoria o de la pròpia empresa inicial. Independentment de com us posicioneu, aquestes són les tasques que heu de realitzar per a cada cas:
1. Entendre amb detall tots els aspectes del cas. De vegades, la informació es compartirà en línia, d'altres només es mostrarà a classe per evitar la divulgació d'informació sensible. Això vol dir que hauríeu de parar atenció i prendre notes i assegurar-vos de complementar les seves presentacions i la vostra comprensió amb bones preguntes!
2. Treballar en equip. No funcionarà si cada membre de l'equip tria una part de la presentació i després fa una tasca individual d'aquest repte de l'empresa. Heu de reflexionar, discutir i concloure dins del vostre equip abans d'oferir una solució.
3. Preparar una presentació per compartir amb la classe. Tots els equips han de presentar la seva proposta seguint les directrius que veureu a continuació. La presentació s'ha de penjar abans de la classe. Sense excepcions.
A menys que la classe prefereix el contrari, hi haurà un sorteig per organitzar la seqüència de presentacions de manera aleatòria. El professor/expert/emprenedor et pot demanar que aclareixis la teva proposta i finalment prendrem una decisió escollint els 3 millors equips de cada cas.
- El 1r equip obté 3 punts
- El 2n equip guanya 2 punts
- El 3r equip obté 1 punt
Els criteris per triar els millors equips inclouen:
- Utilitat de la proposta (Està resolent el problema/repte?)
- Comprensió de la proposta (està ben definida i amb prou detall?)
- Adequació amb les restriccions i el context representat (És possible executar la solució?)
La classificació serà pública perquè sàpigues com va la competició cas rere cas.

15% Avaluació entre iguals: tots els membres de l'equip valoraran la vostra contribució a l'equip.
NO us podeu perdre les classes. Hi ha moltes sessions de grup que requereixen la vostra presència i la vostra nota d'avaluació entre iguals es veurà afectada si no contribuïu a les tasques del vostre grup. Aquest curs només és efectiu si tothom hi participa activament.

Si teniu més de cinc faltes d'assistència al semestre, se us puntuarà 0 punts per l'assistència. Si us heu de perdre una classe, aviseu-me per correu electrònic amb antelació. NO us podeu perdre la classe quan teniu previst fer una presentació.
La puntualitat també s'inclou en aquesta avaluació. Vine a classe A TEMPS. No es permeten excuses. Les arribades tardanes pertorben el flux de la classe. Qualsevol persona que arribi 5 minuts més tard de l'inici de la sessió només podrà entrar a classe a criteri del professor. Si us plau, NO interrompeu cap presentació.

La participació a classe és essencial per a una experiència d'aprenentatge rica. Per tant, és important que els alumnes vinguin a classe totalment preparats, disposats a interactuar i discutir els problemes de manera significativa.
Aquesta nota es basa en la participació activa dels alumnes a classe. També es té en compte el treball en equip, així com:
- Aportacions a la discussió a classe
- Respecte de les normes (per exemple, no menjar a classe, puntualitat, assistència, etc.)
- Atenció al professor i a les aportacions dels altres
- Preparar correctament les sessions de classe
- Fer preguntes rellevants
- Ús correcte de la tecnologia: es penalitzarà l'ús de telèfons/internet/ordinadors portàtils per a activitats fora de classe
- Complir els terminis: no s'acceptaran ni es qualificaran els enviaments fora de termini
- Actitud positiva davant el curs

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Seguint el format bibliogràfic APA

Material complementari