Grau en Digital Business Design and Innovation

En el món actual, la revolució digital està canviant la manera de comunicar-nos i de fer negocis. Els professionals han de ser capaços d'adaptar-se constantment a aquests canvis

Descripció
Internet ha canviat la forma en què les empreses duen a terme els seus negocis i sorgeixen noves oportunitats per a aquelles empreses que són capaces d'adaptar el seu model de negoci o de crear noves vies de negoci. L'objectiu principal d'aquest curs és introduir els conceptes, eines i enfocaments del negoci electrònic i el comerç electrònic als estudiants de grau. Per a això, es demanarà als estudiants que creïn un pla estratègic complet per a un determinat eBusiness.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
6.00

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Entre els objectius del curs, destaquem els següents:
- Adquirir un coneixement general del funcionament d'un eBusiness.
- Desenvolupar una estratègia d'eBusiness.
- Crear un negoci online i dirigir un negoci online.
- Aprendre a utilitzar la metodologia SOCTAC (Situació, Objectius, Estratègia, Tàctica, Acció i Control).
- Entendre les quatre estratègies de creixement d'un negoci, des de la perspectiva del client.
- Desenvolupar les habilitats necessàries per a entendre els KPI que mesuren el rendiment d'un negoci online.

Continguts

El programa d'estudis del curs abasta els següents temes principals:
1. Creació d'una anàlisi de situació.
2. Creació d'una anàlisi de la competència.
3. Fer un benchmarking del nostre negoci.
4. Fixació d'objectius.
5. Crear una estratègia de clients online.
6. Creació d'una estratègia de costos i preus online.
7. Crear una estratègia de comercialització online.
8. Crear una estratègia de comunicació online.
9. Creació d'una estratègia de branding online.
10. Tàctiques per a aconseguir els nostres objectius.
11. Estratègies de creació de continguts.
12. Tècniques bàsiques per a atreure trànsit a una web.
13. Creació d'un pla de desenvolupament del rendiment del lloc web.
14. Elaboració d'informes: creació d'un dashboard digital per al nostre negoci.

Metodologia

El curs consta d'una sessió per setmana. Les classes seran una barreja entre conceptes teòrics i estudis de casos perquè els estudiants aprenguin els termes generals de l'eBusiness, combinats amb sessions pràctiques i basades en tallers, realitzades tant pel professor com per convidats experts en la matèria. Els estudiants i els professors realitzaran exercicis col·laboratius per a continuar experimentant amb els conceptes presentats, i treballaran en grups en el desenvolupament de projectes. L'objectiu del curs és desenvolupar la comprensió dels estudiants d'un eBusiness. Aprendran la importància de l'estratègia i les dades per a les empreses i com poden ser una part clau per a potenciar la seva presència online. Durant el curs aprendran pas a pas com desenvolupar un Pla Estratègic adequat que serà l'element central de la presentació del seu projecte final en grup.

Tasques sobre lectures: llegir els textos assignats abans de la classe i estar preparat per a discutir el material del text, responent oralment a les preguntes de l'instructor amb pensaments i idees ben organitzats.

Assistència a classe: s'espera que l'alumne assisteixi a cada període de classe, sigui puntual i romangui tot el període de classe. En cas contrari, se li comptarà com a absent. L'estudiant serà responsable de tot el material del curs que hagi perdut a causa de la seva absència. L'instructor no proporcionarà notes de classe per a les classes perdudes.
Nota: L'absència per qualsevol raó resultarà en un 0 per a aquesta classe tret que lliuri un resum escrit dels materials d'aquest dia.

Avaluació

AVALUACIÓ CONTÍNUA
Per aconseguir el progrés acadèmic, s'espera que els estudiants assisteixin puntualment a totes les sessions i participin activament en les activitats. A més d'això, es tindran en compte els següents aspectes per a determinar la nota final del curs:
- Participació a classe.
- Proactivitat i creativitat en els treballs en grup i en les tasques individuals.
- Lliurament puntual de les tasques proposades.

SISTEMA D'AVALUACIÓ
La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
40% Tasques setmanals.
30% La creació d'una pàgina web per a una empresa, totalment funcional.
30% El document final amb el Pla Estratègic.

POLÍTICA DE RECUPERACIÓ
Si un estudiant està recuperant el projecte, la data de lliurament serà en l'última setmana de juliol. No es podran recuperar els treballs de classe i els deures, i la nota final màxima de l'assignatura és de 5.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

No es requereix cap llibre de text. Tota la informació rellevant es proporcionarà durant les sessions i a través de les plataformes online disponibles. Els estudiants hauran de portar els seus ordinadors portàtils a totes les sessions.

Lectures recomanades:
- ECONOMIST (2013). Alibaba: The World’s Greatest Bazaar [online]. Last accessed 26 March 2013 at: ht tp://www.economist.com/news/briefing/21573980-alibaba-trailblazing chinese-internet-giant-will-soon-go-public-worlds-greatest-bazaar.
- Webs Analytics 2.0: The art of online accountability & science of customer centricity (paperback) by Avinash Kaushik (2009).

Blogs recomanats:
- www.kaushik.net: Avinash Kaushik blog. Digital Marketing Evangelist for Google.
- https://contentmarketinginstitute.com/?s=analytics : Content Marketing Institute.

Material complementari