Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Direcció Financera

Descripció
AD029 és la continuació de Comptabilitat I (AD003) i II (AD009). Aquest curs se centra en la interacció de les finances, l'economia i la comptabilitat, ja que els gestors financers necessiten comprendre la relació entre aquests camps. L'economia proporciona una visió àmplia de l'entorn econòmic en el qual les empreses han de prendre decisions contínuament. Un director financer ha de comprendre les interrelacions entre els diferents sectors de l'economia. Les variables econòmiques, com el producte interior brut, la producció industrial, la desocupació de la renda disponible, la inflació, els tipus d'interès i els impostos, han d'encaixar en el model de decisió del gestor financer i aplicar-se correctament. Tots aquests conceptes seran presentats, discutits i integrats en el procés financer. Al final d'aquest trimestre acadèmic, els estudiants hauran completat part de la seva formació comptable bàsica. Seran instruïts i assistits en: - Comprendre el paper i la importància de la gestió financera en l'entorn empresarial. a) Determinar, a través de l'anàlisi dels estats financers, les millors polítiques financeres a adoptar per a obtenir els millors resultats econòmics per a l'empresa. b) Aprendre a utilitzar les eines ja apreses en cursos anteriors juntament amb les quals ara es presenten per a implementar-les en el procés de decisió. c) Aprendre les diferents tècniques per a gestionar el capital circulant i l'actiu corrent de l'empresa. d) Aprendre a triar quin tipus de finançament seria més rendible per a l'empresa. e) Estudiar com la política de dividends d'una empresa pot afectar els seus resultats en el mercat. f) Aprendre per què es fusionen les empreses. h) Comprendre els principis bàsics de la gestió financera internacional.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes seran capaços de:
- Prendre decisions sobre quins mètodes de finançament han d'utilitzar-se en l'empresa.
- Gestionar el capital circulant i l'actiu corrent per a incórrer sempre en el mínim cost.
- Saber determinar el volum òptim de producció donada una circumstància concreta.
- Determinar el grau de palanquejament financer i operatiu adequat per al negoci.
- Conèixer a fons les implicacions i consciències de les fusions i adquisicions d'empreses i els secrets que s'amaguen després d'elles.

Continguts

Capítol 1 - Objectius i funcions de la gestió financera
Capítol 5 - Palanquejament operatiu i financer
Capítol 6 - El capital circulant i la decisió de finançament
Capítol 7 - La gestió de l'actiu circulant
Capítol 8 - Fonts de finançament a curt termini
Capítol 16 - Deute a llarg termini i finançament per arrendament
Capítol 17 - Finançament amb accions ordinàries i preferents
Capítol 18 - Política de dividends i beneficis retinguts
Capítol 20 - Creixement extern mitjançant fusions

Metodologia

Les sessions de classe consistiran en temps de classe i resolució de problemes. La primera sessió es dedicarà a resoldre els casos dels deures assignats en la sessió anterior i a aclarir dubtes. La segona sessió consistirà en temps de classe i resolució de casos basats en el material de classe, preparant així als estudiants per als deures. Les classes seguiran de prop l'estructura i el contingut establerts en el llibre de text requerit.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
- Assistència i participació/treball de classe (incloent la preparació dels deures) (A): 25%. Treball individual.
- Presentació del projecte en grup (B): 20%. Treball en equip.
- Examen parcial (C): casos i teoria sobre conceptes estudiats fins al moment: 25%. Treball individual.
- Examen final (D): casos (conceptes des del parcial fins al final) i preguntes tipus test. 30%. Treball individual.
NOTA FINAL EN 1a CONVOCATÒRIA: 25% (A) + 20% (B) + 25% (C) + 30% (D)
Examen de recuperació dels parcials: L'alumne que hagi suspès el parcial podrà realitzar un examen de recuperació d'una hora i amb llibre obert en un dia de la setmana d'exàmens finals. La nota obtinguda tindrà un màxim de 7 i reemplaçarà i substituirà la nota obtinguda anteriorment en el parcial suspès.
Política de recuperació: Si l'alumne suspèn l'assignatura, es realitzarà un examen de recuperació que consistirà en un examen escrit amb llibre obert que es realitzarà en les dates indicades per l'Administració i que es basarà en tot el material del curs. La nota final de l'assignatura serà el 60% de la nota de la repetició (E), el 20% de la nota rebuda per assistència i participació (A) i el 20% de la nota del projecte de grup (B).
NOTA FINAL EN LA RECUPERACIÓ: 20% (A) + 20% (B) + 60% (E)

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

"Corporate Finance Foundations" by Hirt, Block and Danielsen, Global Edition, McGraw-Hill 14th Edition. ISBN 978-0-07- 122064-4.

Material complementari