Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Comptabilitat I

Descripció
Aquest curs és una introducció als conceptes bàsics de comptabilitat. En la primera part del curs es posa l'accent en l'estudi del cicle comptable, els comptes bàsics, el llibre diari, el llibre de comptabilitat, el balanç, el compte de resultats, el balanç de situació, l'estat de cash flows i tots els ajustos comptables necessaris. La segona part del curs analitza detalladament l'actiu, el passiu i el finançament propi, així com els sistemes més importants de manteniment d'inventaris, els mètodes de valoració d'inventaris, la valoració d'actius, els sistemes de depreciació, els actius intangibles i els comptes de passiu. El curs finalitzarà amb una anàlisi del finançament propi de l'empresa i de la composició del capital social.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes seran capaços de:
- Conèixer perfectament els conceptes bàsics de comptabilitat, podent així registrar totes les transaccions econòmiques de l'empresa.
- Elaborar estats financers bàsics a partir de la informació comptable prèviament registrada.
- Entendre la funció de cadascuna dels comptes bàsics.
- Conèixer els sistemes bàsics de gestió d'inventaris i els mètodes de valoració que es poden utilitzar.
- Comprendre tots els conceptes relacionats amb els actius fixos i intangibles, així com els conceptes de depreciació i amortització.
- Aprendre tots els passius que es troben en una empresa i el seu tractament comptable.
- Conèixer a fons la composició del finançament de l'empresa i els seus diferents tipus de valoració en el mercat.

Continguts

Capítols 1 i 2 - Introducció a la comptabilitat i als estats financers bàsics
Capítol 3 - El cicle comptable: La captació dels fets econòmics
Capítol 4 - Periodificació
Capítol 5 - Informe dels resultats financers
Capítol 6 - Activitats de merchandising
Capítol 7 - Actius financers
Capítol 8 - Les existències i el cost de la mercaderia venuda
Capítol 9 - Instal·lacions i actius intangibles
Capítol 10 - Passius
Capítol 11 - Stockholders Equity i Paid-in capital

Metodologia

Les sessions consistiran en una hora de classe i dues de resolució de problemes i de projecte en grup.
La primera sessió es dedicarà a la resolució dels casos assignats en la sessió anterior i a l'aclariment de dubtes. La segona sessió es dedicarà a l'activitat lectiva i a la resolució de casos basats en el material de classe, preparant així als estudiants per afrontar els deures.
Cada dues setmanes es dedicarà una sessió al projecte en grup. Les classes seguiran de prop l'estructura i el contingut establerts en el llibre de text requerit.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
Assistència i participació, incloent la preparació dels deures diaris (treball individual): 25%.
Projecte en grup: 20%.
Examen parcial: 25%.
Examen final: 30%.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Williams, Haka, Bettner, & Carcello. (2018). Financial & Managerial Accounting (18th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Material complementari